Druga część wędrówki po mało znanych trasach w Gorcach. Schodzimy z Kiczory Kamienickiej na widokową polanę znajdującą się pod szczytem od południowej strony. Następnie wracamy czerwoną ścieżką spacerową na piękną Polanę Jeziorne, z której leśnymi, nieoznakowanymi ścieżkami podchodzimy na Wielki Wierch. Z Wielkiego wierchu schodzimy leśnymi drogami do Szczawy okrążając prawie całą górę. Po drodze jeszcze trafiamy na polanę z widokiem na Mogielicę.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Zejście z Kiczory Kamienickiej przez Wielki Wierch do Szczawy, Polska
🏞️ Trasa: Kiczora Kamienicka (1007 m n.p.m.; 49.603146, 20.255345) – Polana pod Kiczorą Kamienicką (974 m n.p.m.; 49.601213, 20.255066) – Polana Jeziorne (951 m n.p.m.; 49.606956, 20.256858) – Wielki Wierch (1016 m n.p.m.; 49.612163, 20.255946) – Zatoka przy drodze ze Szczawy Bukówka na Osiedle Polany (657 m n.p.m.; 49.618801, 20.278959)
🆔 Oznaczenie: czerwony szlak spacerowy, droga bez szlaku
📏 Długość: około 6,3 km
⏲️ Czas przejścia: około 1:40 h
↗️ Suma podejść: 77 m
↘️ Suma zejść: 418 m

00:00:24 Kiczora Kamienicka
00:04:51 Polana pod Kiczorą Kamienicką
00:15:29 Polana Jeziorne
00:21:43 Zejście ze szlaku
00:30:10 Wielki Wierch
00:54:19 Skrzyżowanie leśnych dróg oznaczone na mapie
01:31:51 Zatoka przy drodze ze Szczawy Bukówka na Osiedle Polany

Gorce – pasmo górskie należące do Beskidów Zachodnich. Położone jest miedzy dolinami rzek Raba i Dunajec. Na północy graniczy z Beskidem Wyspowym, a na południu z Podhalem. Krajobraz Gorców stanowią rozchodzące się promieniście różnej długości grzbiety rozdzielone głęboko wciętymi dolinami o stromych zboczach. Szczególną wartość dla krajobrazu i przyrody Gorców mają polany reglowe. Powstały w wyniku tradycyjnej gospodarki pasterskiej. Znajdują się na nich liczne drewniane szałasy pasterskie reprezentujące regionalne budownictwo zagórzańskie i podhalańskie. Utworzony w 1981 roku Gorczański Park Narodowy chroni centralną część Gorców, obejmuje najmniej zmienione przez człowieka dolnoreglowe lasy mieszane, zwane buczyną karpacką.

Wielki Wierch (1016 m n.p.m.) – szczyt w Gorcach, sąsiadujący z Kiczorą Kamienicką, otoczony z trzech stron przez opływającą go Kamienicę Gorczańską. Szczyty łączy przełęcz, na której znajduje się Polana Jeziorne. Szczyt jest porośnięty lasem a na północnych jego stokach znajduje się Polana Kasprówka.

Kiczora Kamienicka (1007 m n.p.m.) – szczyt w północno-wschodniej części Gorców obok Wielkiego Wierchu. Obie sąsiadujące góry opływa z trzech stron Kamienica Gorczańska. Pomiędzy Kiczorą Kamienicką a Wielkim Wierchem znajduje się przełęcz, na której znajduje się widokowa Polana Jeziorne. Wierzchołek Kiczory jest porośnięty lasem. Od połudnowej strony znajduje się druga widokowa polana z miejscem na postój.

Film zarejestrowany w dniu 10 września 2021 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: Descent from Kiczora Kamienicka through Wielki Wierch to Szczawa, Poland
🏞️ Route: Kiczora Kamienicka Mountain (1007 m a.s.l.; 49.603146, 20.255345) – The glade under Kiczora Kamienicka (974 m a.s.l.; 49.601213, 20.255066) – Jeziorne Glade (951 m a.s.l.; 49.606956, 20.256858) – Wielki Wierch Mountain (1016 m a.s.l.; 49.612163, 20.255946) – The bay by the road from Szczawa Bukówka to the Polany estate (657 m a.s.l.; 49.618801, 20.278959)
🆔 Trail designation: red walking trail, road without trail
📏 Length: about 6.3 km
⏲️ Walking time: about 1:40 h
↗️ Sum of approaches: 77 m
↘️ Sum down: 418 m

00:00:24 Kiczora Kamienicka Mountain
00:04:51 The glade under Kiczora Kamienicka
00:15:29 Jeziorne Glade
00:21:43 Going off the trail
00:30:10 Wielki Wierch Mountain
00:54:19 Crossroads of forest roads market on the map
01:31:51 The bay by the road from Szczawa Bukówka to the Polany estate

Gorce Mountains – a mountain range belonging to the Western Beskids. It is situated between the valleys of the rivers Raba and Dunajec. It borders with Beskid Wyspowy in the north and Podhale in the south. The landscape of the Gorce Mountains consists of radially diverging ridges of various lengths separated by deeply cut valleys with steep slopes. The mountain clearings are of particular value for the landscape and nature of the Gorce Mountains. They were created as a result of the traditional pastoral economy. There are numerous wooden shepherd’s huts representing the regional architecture of Zagórze and Podhale. Created in 1981, the Gorce National Park protects the central part of the Gorce Mountains, and includes the least changed by man mixed forests, known as the Carpathian beech forest.

Wielki Wierch Mountain (1016 m a.s.l.) – the peak in Gorce, adjacent to Kiczora Kamienicka Mountain, surrounded on three sides by Kamienica Gorczańska River flowing around it. The peaks are connected by the pass with the Jeziorne Glade. The summit is covered with forest and on its northern slopes there is the Kasprówka Glade.

Kiczora Kamienicka Mountain (1007 m a.s.l.) – the peak in the north-eastern part of the Gorce Mountains next to Wielki Wierch Mountain. The Kamienica Gorczańska River flows around the two neighboring mountains on three sides. Between Kiczora Kamienicka and Wielki Wierch there is a pass with a scenic Jeziorna Glade. The top of Kiczora is covered with forest. On the south side there is a second viewing glade with a stopover.

The film was recorded on September 10, 2021.

Region