Druga część wrześniowej wędrówki po Beskidzie Wyspowym. Ze Szczebla schodzimy na widokową polanę, z której roztacza się rozległy widok na Beskid Makowski i Beskid Wyspowy. Następnie opuszczamy czarny szlak i leśnymi drogami dochodzimy Czechówki, najdalej na zachód wysuniętego wierzchołka w masywie Szczebla. Z Czechówki kontynuujemy zejście leśnymi drogami w kierunku Lubnia po drodze wchodząc jeszcze na niewielki wierzchołek Działek. Pod koniec wędrówki przekraczamy potok płynący malowniczą doliną i dochodzimy czarnym szlakiem do Lubnia.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Zejście ze Szczebla przez Czechówkę do Lubnia, Polska
🏞️ Trasa: Szczebel (977 m n.p.m.; 49.688438, 20.010433) – Czechówka (739 m n.p.m.; 49.694573, 19.995230) – Działek (543 m n.p.m.; 49.704063, 19.986244) – Lubień, ul. Księża Droga (411 m n.p.m.; 49.709842, 19.993797)
🆔 Oznaczenie: czarny szlak, leśne drogi bez szlaku
📏 Długość: około 5,3 km
⏲️ Czas przejścia: około 1:50 h
↗️ Suma podejść: 5 m
↘️ Suma zejść: 565 m

00:00:21 Szczebel
00:02:13 Kaplica polowa
00:02:53 Skrzyżowanie zielonego i czarnego szlaku
00:04:46 Polana
00:09:37 Zejście ze szlaku
00:13:49 Skrzyżowanie
00:16:00 Skrzyżowanie
00:18:58 Skrzyżowanie
00:21:26 Skrzyżowanie
00:23:25 Skrzyżowanie
00:25:51 Skrzyżowanie
00:29:41 Skrzyżowanie
00:33:39 Czechówka
00:41:14 Skrzyżowanie
00:43:03 Skrzyżowanie
00:44:54 Skrzyżowanie
00:50:39 Skrzyżowanie (!)
00:56:19 Skrzyżowanie (!)
01:01:35 Skrzyżowanie
01:06:43 Skrzyżowanie
01:08:59 Skrzyżowanie
01:11:45 Działek
01:13:59 Skrzyżowanie
01:23:24 Zejście z drogi
01:24:16 Potok
01:26:00 Wejście na drogę oznaczoną na mapie
01:28:18 Potok
01:30:49 Skrzyżowanie
01:34:43 Skrzyżowanie
01:35:37 Potok
01:39:19 Lubień, ul. Księża Droga

Beskid Wyspowy – mezoregion fizyczno-geograficzny będący częścią Beskidów Zachodnich. Charakteryzuje się występowaniem odosobnionych, pojedynczych szczytów – wysp od czego pochodzi jego nazwa. Zajmuje powierzchnię ok. 1000 km² i położony jest pomiędzy Beskidem Makowskim, Kotliną Rabczańską, Gorcami, Kotliną Sądecką, a Pogórzem Wiśnickim od północy. Charakterystyczną cechą Beskidu Wyspowego jest występowanie odosobnionych szczytów, które niczym wyspy wznoszą się 400–500 m ponad typowo podgórskie tereny. Szczyty mają strome, czasem nawet bardzo spadziste stoki. Zazwyczaj północne są bardziej nachylone od południowych, wierzchowina jednak z reguły jest płaska, którą zazwyczaj pokrywa rozległa polana.

Czechówka – szczyt o wysokości 739 m n.p.m. w Beskidzie Wyspowym, najdalej na zachód wysunięty wierzchołek w masywie Szczebla. Jest to szczyt o niewielkiej wybitności całkowicie porośnięty lasem. W dolną część jego zboczy wcinają się dolinki potoków uchodzących do Raby lub do Tenczynki. Przez Czechówkę nie prowadzi żaden szlak turystyczny, w pobliżu przebiega leśna droga.

Film zarejestrowany w dniu 17 września 2022 roku.

🇬🇧
The second part of the September hike in the Wyspowy Beskid. From Szczebel Mountain, we go down to a scenic glade, from which there is a vast view of the Makowski Beskid and the Wyspowy Beskid. Then we leave the black trail and follow forest roads to reach Czechówka Mountain, the westernmost peak in the Szczebel massif. From Czechówka, we continue our descent along forest roads towards Lubień, still climbing a small peak of Działki on the way. At the end of the hike, we cross a stream flowing through a picturesque valley and follow the black trail to Lubień.

🚶 Virtual hike: Descent from Szczebel Mountain through Czechówka Mountain to Lubień, Poland
🏞️ Route: Szczebel (977 m a.s.l.; 49.688438, 20.010433) – Czechówka (739 m a.s.l.; 49.694573, 19.995230) – Działek (543 m a.s.l.; 49.704063, 19.986244) – Lubień, Księża Droga Street (411 m a.s.l.; 49.709842, 19.993797)
🆔 Trail designation: black trail, forest roads without trail
📏 Length: about 5.3 km
⏲️ Walking time: about 1:50 h
↗️ Sum of approaches: 5 m
↘️ Sum down: 565 m

00:00:21 Szczebel
00:02:13 Chapel
00:02:53 Crossing od the green and the black trails
00:04:46 Glade
00:09:37 Going off the trail
00:13:49 Crossroads
00:16:00 Crossroads
00:18:58 Crossroads
00:21:26 Crossroads
00:23:25 Crossroads
00:25:51 Crossroads
00:29:41 Crossroads
00:33:39 Czechówka
00:41:14 Crossroads
00:43:03 Crossroads
00:44:54 Crossroads
00:50:39 Crossroads (!)
00:56:19 Crossroads (!)
01:01:35 Crossroads
01:06:43 Crossroads
01:08:59 Crossroads
01:11:45 Działek
01:13:59 Crossroads
01:23:24 Going off the road
01:24:16 Stream
01:26:00 Entrance to the road marked on the map
01:28:18 Stream
01:30:49 Crossroads
01:34:43 Crossroads
01:35:37 Stream
01:39:19 Lubień, Księża Droga Street

Wyspowy Beskid – a physical and geographical mesoregion that is part of the Western Beskids. It is characterized by the occurrence of isolated, single peaks – islands from which it is named. It covers an area of approx. 1000 km² and is situated between the Makowski Beskid, the Rabka Basin, the Gorce Mountains, the Sącz Basin, and the Wiśnicz Foothills from the north. A characteristic feature of the Wyspowy Beskid is the presence of isolated peaks, which, like islands, rise 400–500 m above the typically piedmont areas. The peaks have steep, sometimes even very steep slopes. Usually, the northern ones are more sloping than the southern ones, but the plateau is usually flat, which is usually covered by a large glade.

Czechówka – the peak at a height of 739 m a.s.l. in Wyspowy Beskid, the westernmost peak in the Szczebel massif. It is a peak of slight eminence completely covered with forest. The lower part of its slopes is cut by the valleys of streams flowing into Raba or Tenczynka. There is no tourist trail running through Czechówka, a forest road runs nearby.

The film was recorded on September 17, 2022.

Region