Jarná turistika vo Veľkej Fatre s množstvom výhľadov. Z Vlkolínca stúpame na Sidorovo, vrch na severovýchodnej strane tohto pohoria. Prechádzame cez Vlkolínec, osadu zapísanú do zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Po žltom turistickom chodníku sa vydáme na Sedlo pod Sidorovom a potom po červenom chodníku pomerne strmo na vrchol Sidorova. Pod vrcholom sa nachádza vyhliadka s rozľahlou panorámou Západných a Vysokých Tatier, Nízkych Tatier a Veľkej Fatry. Pokračujeme v ceste na sever po červenom chodníku, až sa dostaneme na ďalší malebný vrchol - Veľkú skalu. Je tu nádherná panoráma Západných a Vysokých Tatier, Nízkych Tatier, Veľkej Fatry, Malej Fatry a Chočských vrchov. Pokračujúc na sever po červenom chodníku sa dostaneme na malebnú paseku nad mestom Ružomberok.

🇸🇰
🚶 Virtuálna prechádzka: Výstup na Sidorovo z Vlkolínca, Slovensko
🏞️ Trasa: Vlkolínec, Parkovisko (679 m n.m.; 49.037602, 19.276221) – Vlkolínec (718 m n.m.; 49.039234, 19.278413) – Sedlo pod Sidorovom (860 m n.m.; 49.046097, 19.271682) – Sidorovo (1099 m n.m.; 49.046490, 19.278731) – Veľká skala (912 m n.m.; 49.059243, 19.278592) – Zákľuka, Ružomberok (644 m n.m.; 49.071663, 19.284182)
🆔 Označenie chodníka: žltý chodník, červený chodník
📏 Dĺžka: približne 5,2 km
⏲️ Čas chôdze: približne 2:30 h
↗️ Suma prístupov: 453 m
↘️ Zostup: 463 m

00:00:26 Vlkolínec, parkovisko
00:05:30 Vlkolínec
00:20:22 Križovatka žltého chodníka a zeleného chodníka
00:22:00 Prameň
00:24:13 Sedlo pod Sidorovom
00:24:24 Križovatka žltého chodníka, červeného chodníka a zeleného chodníka
00:27:22 Krokusy
00:41:33 Hodiny
00:59:02 Sidorovo
01:38:20 Veľká skala
01:43:24 Krokusy
02:20:20 Zákľuka, Ružomberok

Veľká Fatra – rozsiahle pohorie v Západných Karpatoch na Slovensku. Zo severu hraničí s Malou Fatrou, z východu s Nízkymi Tatrami, z juhu s Kremnickými vrchmi a zo západu s Turčianskou kotlinou. Budujú ho prevažne sedimentárne druhohorné horniny a žulové jadro vystupuje na povrch len v oblasti Smrekovice a Lubochniańskej doliny.
Veľká Fatra je jednou z najviac neobývaných a neobývaných horských skupín na Slovensku, ktorá sa vyznačuje dlhými, hornatými, malebnými hrebeňmi, hlbokými dolinami, početnými skalnými útvarmi a rozsiahlymi lesnými komplexmi. Je takmer celý chránený ako súčasť Národného parku Veľká Fatra a zároveň dobre vyvinutý pre turistiku (početné turistické chodníky).
Pohorie sa člení na 7 podcelkov: Bralná Fatra, Hôľna Fatra, Lysec, Revúcke podolie, Šiprúň, Šípská Fatra, Zvolen. Najvyšším vrchom je Ostredok s výškou 1596 m n. m.
Medzi najznámejšie doliny Veľkej Fatry patrí Ľubochnianska dolina (najdlhšia), Gaderská dolina, Blatnická dolina, Belianska dolina, Kantorská dolina, Jasenská dolina.

Sidorovo – vrch s výškou 1099 m n. m. v severovýchodnej časti pohoria Veľkej Fatry na Slovensku. Je najvyšším vrchom hrebeňa Veľkej skaly, ktorý sa nachádza na jeho južnom konci.
Masív Sidorovo je budovaný druhohornými horninami: podklad tvorí vápenec, vrcholové partie – dolomity. Svahy sú strmé, západné sú celkom rovnomerné, východné sú rozdelené radom žľabov a dolín. Na východnej a západnej strane sú početné skalné veže. Najznámejšou vežou je Krkavá skala.
Vegetácia je tu typická pre mierne podnebie Karpát. Sidorovo je umelo zalesnené najmä ihličnanmi (smrek, borovica), ale sú tu aj početné listnáče (buk). Medzi nízkymi stromami hojne rastú divé ruže a bodliaky.

Veľká skala – skalnatý vrchol s výškou 912 m n. m. vo Veľkej Fatre na Slovensku. Nachádza sa v severnom hrebeni Veľkej skaly a Sidorova. Je vybudovaná z vápencových skál. Na západnej strane do údolia Hrabovského potoka klesá veľmi strmým, lesom porasteným svahom. Východný svah, ktorý je oveľa miernejší a navyše pokrytý lesom, klesá do Revúckeho podolia.

Video natočené 4. apríla 2023.

🇬🇧
Spring hiking in the Great Fatra Mountains with numerous viewpoints. From Vlkolínec we ascend Sidorovo, a peak on the north-eastern side of this mountain range. We pass through Vlkolínec, a settlement inscribed on the UNESCO World Heritage List. We follow the yellow trail to the Sidorovo Pass and then follow the red trail, quite steeply, to the top of Sidorovo. Under the peak there is a viewpoint with a vast panorama of the Western and High Tatras, the Low Tatras and the Great Fatra. We continue our journey north along the red trail, reaching another scenic peak – Veľká skala. There is a wonderful panorama of the Western and High Tatras, Low Tatras, Great Fatra, Little Fatra and the Choč Mountains. Continuing north along the red trail, we reach a scenic glade above the town of Ružomberok.

🚶 Virtual hike: Ascent to Sidorovo Mountain from Vlkolínec, Slovakia
🏞️ Route: Vlkolínec, parking (679 m a.s.l.; 49.037602, 19.276221) – Vlkolínec (718 m a.s.l.; 49.039234, 19.278413) – Sidorovo Pass (860 m a.s.l.; 49.046097, 19.271682) – Sidorovo Mountain (1099 m a.s.l.; 49.046490, 19.278731) – Veľká skala (912 m a.s.l.; 49.059243, 19.278592) – Zákľuka, Ružomberok (644 m a.s.l.; 49.071663, 19.284182)
🆔 Trail designation: yellow trail, red trail
📏 Length: about 5.2 km
⏲️ Walking time: about 2:30 h
↗️ Sum of approaches: 453 m
↘️ Sum down: 463 m

00:00:26 Vlkolínec, parking
00:05:30 Vlkolínec
00:20:22 Crossing of the yellow and green trails
00:22:00 Spring
00:24:13 Sidorovo Pass
00:24:24 Crossing of the yellow, green and red trails
00:27:22 Crocuses
00:41:33 Hodiny
00:59:02 Sidorovo Mountain
01:38:20 Veľká skala
01:43:24 Crocuses
02:20:20 Zákľuka, Ružomberok

Great Fatra Mountains – a vast mountain range in the Western Carpathians in Slovakia. From the north it borders with the Little Fatra Mountains, from the east with the Low Tatra Mountains, from the south with the Kremnica Mountains and from the west with the Turčian Basin. It is built mainly of sedimentary Mesozoic rocks and the granite core comes to the surface only in the area of Smrekovica and Lubochniańska Valley.
The Great Fatra is one of the most uninhabited and uninhabited mountain groups in Slovakia, characterized by long, mountainous, scenic ridges, deep valleys, numerous rock formations and vast forest complexes. It is almost entirely protected as part of the Veľká Fatra National Park, and at the same time well developed for tourism (numerous hiking trails).
The mountain range is divided into 7 subunits: Bralná Fatra, Hôľna Fatra, Lysec, Revúcke podolie, Šiprúň, Šípská Fatra, Zvolen. The highest peak is Ostredok with a height of 1596 m a.s.l.
The most famous valleys of the Great Fatra include Ľubochnianska dolina (the longest), Gaderska dolina, Blatnická dolina, Belianska dolina, Kantorska dolina, Jasenská dolina.

Sidorovo – a peak with a height of 1099 m a.s.l. in the north-eastern part of the Great Fatra mountain group in Slovakia. It is the highest peak of the Veľká skala ridge, located at its southern end.
The Sidorovo massif is built of Mesozoic rocks: the base is limestone, the top parts – dolomites. The slopes are steep, the western ones are quite uniform, the eastern ones are divided by a series of gullies and valleys. There are numerous rock spiers on the eastern and western sides. The most famous spire is Krkavá skala.
The vegetation here is typical of the mild climate of the Carpathians. Sidorovo is artificially forested mainly with conifers (spruce, pine), but there are also numerous deciduous trees (beech). Wild roses and thistles grow abundantly among the low trees.

Veľká skala – a rocky peak with a height of 912 m a.s.l. in the Great Fatra Mountains, Slovakia. It is located in the northern ridge of Veľká skala and Sidorovo. It is built of limestone rocks. On the western side, to the valley of the Hrabovský brook, it descends along a very steep, forest-covered slope. The eastern slope, which is much gentler and also covered with forest, descends to Revúcke podolie.

The film was recorded on April 4, 2023.

Region