Druga część letniej wędrówki po mniej znanych rejonach Gorców. Zaczynamy na Solnisku gdzie podziwiamy piękne widoki na Gorce oraz w oddali na najwyższe szczyty Beskidu Wyspowego. Ze szczytu schodzimy na Polanę Kałużna, z której roztaczają się rozległe widoki na Tatry, Beskid Żywiecki i Beskid Wyspowy a w oddali widać także Wielki Chocz w Górach Choczańskich na Słowacji. Następnie leśnymi drogami schodzimy do Podsolniska i dalej Doliną Lepietnicy dochodzimy do Obidowej.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Zejście z Solniska przez Dolinę Lepietnicy do Obidowej, Polska
🏞️ Trasa: Solnisko (1183 m n.p.m.; 49.545957, 20.088485) – Polana Kałużna (1107 m n.p.m.; 49.546500, 20.085014) – Podsolnisko (922 m n.p.m.; 49.539539, 20.077134) – Obidowa, parking (783 m n.p.m.; 49.549132, 20.034084)
🆔 Oznaczenie: drogi bez szlaku oznaczone i nieoznaczone na mapie
📏 Długość: około 5,5 km
⏲️ Czas przejścia: około 1:20 h
↗️ Suma podejść: 2 m
↘️ Suma zejść: 400 m

00:00:24 Solnisko
00:08:06 Polana Kałużna
00:28:58 Podsolnisko
00:29:38 Lepietnica
00:30:16 Lepietnica
00:33:11 Lepietnica
00:34:35 Lepietnica
00:37:23 Lepietnica
00:44:09 Lepietnica
00:47:21 Lepietnica
00:51:18 Lepietnica
00:55:15 Lepietnica
01:02:12 Lepietnica
01:05:40 Lepietnica
01:09:16 Lepietnica
01:12:09 Lepietnica
01:14:15 Obidowa, parking

Gorce – pasmo górskie należące do Beskidów Zachodnich. Położone jest miedzy dolinami rzek Raba i Dunajec. Na północy graniczy z Beskidem Wyspowym, a na południu z Podhalem. Krajobraz Gorców stanowią rozchodzące się promieniście różnej długości grzbiety rozdzielone głęboko wciętymi dolinami o stromych zboczach. Szczególną wartość dla krajobrazu i przyrody Gorców mają polany reglowe. Powstały w wyniku tradycyjnej gospodarki pasterskiej. Znajdują się na nich liczne drewniane szałasy pasterskie reprezentujące regionalne budownictwo zagórzańskie i podhalańskie. Utworzony w 1981 roku Gorczański Park Narodowy chroni centralną część Gorców, obejmuje najmniej zmienione przez człowieka dolnoreglowe lasy mieszane, zwane buczyną karpacką.

Dolina Lepietnicy – dolina potoku Lepietnica w Gorcach. Potok ma długość 19,5 km, jego źródła znajdują się na zachodnich stokach Turbacza i przepływa przez miejscowości Obidowa, Klikuszowa, Lasek, Nowy Targ i Ludźmierz, w którym uchodzi do Czarnego Dunajca.
Głęboką dolinę w górnym biegu Lepietnicy tworzą dwa grzbiety Turbacza: od północnej strony jest to grzbiet ciągnący się przez Obidowiec po Kulakowy Wierch, od południowej grzbiet, który poprzez Bukowinę Miejską i Bukowinę Obidowską opada w Klikuszowej do Kotliny Nowotarskiej. Z grzbietów tych do Lepietnicy spływa wiele potoków: Obidowiec, Grzeszów, Łaniówka, Potok Kubicków, Białoniowski Potok, Węgrów Potok i Łazienowski Potok.
Doliną Lepietnicy przez miejscowość Obidowa prowadzi szosa. Powyżej ujścia Obidowca wzdłuż górnego biegu Lepietnicy prowadzi droga leśna, którą wytyczono trasę narciarską „Śladami olimpijczyków” z Obidowej na Turbacz.

Film zarejestrowany w dniu 30 sierpnia 2022 roku.

🇬🇧
The second part of the summer hike through the less known areas of the Gorce Mountains. We start at Solnisko Mountain where we admire the beautiful views of the Gorce Mountains and the highest peaks of the Wyspowy Beskid in the distance. From the top, we go down to Kałużna Glade, from which there are extensive views of the Tatra Mountains, the Żywiec-Orawa Beskid and the Wyspow Beskid, and in the distance you can also see Veľký Choč Mountain in the Choč Mountains in Slovakia. Then, along forest roads, we descend to Podsolnisko and further along the Lepietnica Valley we reach Obidowa.

🚶 Virtual hike: Descent from Solnisko Mountain through the Lepietnica Valley to Obidowa, Poland
🏞️ Route: Solnisko Mountain (1183 m a.s.l.; 49.545957, 20.088485) – Kałużna Glade (1107 m a.s.l.; 49.546500, 20.085014) – Podsolnisko (922 m a.s.l.; 49.539539, 20.077134) – Obidowa, parking (783 m a.s.l.; 49.549132, 20.034084)
🆔 Trail designation: forest roads without a trail marked and unmarked on the map
📏 Length: about 5.5 km
⏲️ Walking time: about 1:20 h
↗️ Sum of approaches: 2 m
↘️ Sum down: 400 m

00:00:24 Solnisko Mountain
00:08:06 Kałużna Glade
00:28:58 Podsolnisko
00:29:38 Lepietnica Stream
00:30:16 Lepietnica Stream
00:33:11 Lepietnica Stream
00:34:35 Lepietnica Stream
00:37:23 Lepietnica Stream
00:44:09 Lepietnica Stream
00:47:21 Lepietnica Stream
00:51:18 Lepietnica Stream
00:55:15 Lepietnica Stream
01:02:12 Lepietnica Stream
01:05:40 Lepietnica Stream
01:09:16 Lepietnica Stream
01:12:09 Lepietnica Stream
01:14:15 Obidowa, parking

Gorce Mountains – a mountain range belonging to the Western Beskids. It is situated between the valleys of the rivers Raba and Dunajec. It borders with Beskid Wyspowy in the north and Podhale in the south. The landscape of the Gorce Mountains consists of radially diverging ridges of various lengths separated by deeply cut valleys with steep slopes. The mountain clearings are of particular value for the landscape and nature of the Gorce Mountains. They were created as a result of the traditional pastoral economy. There are numerous wooden shepherd’s huts representing the regional architecture of Zagórze and Podhale. Created in 1981, the Gorce National Park protects the central part of the Gorce Mountains, and includes the least changed by man mixed forests, known as the Carpathian beech forest.

Lepietnica Valley – the valley of the Lepietnica stream in Gorce. The stream is 19.5 km long, its sources are located on the western slopes of Turbacz Mountain and it flows through the villages of Obidowa, Klikuszowa, Lasek, Nowy Targ and Ludźmierz, where it flows into Czarny Dunajec River.
The deep valley in the upper reaches of Lepietnica is formed by two ridges of Turbacz: from the north side it is a ridge stretching through Obidowiec to Kulakowy Wierch, from the south it is a ridge which, through Bukowina Miejska and Bukowina Obidowska, descends in Klikuszowa to the Nowotarska Valley. Many streams flow from these ridges to Lepietnica: Obidowiec, Grzeszów, Łaniówka, Potok Kubicków, Białoniowski Potok, Węgrów Potok and Łazienowski Potok.
A road leads through the village of Obidowa through the Lepietnica Valley. Above the mouth of Obidowiec, along the upper reaches of Lepietnica, a forest road runs along which the „Following the Olympians” ski route from Obidowa to Turbacz runs.

The film was recorded on August 30, 2022.

Region