Zejście z Trawnej Góry na Przełęcz Zapusta. Obok szczytu znajduje się punkt widokowy. Łatwy, leśny szlak dla każdego turysty.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Zejście z Trawnej Góry do Przełęczy Zapusta, Polska
🏞️ Trasa: Trawna Góra punkt widokowy (400 m n.p.m.; 49.929885, 19.587867) – Trawna Góra Zachodnia (418 m n.p.m.; 49.928765, 19.587566) – Przełęcz Zapusta (396 m n.p.m.; 49.925104, 19.623374)
🆔 Oznaczenie: niebieski szlak
📏 Długość: około 3,0 km
⏲️ Czas przejścia: około 0:55 h
↗️ Suma podejść: 90 m
↘️ Suma zejść: 94 m

Pogórze Wielickie – mezoregion fizycznogeograficzny, obejmujący fragment przedpola Beskidów, położony pomiędzy dolinami Wieprzówki i Raby. Na zachodzie graniczy z Pogórzem Śląskim, na północnym zachodzie z Kotliną Oświęcimską, na północy z Bramą Krakowską, na południowym wschodzie z Pogórzem Wiśnickim a na południu z Beskidem Makowskim. Najwyższy szczyt to Barnasiówka (566 m n.p.m.).
Trawna Góra – to wzniesienie o dwóch kulminacjach (wschodniej o wysokości 426 m n.p.m i zachodniej o wysokości 418 m n.p.m.) przedzielonych Przełęczą Trawną (393 m n.p.m.) w Paśmie Draboża, w zachodniej części Pogórza Wielickiego.
Przełęcz Zapusta – przełęcz położona na terenie Pogórza Wielickiego (Pasmo Draboża) na wysokości 380 m, pomiędzy szczytami Draboża (432 m n.p.m.) a Trawnej Góry Wschodniej (426 m n.p.m.). Na wschód od przełęczy położony jest przysiółek Drabóż, należący do wsi Stanisław Dolny.

00:33 Trawna Góra punkt widokowy
03:22 Trawna Góra Zachodnia
12:39 Trawna Góra Wschodnia
28:51 Kolonia Zalas
41:50 Przełęcz Zapusta

Film zarejestrowany w dniu 20 czerwca 2020 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: Descent from Trawna Góra to the Zapusta Pass, Poland
🏞️ Route: Trawna Góra viewpoint (400 m a.s.l.; 49.929885, 19.587867) Trawna Góra West (418 m a.s.l.; 49.928765, 19.587566) – Zapusta Pass (396 m a.s.l.; 49.925104, 19.623374)
🆔 Trail designation: blue trail
📏 Length: about 3.0 km
⏲️ Walking time: about 0:55 h
↗️ Sum of approaches: 90 m
↘️ Sum down: 94 m

The Wieliczka Foothills – a physico-geographic mesoregion, covering a fragment of the Beskids foreground, located between the Wieprzówka and Raba valleys. In the west it borders with the Silesian Foothills, in the north with the Oświęcim Basin, in the north with the Krakowska Gate, in the south-east with the Wiśnickie Foothills and in the south with the Makowski Beskids. The highest peak is Barnasiówka (566 m a.s.l.).
Trawna Góra – is a hill with two culminations (eastern with a height of 426 m a.s.l. and western with a height of 418 m a.s.l.) divided by the Trawna Pass (393 m a.s.l.) in the Draboża Belt, in the western part of the Wieliczka Foothills.
Zapusta Pass – a pass located in the Wieliczka Foothills (Draboża Range) at an altitude of 380 m, between the peaks of Draboża (432 m a.s.l.) and Eastern Eastern Grasslands (426 m a.s.l.). To the east of the pass is the hamlet Drabóż, which belongs to the village of Stanisław Dolny.

00:33 Trawna Góra viewpoint
03:22 Trawna Góra West
12:39 Trawna Góra East
28:51 Zalas colony
41:50 Zapusta Pass

The film was recorded on June 20, 2020.

Add comment

Region