Wrześniowa wędrówka po Beskidzie Wyspowym. Z Lubnia podchodzimy czarnym szlakiem na Szczebel. Początkowo szlak prowadzi doliną potoku mającego źródła na zachodnich zboczach Szczebla. Stosunkowo łagodnym podejściem dochodzimy do Jaskini Zimna Dziura. Następnie już dość stromym podejściem zdobywamy Mały Szczebel. Dalej szlak prowadzi bardzo stromym podejściem na widokową polanę pod szczytem. Roztacza się stąd rozległy widok na Beskid Makowski i Beskid Wyspowy. Dwieście metrów dalej znajduje się szczyt Szczebla.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Wejście na Szczebel z Lubnia, Polska
🏞️ Trasa: Lubień, ul. Księża Droga (411 m n.p.m.; 49.709842, 19.993797) – Jaskinia Zimna Dziura (655 m n.p.m.; 49.697103, 20.002617) – Mały Szczebel (771 m n.p.m.; 49.696055, 20.008045) – Szczebel (977 m n.p.m.; 49.688438, 20.010433)
🆔 Oznaczenie: czarny szlak
📏 Długość: około 3,4 km
⏲️ Czas przejścia: około 1:50 h
↗️ Suma podejść: 565 m
↘️ Suma zejść: 1 m

00:00:23 Lubień, ul. Księża Droga
00:04:09 Potok
00:08:21 Potok
00:10:23 Wiata Koła Łowieckiego Lubień
00:10:55 Kapliczka
00:38:59 Jaskinia Zimna Dziura
00:54:50 Mały Szczebel
01:16:47 Polana
01:21:17 Szczebel
01:21:58 Kaplica polowa

Beskid Wyspowy – mezoregion fizyczno-geograficzny będący częścią Beskidów Zachodnich. Charakteryzuje się występowaniem odosobnionych, pojedynczych szczytów – wysp od czego pochodzi jego nazwa. Zajmuje powierzchnię ok. 1000 km² i położony jest pomiędzy Beskidem Makowskim, Kotliną Rabczańską, Gorcami, Kotliną Sądecką, a Pogórzem Wiśnickim od północy. Charakterystyczną cechą Beskidu Wyspowego jest występowanie odosobnionych szczytów, które niczym wyspy wznoszą się 400–500 m ponad typowo podgórskie tereny. Szczyty mają strome, czasem nawet bardzo spadziste stoki. Zazwyczaj północne są bardziej nachylone od południowych, wierzchowina jednak z reguły jest płaska, którą zazwyczaj pokrywa rozległa polana.

Szczebel – wybitny szczyt o wysokości 977 m n.p.m. w Beskidzie Wyspowym. Położony jest w widłach Raby oraz Lubieńki i Tenczynki. W jego masywie wyróżnia się cztery wierzchołki: Czechówka (721 m n.p.m.), Szczebel (977 m n.p.m.), Mały Szczebel (771 m n.p.m.) i Mała Góra (883 m n.p.m.). Szczyt i większa część zboczy Szczebla porośnięta jest lasem, po północnej stronie szczytu znajduje się niewielka polana, z której roztacza się rozległy widok na Lubomir, Lubogoszcz, Śnieżnicę i Ćwilin. Wschodnie zbocze Szczebla jest bardzo strome, gwałtownie opada ku dolinie Raby. Znajdują się w nim kilkunastometrowej wysokości wychodnie skalne w formie ścian i progów. Na północnym ramieniu znajduje się jaskinia szczelinowa – Zimna Dziura. W kierunku południowym, poprzez łagodne ramię Małej Góry i Przełęcz Glisne masyw Szczebla łączy się z masywem Lubonia Wielkiego.

Film zarejestrowany w dniu 17 września 2022 roku.

🇬🇧
September hiking in the Wyspowy Beskid. From Lubień we ascend the black trail to Szczebel Mountain. Initially, the trail leads through the valley of the stream with its sources on the western slopes of Szczebel. A relatively gentle approach leads to the Zimna Dziura Cave. Then, with a fairly steep ascent, we reach Small Szczebel Mountain. Further on, the trail leads up a very steep ascent to a scenic clearing below the peak. There is a vast view of Makowski Beskid and th Wyspowy Beskid from here. Two hundred meters further is the top of Szczebel.

🚶 Virtual hike: Ascent to Szczebel Mountain from Lubień, Poland
🏞️ Route: Lubień, Księża Droga Street (411 m a.s.l.; 49.709842, 19.993797) – Zimna Dziura Cave (655 m a.s.l.; 49.697103, 20.002617) – Mały Szczebel (771 m a.s.l.; 49.696055, 20.008045) – Szczebel (977 m a.s.l.; 49.688438, 20.010433)
🆔 Trail designation: black trail
📏 Length: about 3.4 km
⏲️ Walking time: about 1:50 h
↗️ Sum of approaches: 565 m
↘️ Sum down: 1 m

00:00:23 Lubień, Księża Droga Street
00:04:09 Stream
00:08:21 Stream
00:10:23 Lubień Hunting Club Shelter
00:10:55 Chapel
00:38:59 Zimna Dziura Cave
00:54:50 Mały Szczebel
01:16:47 Glade
01:21:17 Szczebel
01:21:58 Chapel

Wyspowy Beskid – a physical and geographical mesoregion that is part of the Western Beskids. It is characterized by the occurrence of isolated, single peaks – islands from which it is named. It covers an area of approx. 1000 km² and is situated between the Makowski Beskid, the Rabka Basin, the Gorce Mountains, the Sącz Basin, and the Wiśnicz Foothills from the north. A characteristic feature of the Wyspowy Beskid is the presence of isolated peaks, which, like islands, rise 400–500 m above the typically piedmont areas. The peaks have steep, sometimes even very steep slopes. Usually, the northern ones are more sloping than the southern ones, but the plateau is usually flat, which is usually covered by a large glade.

Szczebel – an outstanding peak 977 m a.s.l. in the Wyspowy Beskid. It is located at the fork of the Raba, Lubieńka and Tenczynka rivers. There are four peaks in its massif: Czechówka (721 m a.s.l.), Szczebel (977 m a.s.l.), Mały Szczebel (771 m a.s.l.) and Mała Góra (883 m a.s.l.). The peak and most of the slopes of Szczebel are covered with forest, on the northern side of the peak there is a small glade with a vast view of Lubomir, Lubogoszcz, Śnieżnica and Ćwilin mountains. The eastern slope of Szczebel is very steep and slopes rapidly towards the Raba Valley. There are several meters high rock outcrops in the form of walls and thresholds. On the northern arm there is a rift cave – Zimna Dziura. To the south, the Szczebel massif joins the Luboń Wielki massif through the gentle arm of Mała Góra and the Glisne Pass.

The film was recorded on September 17, 2022.

Region