Wejście na Leskowiec w Beskidzie Małym z Tarnawy Górnej. Leśny szlak prowadzi do schroniska PTTK, z którego najpierw podchodzimy na Leskowiec a następnie na Groń Jana Pawła II. Łatwa trasa dla każdego turysty.

🇵🇱
Trasa: Tarnawa Górna, Parking (437 m n.p.m.; 49.779301, 19.491999) – Leskowiec (922 m n.p.m.; 49.788626, 19.443634)
Oznaczenie: niebieski szlak, żółty szlak
Długość: około 5,4 km
Czas przejścia: około 2:15 h
Suma podejść: 528 m
Suma zejść: 47 m

Beskid Mały – pasmo górskie w Polsce, w Centralnej Europie, stanowiące część Beskidów Zachodnich. Ma długość ok. 35 km i szerokość 10-15 km.
Tarnawa Górna – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie suskim, w gminie Zembrzyce. Miejscowość znajduje się w Beskidzie Małym, w górnej części doliny potoku Tarnawka.
Schronisko PTTK Leskowiec – górskie schronisko turystyczne Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Beskidzie Andrychowskim (wschodniej części Beskidu Małego), pod szczytem Gronia Jana Pawła II (dawniej Jaworzyny), na wysokości 890 m n.p.m.
Leskowiec (922 m n.p.m.) – szczyt we wschodniej części Beskidu Małego, w Paśmie Łamanej Skały.
Groń Jana Pawła II (890 m n.p.m.) – szczyt we wschodniej części Beskidu Małego (dawniej Jaworzyna), pod szczytem znajduje się Sanktuarium p.w. Matki Bożej Królowej Gór.

0:26 Tarnawa Górna parking
4:32 Potok Tarnawka po lewej
5:28 Kapliczka na drzewie
17:26 Skrzyżowanie pod Makowską Górą (543 m n.p.m.; 49.784391, 19.486431)
1:03:05 (Była) Polana Beskid (811 m n.p.m.; 49.798656, 19.461154), niebieski szlak łączy się z żółtym i zielonym szlakiem
1:19:23 Skrzyżowanie przy schronisku Leskowiec (857 m n.p.m.; 49.795563, 19.448120)
1:20:17 Schronisko PTTK Leskowiec (890 m n.p.m.; 49.795359, 19.447684)
1:25:08 Przełęcz Władysława Midowicza (866 m n.p.m.; 49.793353, 19.446041), żółty szlak łączy się ze szlakiem czerwonym, czarny szlak odbija w prawo
1:35:00 Leskowiec (922 m n.p.m.; 49.788626, 19.443634)
1:41:59 Pod Gronią Jana Pawła II (890 m n.p.m.; 49.795540, 19.445173)
1:42:58 Pomnik Jana Pawła II
1:43:14 Sanktuarium p.w. Matki Bożej Królowej Gór

Prywatne rozmowy zostały wyciszone.
Film zarejestrowany w dniu 22 lutego 2020 roku.

🇬🇧
Route: Tarnawa Górna, Parking (437 m a.s.l.; 49.779301, 19.491999) – Leskowiec (922 m a.s.l.; 49.788626, 19.443634)
Trail designation: blue trail, yellow trail
Length: about 5.4 km
Walking time: about 2:15 h
Sum of approaches: 528 m
Sum down: 47 m

The Little Beskids – a mountain range in Poland, in Central Europe, forming part of the Western Beskids. It is about 35 km long and 10-15 km wide.
Tarnawa Górna – a village in Poland located in the Lesser Poland Voivodeship, in the Suski Poviat, in the Zembrzyce commune. The village is located in the Little Beskids, in the upper part of the Tarnawka stream valley.
The PTTK Leskowiec Mountain Shelter – the mountain tourist shelter of the Polish Tourist and Sightseeing Society in the Andrychów Beskids (eastern part of the Little Beskids), under the peak of John Paul II Mountain (formerly Jaworzyna), at an altitude of 890 m a.s.l.
Leskowiec (922 m a.s.l.) – a peak in the eastern part of the Little Beskids, in the Broken Rock Range.
John Paul II Mountain (890 m a.s.l.) – the peak in the eastern part of the Little Beskids (formerly Jaworzyna), under the peak there is the Sanctuary of Mother of God Queen of the Mountains.

0:26 Tarnawa Górna parking
4:32 Tarnawka stream on the left
5:28 Chapel on the tree
17:26 The intersection at Makowska Góra (543 m a.s.l.; 49.784391, 19.486431)
1:03:05 (Former) Polana Beskid (811 m a.s.l.; 49.798656, 19.461154), the blue trail joins the yellow and green trails
1:19:23 Intersection at the Leskowiec shelter (857 m a.s.l.; 49.795563, 19.448120)
1:20:17 PTTK Leskowiec Mountain Shelter (890 m a.s.l.; 49.795359, 19.447684)
1:25:08 Władysław Midowicz Pass (866 m a.s.l.; 49.793353, 19.446041), the yellow trail joins the red trail, the black trail turns right
1:35:00 Leskowiec (922 a.s.l.; 49.788626, 19.443634)
1:41:59 Under the John Paul II Mountain (890 m a.s.l.; 49.795540, 19.445173)
1:42:58 Monument of John Paul II
1:43:14 Sanctuary Mother of God Queen of the Mountains

Private conversations have been muted.
The film was recorded on February 22, 2020.

Add comment

Region