Wiosenna wędrówka po Beskidzie Małym. Z leśnego parkingu w Targoszowie wyruszamy zielonym szlakiem w kierunku Smrekowicy. Pierwszym szczytem, który zdobywamy w tej wędrówce jest Czarna Góra. Następnie przechodzimy przez Polanę Suwory gdzie spotykamy dwie pasące się sarny. Na skrzyżowaniu szlaków pod Smrekowicą wchodzimy na czerwony szlak i piękną widokową trasą podchodzimy na szczyt Na Beskidzie. Kolejnym zdobytym szczytem jest Potrójna, z której przez Przełęcz Beskidek ścieżką dydaktyczną czerwoną schodzimy do Targoszowa.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Na Beskidzie z Targoszowa, Polska
🏞️ Trasa: Targoszów, Wieczorki, parking leśny (496 m n.p.m.; 49.760929, 19.457258) – Czarna Góra (790 m n.p.m.; 49.763611, 19.431389) – Polana Suwory (837 m n.p.m.; 49.763997, 19.412397) – Skrzyżowanie pod Smrekowicą (873 m n.p.m.; 49.764895, 19.409025) – Na Beskidzie (866 m n.p.m.; 49.773186, 19.409924) – Potrójna (847 m n.p.m.; 49.777073, 19.417573) – Przełęcz Beskidek (805 m n.p.m.; 49.781167, 19.425845) – Skrzyżowanie Nad Przełęczą Beskidek (818 m n.p.m.; 49.782169, 19.428227) – Targoszów (525 m n.p.m.; 49.765546, 19.447794)
🆔 Oznaczenie: zielony szlak, czerwony szlak, ścieżka dydaktyczna czerwona
📏 Długość: około 9,3 km
⏲️ Czas przejścia: około 3:00 h
↗️ Suma podejść: 475 m
↘️ Suma zejść: 448 m

Beskid Mały – pasmo górskie w południowej Polsce, w Centralnej Europie, stanowiące część Beskidów Zachodnich. Najwyższym szczytem jest Czupel (930 m n.p.m). Niewielkie powierzchniowo ale zwarte pasmo górskie, którego krajobraz tworzą urokliwe doliny rzek i porośnięte lasami mieszanymi zbocza gór.

Na Beskidzie – szczyt o wysokości 863 m n.p.m. w głównym grzbiecie Pasma Łamanej Skały w Beskidzie Małym, pomiędzy szczytami Smrekowica (885 m) i Potrójna (847 m). Południowo-wschodnie stoki opadają do doliny Sikorówki w miejscowości Targoszów, natomiast w północno-zachodnim kierunku Na Beskidzie tworzy krótki grzbiet o nazwie Turoń. Grzbiet ten oddziela doliny potoków Dolina i Ryta w miejscowości Rzyki. Szczyt jest jest porośnięty przerzedzonym lasem dzięki czemu można podziwiać rozległe widoki w kierunku północno-zachodnim. Czerwony szlak prowadzący partiami grzbietowymi na odcinku od Łamanej Skały po Potrójną nazywany jesz szlakiem skałkowym. Występują tu wychodnie skalne o kilkumetrowej wysokości.

Czarna Góra – szczyt o wysokości 790 m n.p.m. w Paśmie Łamanej Skały w Beskidzie Małym. Znajduje się w grzbiecie odchodzącym na południowy-wschód od Smrekowicy. Jego północne stoki opadają ku dolinie potoku Sikorówka (dopływ Targoszówki), wschodnie potoku Targoszówka, zachodnie do dolinki bezimiennego potoku. Szczyt jest porośnięty lasem. Zielony szlak turystyczny omija Czarną Górę od południowego-zachodu.

00:00:22 Targoszów, Wieczorki, parking leśny
00:14:52 Targoszów, Ćwiękałówka
00:18:44 Targoszów, Baryłówka
00:37:23 Zejście ze szlaku
00:39:51 Czarna Góra
00:43:36 Powrót na zielony szlak
00:45:05 Kapliczka
01:03:15 Polana Suwory
01:09:19 Skrzyżowanie pod Smrekowicą
01:10:26 Wychodnia skalna
01:11:50 Wychodnia skalna
01:22:16 Wychodnia skalna
01:25:06 Wychodnia skalna
01:28:56 Na Beskidzie
01:36:12 Wychodnia skalna
01:36:39 Jaskinia
01:41:50 Zejście ze szlaku
01:42:46 Potrójna
01:45:40 Powrót na czerwony szlak
01:55:51 Przełęcz Beskidek
02:00:13 Skrzyżowanie Nad Przełęczą Beskidek
02:22:45 Targoszówka
02:23:37 Potok
02:26:57 Targoszówka
02:28:20 Targoszówka
02:30:49 Targoszówka
02:32:39 Targoszówka
02:34:24 Targoszów

Film zarejestrowany w dniu 29 kwietnia 2022 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: Kocierz Mountain from the Targanice Pass, Poland
🏞️ Route: Targoszów, Wieczorki, forest parking (496 m a.s.l.; 49.760929, 19.457258) – Czarna Góra Mountain (790 m a.s.l.; 49.763611, 19.431389) – Suwory Glade (837 m a.s.l.; 49.763997, 19.412397) – Crossing at Smrekowica (873 m a.s.l.; 49.764895, 19.409025) – Na Beskidzie Mountain (866 m a.s.l.; 49.773186, 19.409924) – Potrójna Mountain (847 m a.s.l.; 49.777073, 19.417573) – Beskidek Pass (805 m a.s.l.; 49.781167, 19.425845) – Crossing at Beskidek Pass (818 m a.s.l.; 49.782169, 19.428227) – Targoszów (525 m a.s.l.; 49.765546, 19.447794)
🆔 Trail designation: green trail, red trail, red educational trail
📏 Length: about 9.3 km
⏲️ Walking time: about 3:00 h
↗️ Sum of approaches: 475 m
↘️ Sum down: 448 m

Mały Beskid Mountains – a mountain range in southern Poland, in Central Europe, forming part of the Western Beskids. The highest peak is Czupel (930 m a.s.l.). A small but compact mountain range whose landscape is formed by charming river valleys and mountain slopes covered with mixed forests.

Na Beskidzie Mountain – a peak with a height of 863 m a.s.l. in the main ridge of the Łamana Rock Range in Beskid Mały, between the peaks of Smrekowica (885 m) and Potrójna (847 m). The south-eastern slopes descend to the Sikorówka valley in the town of Targoszów, while in the north-western direction, Na Beskidzie is formed by a short ridge called Turoń. This ridge separates the valleys of the Dolina and Ryta streams in the village of Rzyki. The summit is covered with thinning forest so you can admire the extensive views towards the north-west. The red trail leading along the ridge parts on the section from Łamana Skała to Trzyna is called the rock trail. There are rock outcrops several meters high here.

Czarna Góra – a peak with a height of 790 m a.s.l. in the Łamana Skała Range in the Mały Beskid Mountains. It is located in a ridge that runs south-east of Smrekowica. Its northern slopes fall towards the valley of the Sikorówka stream (tributary of the Targoszówka), eastern slopes of the Targoszówka stream, and western slopes to the valley of the nameless stream. The top is covered with forest. The green hiking trail bypasses Czarna Góra from the south-west.

00:00:22 Targoszów, Wieczorki, forest parking
00:14:52 Targoszów, Ćwiękałówka
00:18:44 Targoszów, Baryłówka
00:37:23 Going of the trail
00:39:51 Czarna Góra Mountain
00:43:36 Return to the green trail
00:45:05 Chapel
01:03:15 Suwory Glade
01:09:19 Crossing at Smrekowica
01:10:26 Rock outcrop
01:11:50 Rock outcrop
01:22:16 Rock outcrop
01:25:06 Rock outcrop
01:28:56 Na Beskidzie Mountain
01:36:12 Rock outcrop
01:36:39 Cave
01:41:50 Going off the trail
01:42:46 Potrójna Mountain
01:45:40 Return to the red trail
01:55:51 Beskidek Pass
02:00:13 Crossing of trails at Beskidek Pass
02:22:45 Targoszówka Stream
02:23:37 Stream
02:26:57 Targoszówka Stream
02:28:20 Targoszówka Stream
02:30:49 Targoszówka Stream
02:32:39 Targoszówka Stream
02:34:24 Targoszów

The film was recorded on April 29, 2022.

Region