Letnia wędrówka po Beskidzie Wyspowym. Z Przełęczy Edwarda Śmigłego-Rydza wchodzimy zielonym szlakiem na Łopień. Ze szczytu schodzimy na niewielką ale za to bardzo widokową Polanę Widny Zrąbek. Następnie przez rozległą Polanę Jaworze dochodzimy do skrzyżowania zielonego i czarnego szlaku na Polanie Myconiówka. Kilkaset metrów dalej schodzimy z czarnego szlaku i leśną drogą dochodzimy na Bagna Łopieńskie. Po powrocie na szlak docieramy do Chaty Koła Łowieckiego „Hubert”, skąd leśnymi drogami schodzimy z powrotem na Przełęcz Edwarda Śmigłego-Rydza.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Łopień z Przełęczy Marszałka Rydza-Śmigłego, Polska
🏞️ Trasa: Przełęcz Edwarda Śmigłego-Rydza (700 m n.p.m.; 49.680889, 20.281073) – Łopień (951 m n.p.m.; 49.692585, 20.265119) – Bagna Łopieńskie (938 m n.p.m.; 49.698199, 20.281481) – Chata KŁ „Hubert” (943 m n.p.m.; 49.697439, 20.286984) – Przełęcz Edwarda Śmigłego-Rydza (700 m n.p.m.; 49.680889, 20.281073)
🆔 Oznaczenie: zielony szlak, czarny szlak
📏 Długość: około 7,2 km
⏲️ Czas przejścia: około 2:20 h
↗️ Suma podejść: 309 m
↘️ Suma zejść: 309 m

Beskid Wyspowy – część Beskidów Zachodnich położona pomiędzy doliną Raby a Kotliną Sądecką. Charakteryzuje się występowaniem odosobnionych, pojedynczych szczytów, od czego pochodzi jego nazwa.

Przełęcz Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza – przełęcz na wysokości 700 m n.p.m. w Beskidzie Wyspowym między Łopieniem (961 m) a Mogielicą (1171 m). W okresie PRL-u ze względów politycznych zmieniono nazwę przełęczy na przełęcz Chyszówki. Od 1990 r. ponownie zaczęto używać nazwy Przełęcz Marszałka Śmigłego-Rydza. Na przełęczy znajduje się kamienny obelisk z 1938 r., oraz krzyż upamiętniający walkę Legionów Polskich (w 1914 r.), dowodzonych przez Edwarda Rydza-Śmigłego.

Łopień (951 m n.p.m.) najwyższy szczyt w masywie Łopienia w Beskidzie Wyspowym. Zalesiony szczyt otoczony jest kilkoma polanami: Cechówka, Jaworze, Myconiówka i Zawadówka oraz niewielka polana z pięknym widokiem Widny Zrąbek. W masywie Łopienia znajdują się liczne osuwiska, a także niewielkie wychodnie. Na Łopieniu znajduje się największa ilość wśród gór Beskidu Wyspowego ilość jaskiń i schronów, głównie pochodzenia osuwiskowego. Na grzbiecie Łopienia Środkowego, po zachodniej stronie polany Cechówka znajduje się unikatowe torfowisko zwane „Bagnami Łopieńskimi”.

00:00:22 Przełęcz Edwarda Śmigłego-Rydza
00:37:46 Polana Jaworze
00:38:46 Łopień
00:41:35 Kapliczka
00:41:56 Polana Widny Zrąbek
00:44:08 Zielony szlak
00:51:00 Skrzyżowanie zielonego i czarnego szlaku
00:51:28 Polana Myconiówka
00:57:18 Zejście ze szlaku
01:02:29 Bagna Łopieńskie
01:06:21 Powrót na czarny szlak
01:10:05 Chata KŁ „Hubert”
01:10:33 Kapliczka
01:11:36 Zejście ze szlaku
01:47:21 Przełęcz Edwarda Śmigłego-Rydza

Film zarejestrowany w dniu 22 lipca 2021 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: Łopień from the Marshal Śmigły-Rydz’s Pass, Poland
🏞️ Route: Marshal Śmigły-Rydz’s Pass (700 m a.s.l.; 49.680889, 20.281073) – Łopień Mountain (951 m a.s.l.; 49.692585, 20.265119) – Łopień Swamps (938 m a.s.l.; 49.698199, 20.281481) – KŁ „Hubert” Hut (943 m a.s.l.; 49.697439, 20.286984) – Marshal Śmigły-Rydz’s Pass (700 m a.s.l.; 49.680889, 20.281073)
🆔 Trail designation: green trail, black trail
📏 Length: about 7.2 km
⏲️ Walking time: about 2:20 h
↗️ Sum of approaches: 309 m
↘️ Sum down: 309 m

Wyspowy Beskid – part of the Western Beskids located between the Raba valley and the Sądecka Basin. It is characterized by the presence of isolated, single peaks, from which it got its name.

Pass of Marshal Edward Śmigły-Rydz – a pass at an altitude of 700 m above sea level in the Wyspowy Beskid between Łopień (961 m) and Mogielica (1171 m). During the Polish People’s Republic, for political reasons, the name of the pass was changed to the Chyszówki Pass. From 1990, the name of the Pass of Marshal Śmigły-Rydz was used again. On the pass, there is a stone obelisk from 1938 and a cross commemorating the fight of the Polish Legions (in 1914), commanded by Edward Rydz-Śmigły.

Łopień Mountain (951 m a.s.l.) the highest peak in the Łopień massif in the Wyspowy Beskid. The forested peak is surrounded by several clearings: Cechówka, Jaworze, Myconiówka and Zawadówka, and a small clearing with a beautiful view of Widny Zrąbek. There are numerous landslides and small outcrops in the Łopień massif. Among the Wyspowy Beskid mountains, there is the largest number of caves and shelters, mainly of landslide origin, in Łopień. On the ridge of the Middle Łopień, on the western side of the Cechówka clearing, there is a unique peat bog called „Łopień Marshes”.

00:00:22 Marshal Śmigły-Rydz’s Pass
00:37:46 Jaworze Glade
00:38:46 Łopień Mountain
00:41:35 Chapel
00:41:56 Widny Zrąbek Glade
00:51:00 Crossroads of the green trail and the black trail
00:51:28 Myconiówka Glade
00:57:18 Going off the trail
01:02:29 Łopień Swamps
01:06:21 Return to the black trail
01:10:05 KŁ „Hubert” Hut
01:10:33 Chapel
01:11:36 Going off the trail
01:47:21 Marshal Śmigły-Rydz’s Pass

The film was recorded on July 22, 2021.

Region