Styczniowa wędrówka po Beskidzie Wyspowym. Z miejscowości Młyńczyska niebieskim szlakiem podchodzimy na Modyń, górę zakochanych. Początkowo szlak prowadzi widokową drogą przez przysiółki Młyńczysk. Dochodzimy nią do pięknej przełęczy Cisowy Dział, z której roztaczają się dalekie widoki na Beskid Wyspowy, Gorce i Beskid Sądecki. Następnie szlak prowadzi leśną drogą na szczyt Modyni. Z wieży widokowej można podziwiać fantastyczne widoki nie tylko na Beskid Wyspowy ale także na Gorce, Pieniny, Tatry, Beskid Sądecki i Beskid Niski. Ze szczytu schodzimy czarnym szlakiem na osiedle Pod Modynią i drogą bez szlaku wracamy na parking do Młyńczysk.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Wejście na Modyń z miejscowości Młyńczyska, Polska
🏞️ Trasa: Młyńczyska, parking koło cmentarza (620 m n.p.m.; 49.625592, 20.411836) – Przełęcz Cisowy Dział (795 m n.p.m.; 49.616789, 20.400399) – Modyń (1029 m n.p.m.; 49.621224, 20.375935) – Młyńczyska, osiedle Pod Modynią (780 m n.p.m.; 49.626982, 20.383469) – Kościół św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Młyńczyskach (627 m n.p.m.; 49.626228, 20.409240)
🆔 Oznaczenie: niebieski szlak, czarny szlak, drogi oznaczone na mapie
📏 Długość: około 6,9 km
⏲️ Czas przejścia: około 2:20 h
↗️ Suma podejść: 404 m
↘️ Suma zejść: 400 m

00:00:22 Młyńczyska, parking koło cmentarza
00:00:35 Jastrząbka
00:12:19 Kapliczka
00:29:01 Przełęcz Cisowy Dział
00:30:22 Kapliczka
00:30:48 Droga Krzyżowa
00:32:29 Kapliczka
00:37:45 Kapliczka
01:02:52 Skrzyżowanie niebieskiego i żółtego szlaku
01:08:37 Modyń
01:09:44 Skrzyżowanie niebieskiego, żółtego i czarnego szlaku
01:30:21 Zejście ze szlaku
01:39:08 Młyńczyska, osiedle Pod Modynią
02:02:06 Kościół św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Młyńczyskach

Beskid Wyspowy – mezoregion fizyczno-geograficzny będący częścią Beskidów Zachodnich. Charakteryzuje się występowaniem odosobnionych, pojedynczych szczytów – wysp od czego pochodzi jego nazwa. Zajmuje powierzchnię ok. 1000 km² i położony jest pomiędzy Beskidem Makowskim, Kotliną Rabczańską, Gorcami, Kotliną Sądecką, a Pogórzem Wiśnickim od północy. Charakterystyczną cechą Beskidu Wyspowego jest występowanie odosobnionych szczytów, które niczym wyspy wznoszą się 400–500 m ponad typowo podgórskie tereny. Szczyty mają strome, czasem nawet bardzo spadziste stoki. Zazwyczaj północne są bardziej nachylone od południowych, wierzchowina jednak z reguły jest płaska, którą zazwyczaj pokrywa rozległa polana.

Modyń – szczyt o wysokości 1029 m n.p.m. w Beskidzie Wyspowym. Niższy wierzchołek oddzielony płytką przełęczą ma wysokość 1026,5 m n.p.m. Góra w całości porośnięta jest lasem. Na szczycie znajduje się zbudowana w 2021 roku wieża widokowa, z której roztaczają się rozległe widoki na Beskid Sądecki, Beskid Wyspowy, Pieniny, Gorce oraz Tatry.
Masyw Modyni tworzą trzy grzbiety: południowy, zakończony wzniesieniem Okrąg w Kamienicy; długi południowo-wschodni opadający poprzez przełęcz Cisowy Dział, Jasieńczyka, Klończyka i Spleźnię do miejscowości Jastrzębie; również południowo-wschodni, opadający do Łącka i zakończony wzniesieniami Piechówka i Skalica. Pomiędzy dwa południowo-wschodnie grzbiety wcina się dolina Zakiczańskiego Potoku (dopływ Czarnej Wody). Z Modyni spływa kilka potoków uchodzących do Zbludzy, Jastrzębika lub Czarnej Wody (wszystkie są w zlewni Dunajca). Stoki północne Modyni są bardziej strome od południowych.
Od wschodniej strony Modyń od sąsiedniego szczytu Jasieńczyk oddziela piękna, widokowa Przełęcz Cisowy Dział. Na południowych stokach znajduje się kilkunastometrowa Jaskinia w Górze Modyń.

Przełęcz Cisowy Dział – przełęcz położona na wysokości 795 m n.p.m. w Beskidzie Wyspowym między Modynią a Jasieńczykiem. Północno-wschodnie stoki przełęczy należą do miejscowości Młyńczyska i opadają dość stromo do doliny potoku Jastrzębik, stoki południowe do osiedla Wyrębiska należącego do miejscowości Kicznia. Obszar przełęczy jest bezleśny, dzięki temu jest dobrym punktem widokowym. Na przełęczy Cisowy Dział stoi kapliczka z obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej, obok niej metalowy krzyż o wysokości 13 m, a przy drodze murowane w kamieniu stacje drogi krzyżowej. Kapliczka została wybudowana po II wojnie światowej jako wotum dziękczynne za uratowanie od śmierci partyzanta Ambrożego Pietrzaka, pseudonim „Słowik”, dowódcy Batalionów Chłopskich.

Film zarejestrowany w dniu 7 stycznia 2023 roku.

🇬🇧
January hiking in the Wyspowy Beskid. From the village of Młyńczyska, we follow the blue trail to Modyń, the mountain of lovers. Initially, the trail leads along a scenic road through the hamlets of Młyńczyska. We reach the beautiful Cisowy Dział pass, from which there are distant views of the Wyspowy Beskid, Gorce Mountains and Sącz Beskid Mountains. Then the trail leads along a forest road to the top of Modyń. From the observation tower you can admire fantastic views not only of the Wyspowy Beskid but also of the Gorce Mountains, Pieniny Mountains, Tatra Mountains, Sącz Beskid Mountains and the Low Beskid Mountains. From the top, we go down the black trail to the Pod Modynią housing estate and return along the road without a trail to the parking lot in Młyńczyska.

🚶 Virtual hike: Ascent to Modyń Mountain from the village of Młyńczyska, Poland
🏞️ Route: Młyńczyska, parking lot near the cemetery (620 m a.s.l.; 49.625592, 20.411836) – Cisowy Dział Pass (795 m a.s.l.; 49.616789, 20.400399) – Modyń Mountain (1029 m a.s.l.; 49.621224, 20.375935) – Młyńczyska, Pod Modynią hamlet (780 m a.s.l.; 49.626982, 20.383469) – Church of St. Stanisław Bishop and Martyr in Młyńczyska (627 m a.s.l.; 49.626228, 20.409240)
🆔 Trail designation: blue trail, black trail, roads marked on the map
📏 Length: about 6.9 km
⏲️ Walking time: about 2:20 h
↗️ Sum of approaches: 400 m
↘️ Sum down: 404 m

00:00:22 Młyńczyska, parking lot near the cemetery
00:00:35 Jastrząbka Stream
00:12:19 Chapel
00:29:01 Cisowy Dział Pass
00:30:22 Chapel
00:30:48 The Way of the Croos
00:32:29 Chapel
00:37:45 Chapel
01:02:52 Crossing of the blue and the yellow trails
01:08:37 Modyń Mountain
01:09:44 Crossing of the blue, yellow and the black trails
01:30:21 Going off the trail
01:39:08 Młyńczyska, Pod Modynią hamlet
02:02:06 Church of St. Stanisław Bishop and Martyr in Młyńczyska

Wyspowy Beskid – a physical and geographical mesoregion that is part of the Western Beskids. It is characterized by the occurrence of isolated, single peaks – islands from which it is named. It covers an area of approx. 1000 km² and is situated between the Makowski Beskid, the Rabka Basin, the Gorce Mountains, the Sącz Basin, and the Wiśnicz Foothills from the north. A characteristic feature of the Wyspowy Beskid is the presence of isolated peaks, which, like islands, rise 400–500 m above the typically piedmont areas. The peaks have steep, sometimes even very steep slopes. Usually, the northern ones are more sloping than the southern ones, but the plateau is usually flat, which is usually covered by a large glade.

Modyń – a peak with a height of 1029 m a.s.l. in the Wyspowy Beskid. The lower peak, separated by a shallow pass, is 1026.5 m a.s.l. The mountain is entirely covered with forest. At the top there is an observation tower built in 2021, from which there are extensive views of the Sącz Beskid Mountains, Wyspowy Beskid, Pieniny Mountains, Gorce Mountains and the Tatra Mountains.
The Modyń massif is made up of three ridges: the southern Okrąg in Kamienica, ending with a hill; a long south-eastern one, descending through the Cisowy Dział, Jasieńczyk, Klończyk and Spleźnia passes to the village of Jastrzębie; also south-eastern, descending to Łącko and ending with the Piechówka and Skalica hills. The valley of the Zakiczański Potok (Czarna Woda tributary) cuts between the two south-eastern ridges. Several streams flow from Modyń, flowing into Zbludza, Jastrzębik or Czarna Woda (all of them are in the Dunajec river basin). The northern slopes of Modyń are steeper than the southern ones.
From the eastern side of Modyń, the beautiful, scenic Cisowy Dział Pass separates Jasieńczyk from the neighboring peak. On the southern slopes there is a several-meter cave in Góra Modyń.

Cisowy Dział Pass – a pass located at an altitude of 795 m a.s.l. in the Wyspowy Beskid between Modyń and Jasieńczyk mountains. The north-eastern slopes of the pass belong to the village of Młyńczyska and fall quite steeply to the valley of the Jastrzębik stream, the southern slopes to the Wyrębiska estate belonging to the village of Kicznia. The area of the pass is forestless, which makes it a good vantage point. On the Cisowy Dział pass, there is a chapel with the image of Our Lady of Częstochowa, next to it a 13 m high metal cross, and the stations of the cross made of stone by the road. The shrine was built after World War II as a votive offering for saving the partisan Ambroży Pietrzak, pseudonym „Słowik”, the commander of the Peasant Battalions from death.

The film was recorded on January 7, 2023.

Region