Druga część wędrówki po Beskidzie Wyspowym. Z Sałasza przez Jaworz schodzimy do miejscowości Męcina. Grzbietem Pasma Łososińskiego dochodzimy na Jaworz, który jest w całości zalesiony. Dopiero kilkaset metrów na wschód od szczytu, na Kretówce znajduje się wieża widokowa. Z platformy widokowej roztacza się rozległy widok na Beskid Wyspowy, Pogórze Rożnowskie, Beskid Niski, Beskid Sądecki, Gorce, a przy dobrej widoczności również na Tatry oraz Pieniny. Następnie niebieski szlak prowadzi widokowymi polanami do skrzyżowania na Stolarzówce. Schodzimy ze szlaku i asfaltową drogą dochodzimy do Kopalni piaskowca Wolimex, gdzie kończymy wędrówkę.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Zejście z Sałasza przez Jaworz do miejscowości Męcina, Polska
🏞️ Trasa: Sałasz (909 m n.p.m.; 49.722235, 20.487726) – Jaworz (918 m n.p.m.; 49.720769, 20.520921) – Wieża widokowa Jaworz Kretówka (795 m n.p.m.; 49.718959, 20.528952) – Stolarzówka skrzyżowanie (655 m n.p.m.; 49.716296, 20.551010) – Kopalnia piaskowca Wolimex (461 m n.p.m.; 49.702214, 20.543661)
🆔 Oznaczenie: niebieski szlak, drogi oznaczone na mapie
📏 Długość: około 7,0 km
⏲️ Czas przejścia: około 1:50 h
↗️ Suma podejść: 71 m
↘️ Suma zejść: 504 m

00:00:26 Sałasz
00:02:30 Kapliczka
00:37:48 Jaworz
00:48:47 Wieża widokowa Jaworz Kretówka
01:17:38 Stolarzówka skrzyżowanie
01:17:47 Zejście ze szlaku
01:27:07 Potok Kłodnianka
01:29:14 Kapliczka
01:41:13 Potok Bukowiec
01:43:12 Kopalnia piaskowca Wolimex

Beskid Wyspowy – mezoregion fizyczno-geograficzny będący częścią Beskidów Zachodnich. Odosobnione góry Beskidu Wyspowego zbudowane są z piaskowców magurskich, pod którymi znajdują się głębiej położone serie skalne płaszczowiny śląskiej. Tworzą charakterystyczne wyspy – stąd pochodzi jego nazwa. Zajmuje powierzchnię ok. 1000 km² i położony jest pomiędzy Beskidem Makowskim, Kotliną Rabczańską, Gorcami, Kotliną Sądecką, a Pogórzem Wiśnickim od północy. Charakterystyczną cechą Beskidu Wyspowego jest występowanie odosobnionych szczytów, które niczym wyspy wznoszą się 400–500 m ponad typowo podgórskie tereny. Szczyty mają strome, czasem nawet bardzo spadziste stoki. Zazwyczaj północne są bardziej nachylone od południowych, wierzchowina jednak z reguły jest płaska, którą zazwyczaj pokrywa rozległa polana.

Jaworz – szczyt o wysokości 918 m n.p.m. w Paśmie Łososińskim, w Beskidzie Wyspowym. Wierzchołek jest porośnięty lasem bukowo-jodłowym, wschodnie stoki zalesione są tylko w partiach szczytowych, pola uprawne dochodzą aż do wysokości około 820 m n.p.m. Znajduje się tutaj wieża widokowa Jaworz Kretówka, z której rozciąga się rozległy widok na Beskid Wyspowy, Pogórze Rożnowskie z Zalewem Rożnowskim, Beskid Niski, Beskid Sądecki, Gorce, a przy dobrej widoczności na Tatry oraz Pieniny.
Na północno-wschodnim zboczu góry, na wysokości około 870 m znajduje się częściowo zasypana Jaskinia w Jaworzu, nazywana także „Jaskinią Zbójecką”.

Film zarejestrowany w dniu 11 kwietnia 2023 roku.

🇬🇧
The second part of the hike in the Wyspowy Beskid. From Sałasz Mountain we descend through Jaworz Mountain to the village of Męcina. Following the ridge of the Łososińskie Range, we reach Jaworz, which is entirely forested. Only a few hundred meters east of the peak, on Kretówka, there is an observation tower. From the viewing platform there is an extensive view of the Wyspowy Beskid, Rożnów Foothills, Low Beskid Mountains, Sącz Beskid Mountains, Gorce Mountains, and in good visibility also the Tatra Mountains and the Pieniny Mountains. Then the blue trail leads through scenic glades to the intersection at Stolarzówka. We leave the trail and take the asphalt road to the Wolimex Sandstone Mine, where we end our hike.

🚶 Virtual hike: Descent from Sałasz through Jaworz to the village of Męcina, Poland
🏞️ Route: Sałasz Mountain (909 m a.s.l.; 49.722235, 20.487726) – Jaworz Mountain (918 m a.s.l.; 49.720769, 20.520921) – Viewing tower Jaworz Kretówka (795 m a.s.l.; 49.718959, 20.528952) – Stolarzówka crossroads (655 m a.s.l.; 49.716296, 20.551010) – Wolimex sandstone mine (461 m a.s.l.; 49.702214, 20.543661)
🆔 Trail designation: blue trail, roads marked on the map
📏 Length: about 7.0 km
⏲️ Walking time: about 1:50 h
↗️ Sum of approaches: 71 m
↘️ Sum down: 504 m

00:00:26 Sałasz Mountain
00:02:30 Chapel
00:37:48 Jaworz Mountain
00:48:47 Viewing tower Jaworz Kretówka
01:17:38 Stolarzówka crossroads
01:17:47 Going off the trail
01:27:07 Kłodnianka Stream
01:29:14 Chapel
01:41:13 Bukowiec Stream
01:43:12 Wolimex sandstone mine

Wyspowy Beskid – a physical and geographical mesoregion that is part of the Western Beskids. It is characterized by the occurrence of isolated, single peaks – islands from which it is named. It covers an area of approx. 1000 km² and is situated between the Makowski Beskid, the Rabka Basin, the Gorce Mountains, the Sącz Basin, and the Wiśnicz Foothills from the north. A characteristic feature of the Wyspowy Beskid is the presence of isolated peaks, which, like islands, rise 400–500 m above the typically piedmont areas. The peaks have steep, sometimes even very steep slopes. Usually, the northern ones are more sloping than the southern ones, but the plateau is usually flat, which is usually covered by a large glade.

Jaworz – a peak with a height of 918 m a.s.l. in the Łososina Range, in the Wyspowy Beskid. The top is covered with a beech and fir forest, the eastern slopes are forested only in the peak parts, the farmland reaches up to a height of about 820 m a.s.l. There is a viewing tower Jaworz Kretówka, from which there is an extensive view of the Wyspowy Beskid, the Rożnów Foothills with the Rożnów Lagoon, the Low Beskid Mountains, the Sącz Beskid Mountains, the Gorce Mountains, and with good visibility the Tatra Mountains and the Pieniny Mountains.
On the north-eastern slope of the mountain, at an altitude of about 870 m, there is a partially buried cave Jaskinia w Jaworze, also known as „Jaskinia Zbójecka”.

The film was recorded on April 11, 2023.

Region