Wędrówka po Pogórzu Rożnowskim. Wędrujemy malowniczą doliną potoku Paleśnianka niebieskim szlakiem z parkingu Pod Jamną do Rezerwatu Przyrody Diable Skały w Bukowcu. W rezerwacie podchodzimy pod skały Głaz, Kapa, Diabeł i na końcu pod Bloki Skalne.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Wędrówka przez Rezerwat Przyrody Diable Skały w Bukowcu, Polska
🏞️ Trasa: Parking pod Jamną (309 m n.p.m.; 49.767698, 20.817952) – Skała Diabeł (478 m n.p.m.; 49.751154, 20.849251)
🆔 Oznaczenie: niebieski szlak
📏 Długość: około 4,3 km
⏲️ Czas przejścia: około 1:20 h
↗️ Suma podejść: 209 m
↘️ Suma zejść: 52 m

Pogórze Rożnowskie – mezoregion geograficzny w południowej Polsce położony na północ od zachodniej części Beskidu Niskiego. Najwyższym wzniesieniem jest Dąbrowska Góra (583 m). Krajobraz Pogórza tworzą mocno wcięte doliny pomiędzy stromo opadające stoki zielonych wzgórz. Dominują pola uprawne, łąki i niewielkie kępy drzew. Znajdują się tu dwa sztuczne zbiorniki wodne powstałe w wyniku spiętrzenia wód na Dunajcu – Jezioro Czchowskie i Jezioro Rożnowskie.

Diable Skały – to zespół wychodni skalnych zbudowanych z twardego piaskowca serii ciężkowickiej uformowanych w baszty, mury i grzyby skalne, znajdujących się w rezerwacie przyrody nieożywionej Diable Skały w Bukowcu. Takie formy są dziełem wieloletniej erozji i wietrzenia, którym odporniejsze skały nie poddają się tak szybko.

00:00:21 Parking pod Jamną
00:01:58 Potok Paleśnianka
00:06:11 Skrzyżowanie niebieskiego i żółtego szlaku
00:14:52 Potok Paleśnianka
00:44:59 Rezerwat Przyrody Diable Skały
00:57:42 Głaz
01:02:53 Punkt widokowy
01:05:52 Kapa
01:08:09 Diabla Skała
01:12:13 Bloki Skalne

Film zarejestrowany w dniu 9 maja 2021 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: A hike through the Devil’s Rocks Nature Reserve in Bukowiec, Poland
🏞️ Route: Parking near Jamna (309 m a.s.l.; 49.767698, 20.817952) – Devil’s Rock (478 m a.s.l.; 49.751154, 20.849251)
🆔 Trail designation: blue trail
📏 Length: about 4.3 km
⏲️ Walking time: about 1:20 h
↗️ Sum of approaches: 209 m
↘️ Sum down: 52 m

Rożnów Foothills – a geographical mesoregion in southern Poland located north of the western part of the Low Beskids. The highest point is Dąbrowska Góra (583 m). The landscape of Pogórze is made up of heavily indented valleys between the steep slopes of green hills. It is dominated by arable fields, meadows and small clumps of trees. There are two artificial water reservoirs created as a result of damming up waters on the Dunajec River – Lake Czchowskie and Lake Rożnowskie.

Devil’s Rocks – is a group of rock outcrops built of hard sandstone of the Ciężkowice series, formed into towers, walls and rock mushrooms, located in the Devil’s Rocks inanimate nature reserve in Bukowiec. Such forms are the result of many years of erosion and weathering, to which more resistant rocks do not succumb so quickly.

00:00:21 Parking near Jamna
00:01:58 Paleśnianka Stream
00:06:11 Crossroads of the blue and the yellow trails
00:14:52 Paleśnianka Stream
00:44:59 Devil’s Rocks Nature Reserve
00:57:42 Stone Rock (Głaz)
01:02:53 Viewing point
01:05:52 Kapa Rock
01:08:09 Devil’s Rock
01:12:13 Bloki Skalne Rocks

The film was recorded on May 9, 2021.

Region