Krótka wędrówka po Gorcach. Z Obidowej podchodzimy zielonym szlakiem do Schroniska PTTK Stare Wierchy a następnie czerwonym szlakiem przez Groniki wchodzimy na Obidowiec. Ze szczytu idziemy dalej przez 200 metrów czerwonym szlakiem w kierunku Turbacza a następnie schodzimy ze szlaku i leśnymi drogami dochodzimy do doliny Potoku Obidowiec.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Wejście na Obidowiec z Obidowej, Polska
🏞️ Trasa: Obidowa, parking Parzygnatówka (783 m n.p.m.; 49.549132, 20.034084) – Schronisko PTTK Stare Wierchy (964 m n.p.m.; 49.559835, 20.039610) – Groniki (1027 m n.p.m.; 49.559109, 20.046294) – Polana Pudziska (1010 m n.p.m.; 49.559474, 20.054492) – Obidowiec (1106 m n.p.m.; 49.560128, 20.068974) – Potok Obidowiec (847 m n.p.m.; 49.552807, 20.053407)
🆔 Oznaczenie: zielony szlak, czerwony szlak, droga bez szlaku
📏 Długość: około 5,8 km
⏲️ Czas przejścia: około 1:30 h
↗️ Suma podejść: 341 m
↘️ Suma zejść: 278 m

00:00:25 Obidowa, parking Parzygnatówka
00:01:19 Potok Obidowiec
00:24:54 Skrzyżowanie zielonego i niebieskiego szlaku
00:26:15 Skrzyżowanie zielonego, niebieskiego, żółtego i czerwonego szlaku
00:26:28 Schronisko PTTK Stare Wierchy
00:33:25 Groniki
00:40:11 Polana Pudziska
00:55:59 Obidowiec
01:00:40 Skrzyżowanie zielonego i czerwonego szlaku
01:02:28 Zejście ze szlaku
01:34:34 Potok Obidowiec

Gorce – pasmo górskie należące do Beskidów Zachodnich. Położone jest miedzy dolinami rzek Raba i Dunajec. Na północy graniczy z Beskidem Wyspowym, a na południu z Podhalem. Krajobraz Gorców stanowią rozchodzące się promieniście różnej długości grzbiety rozdzielone głęboko wciętymi dolinami o stromych zboczach. Szczególną wartość dla krajobrazu i przyrody Gorców mają polany reglowe. Powstały w wyniku tradycyjnej gospodarki pasterskiej. Znajdują się na nich liczne drewniane szałasy pasterskie reprezentujące regionalne budownictwo zagórzańskie i podhalańskie. Utworzony w 1981 roku Gorczański Park Narodowy chroni centralną część Gorców, obejmuje najmniej zmienione przez człowieka dolnoreglowe lasy mieszane, zwane buczyną karpacką.

Obidowiec (1106 m n.p.m.) – szczyt w zachodniej części głównego grzbietu Gorców, pomiędzy Starymi Wierchami a Turbaczem (1310 m n.p.m.). Od zachodu sąsiaduje z Gronikami (1027 m n.p.m.) a od północy z Suhorą (1000 m n.p.m.). Południowe stoki opadają w dolinę Potoku Obidowiec (Gorzec) a wschodnie stoki opadają w dolinę Olszowego Potoku. Grzbiet Obidowca porasta górnoreglowy las świerkowy a z Polany Obidowiec roztaczają się widoki na Tatry, Beskid Wyspowy i pobliskie szczyty Gorców.

Groniki (1027 m) – szczyt w głównym grzbiecie Gorców, który biegnie od Turbacza poprzez Rozdziele, Obidowiec, Groniki, Stare Wierchy, Jaworzynę, Skałkę, Obidową i Kulakowy Wierch do Przełęczy Sieniawskiej. Południowe stoki Groników opadają do doliny potoku Obidowiec w miejscowości Obidowa, ze stoków południowych spływają źródłowe cieki potoku Porębianka. Szczyt jest zalesiony, w pobliżu jest jednak wiele zarastających polan: Podziska, Młynarka, Fiłasowa, Wysznia i Szeroka.

Film zarejestrowany w dniu 18 września 2021 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: Ascent to Obidowiec from Obidowa, Poland
🏞️ Route: Obidowa, Parzygnatówka parking (783 m a.s.l.; 49.549132, 20.034084) – Stare Wierchy PTTK Mountain Shelter (964 m a.s.l.; 49.559835, 20.039610) – Groniki Mountain (1027 m a.s.l.; 49.559109, 20.046294) – Pudziska Glade (1010 m a.s.l.; 49.559474, 20.054492) – Obidowiec Mountain (1106 m a.s.l.; 49.560128, 20.068974) – Obidowiec Stream (847 m a.s.l.; 49.552807, 20.053407)
🆔 Trail designation: green trail, red trail, road without trail
📏 Length: about 5.8 km
⏲️ Walking time: about 1:30 h
↗️ Sum of approaches: 341 m
↘️ Sum down: 278 m

00:00:25 Obidowa, Parzygnatówka parking
00:01:19 Obidowiec Stream
00:24:54 Crossroads of the green trail and the blue trail
00:26:15 Crossroads of the green trail, the blue trail, the yellow trail and the red trail
00:26:28 Stare Wierchy PTTK Mountain Shelter
00:33:25 Groniki Mountain
00:40:11 Pudziska Glade
00:55:59 Obidowiec Mountain
01:00:40 Crossroads of the green trail and the red trail
01:02:28 Going off the trail
01:34:34 Obidowiec Stream

Gorce Mountains – a mountain range belonging to the Western Beskids. It is situated between the valleys of the rivers Raba and Dunajec. It borders with Beskid Wyspowy in the north and Podhale in the south. The landscape of the Gorce Mountains consists of radially diverging ridges of various lengths separated by deeply cut valleys with steep slopes. The mountain clearings are of particular value for the landscape and nature of the Gorce Mountains. They were created as a result of the traditional pastoral economy. There are numerous wooden shepherd’s huts representing the regional architecture of Zagórze and Podhale. Created in 1981, the Gorce National Park protects the central part of the Gorce Mountains, and includes the least changed by man mixed forests, known as the Carpathian beech forest.

Obidowiec Mountain (1106 m a.s.l.) – the peak in the western part of the main Gorce ridge, between Stare Wierchy and Turbacz Mountain(1310 m a.s.l.). From the west it is adjacent to Groniki (1027 m a.s.l.) and from the north to Suhora (1000 m a.s.l.). The southern slopes fall into the valley of the Obidowiec Stream (Gorzec) and the eastern slopes fall into the valley of the Olszowy Stream. Obidowiec’s ridge is covered with mountain spruce forest and from Obidowiec Glade you can see views of the Tatra Mountains, Beskid Wyspowy Mountains and the nearby peaks of the Gorce Mountains.

Groniki (1027 m a.s.l.) – the peak in the main ridge of the Gorce Mountains, which runs from Turbacz through Rozdziele, Obidowiec, Groniki, Stare Wierchy, Jaworzyna, Skałka, Obidowa and Kulakowy Wierch to the Sieniawska Pass. The southern slopes of Groników descend to the valley of the Obidowiec stream in the village of Obidowa, and the spring streams of the Porębianka stream flow from the southern slopes. The summit is forested, but there are many overgrown clearings nearby: Podziska, Młynarka, Fiłasowa, Wysznia and Szeroka.

The film was recorded on September 18, 2021.

Region