Wiosenna wędrówka po Beskidzie Wyspowym. Z miejscowości Męcina podchodzimy na Sałasz, szczyt w Paśmie Łososińskim. Czerwony szlak łagodnym podejściem i widokową drogą prowadzi do przełęczy pomiędzy Jaworzem a Wielką Górą, z której w kierunku południowo-wschodnim roztaczają się dalekie widoki na Beskid Wyspowy i Gorce. Z przełęczy schodzimy do doliny potoku Smolnik a następnie podchodzimy na przełęcz pod Dziedzicem, gdzie szlak czerwony łączy się ze szlakiem zielonym. Z przełęczy krótkim, ale dość intensywnym podejściem wchodzimy na Sałasz.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Wejście na Sałasz z miejscowości Męcina, Polska
🏞️ Trasa: Męcina, przysiółek Bukowiec (449 m n.p.m.; 49.696812, 20.544857) – Przełęcz pod Dziedzicem (717 m n.p.m.; 49.716384, 20.486614) – Sałasz (909 m n.p.m.; 49.722235, 20.487726)
🆔 Oznaczenie: czerwony szlak, zielony szlak
📏 Długość: około 6,5 km
⏲️ Czas przejścia: około 2:30 h
↗️ Suma podejść: 587 m
↘️ Suma zejść: 131 m

00:00:22 Męcina, przysiółek Bukowiec
00:05:55 Kapliczka
00:10:06 Potok
00:46:22 Przełęcz między Jaworzem a Wielką Górą
00:57:54 Potok Smolnik
00:59:58 Potok
01:18:23 Potok
01:30:37 Przełęcz pod Dziedzicem
01:30:51 Skrzyżowanie czerwonego i zielonego szlaku
01:49:44 Skrzyżowanie zielonego, czarnego i niebieskiego szlaku
01:51:54 Sałasz

Beskid Wyspowy – mezoregion fizyczno-geograficzny będący częścią Beskidów Zachodnich. Odosobnione góry Beskidu Wyspowego zbudowane są z piaskowców magurskich, pod którymi znajdują się głębiej położone serie skalne płaszczowiny śląskiej. Tworzą charakterystyczne wyspy – stąd pochodzi jego nazwa. Zajmuje powierzchnię ok. 1000 km² i położony jest pomiędzy Beskidem Makowskim, Kotliną Rabczańską, Gorcami, Kotliną Sądecką, a Pogórzem Wiśnickim od północy. Charakterystyczną cechą Beskidu Wyspowego jest występowanie odosobnionych szczytów, które niczym wyspy wznoszą się 400–500 m ponad typowo podgórskie tereny. Szczyty mają strome, czasem nawet bardzo spadziste stoki. Zazwyczaj północne są bardziej nachylone od południowych, wierzchowina jednak z reguły jest płaska, którą zazwyczaj pokrywa rozległa polana.

Sałasz (Sałasz Wschodni) – szczyt o wysokości 909 m n.p.m. w Beskidzie wyspowym. Położony jest w Paśmie Łososińskim pomiędzy Jaworzem a Sałaszem Zachodnim, wznosi się nad miejscowościami Żmiąca, Jaworzna, Pisarzowa i Mordarka. W północną stronę od Sałasza Wschodniego poprzez przełęcz Oślak odchodzi boczny grzbiet Cuprówki oddzielający miejscowości Żmiąca i Jaworzna.
Szczyt jest porośnięty lasem bukowym i jodłowym, od wschodniej strony znajduje się niewielka polana, zarastająca stopniowo lasem. Z przełęczy oddzielającej po południowej stronie Sałasz od Dziedzica roztaczają się odległe widoki na Beskid Wyspowy i Beskid Sądecki.

Film zarejestrowany w dniu 11 kwietnia 2023 roku.

🇬🇧
Spring hiking in the Wyspowy Beskid. From the village of Męcina we ascend Sałasz, a peak in the Łososina Range. The red trail with a gentle approach and a scenic road leads to the pass between Jaworz and Wielka Góra, from which there are distant views of the Wyspowy Beskid and the Gorce Mountains to the south-east. From the pass we descend to the valley of the Smolnik stream and then we ascend to the pass near Dziedzic, where the red trail joins the green trail. From the pass, we climb Sałasz with a short but quite intensive ascent.

🚶 Virtual hike: Ascent to Sałasz Mountain from the village of Męcina, Poland
🏞️ Route: Męcina, Bukowiec hamlet (449 m a.s.l.; 49.696812, 20.544857) – Pass under Dziedzic Mountain (717 m a.s.l.; 49.716384, 20.486614) – Sałasz Mountain (909 m a.s.l.; 49.722235, 20.487726)
🆔 Trail designation: red trail, green trail
📏 Length: about 6.5 km
⏲️ Walking time: about 2:30 h
↗️ Sum of approaches: 587 m
↘️ Sum down: 131 m

00:00:22 Męcina, Bukowiec hamlet
00:05:55 Chapel
00:10:06 Stream
00:46:22 Pass between Jaworz and Wielka Góra
00:57:54 Smolnik Stream
00:59:58 Stream
01:18:23 Stream
01:30:37 Pass under Dziedzic Mountain
01:30:51 Crossing of the red and the green trails
01:49:44 Crossing of the green, black and the blue trails
01:51:54 Sałasz Mountain

Wyspowy Beskid – a physical and geographical mesoregion that is part of the Western Beskids. It is characterized by the occurrence of isolated, single peaks – islands from which it is named. It covers an area of approx. 1000 km² and is situated between the Makowski Beskid, the Rabka Basin, the Gorce Mountains, the Sącz Basin, and the Wiśnicz Foothills from the north. A characteristic feature of the Wyspowy Beskid is the presence of isolated peaks, which, like islands, rise 400–500 m above the typically piedmont areas. The peaks have steep, sometimes even very steep slopes. Usually, the northern ones are more sloping than the southern ones, but the plateau is usually flat, which is usually covered by a large glade.

Sałasz (Eastern Sałasz) – a peak with a height of 909 m a.s.l. in the Wyspowy Beskid. It is located in the Łososinae Range between Jaworz and Sałasz Zachodni mountains, it rises above the villages of Żmiąc, Jaworzna, Pisarzowa and Mordarka. To the north, from Sałasz Wschodni, through the Oślak pass, there is a side ridge of the Cuprówka river separating the villages of Żmiąca and Jaworzna.
The peak is overgrown with beech and fir forests, on the eastern side there is a small clearing, gradually overgrowing with forest. From the pass separating Sałasz from Dziedzic on the southern side, there are distant views of the Wyspowy Beskid and the Sącz Beskid Mountains.

The film was recorded on April 11, 2023.

Region