Druhá časť túry v Malej Fatre. Z Veľkého Kriváňa schádzame po červenom turistickom chodníku do Snilovského priesmyku. Potom popri lanovke zíďte po zelenom turistickom chodníku k Chate Vrátna. Spodná časť chodníka vedie horským lesom.

🇸🇰
🚶 Virtuálna prechádzka: Zostup z Veľkého Kriváňa do Vrátnej doliny, Slovensko
🏞️ Trasa: Veľký Kriváň (1709 m n.m.; 49.187490, 19.030853) – Hrana Veľkého Kriváňa (1630 m n.m.; 49.189999, 19.028846) – Snilovské sedlo (1524 m n.m.; 49.191710, 19.038307) – Výťah, horna stanica (1490 m n.m.; 49.193136, 19.038219) – Vrátna, chata (752 m n.m.; 49.208209, 19.043188)
🆔 Označenie chodníka: červený chodník, zelený chodník
📏 Dĺžka: približne 4,1 km
⏲️ Čas chôdze: približne 1:15 h
↗️ Suma prístupov: 8 m
↘️ Zostup: 959 m

00:01:47 Veľký Kriváň
00:08:49 Hrana Veľkého Kriváňa
00:20:27 Snilovské sedlo
00:23:26 Križovatka zelenej a modrej
00:24:23 Výťah, horná stanica
01:24:56 Vrátna, chata

Malá Fatra (anglicky: Malá Fatra nebo Malá Fatra, polsky: Mała Fatra, maďarsky: Kis-Fátra) je pohoří v Západních Karpatech na severozápadě středního Slovenska.
Nachází se mezi městy Nitrianske Pravno, Strečno, Martin a Zázrivá. Na západ od pohoří se rozkládá Turčianska kotlina a Oravská vrchovina, na východ Žilinská kotlina a Kysucká vrchovina.
Malá Fatra se skládá ze dvou částí oddělených řekou Váh u Strečna: Lúčanská Malá Fatra a Krivánska Malá Fatra.
Nejvyšším vrcholem je Veľký Kriváň 1 709 m n. m. v Krivánské Malé Fatře.
Malá Fatra je v podstatě jeden velký krasový útvar. Je tvořen krystalickými horninami a komplexy druhohorních silně zvrásněných hornin.
Hlavními vrcholy Lúčanské Malé Fatry jsou Veľká Lúka (1 475 m), Kľak (1 351 m) a Minčol (1 364). Hlavními vrcholy Krivánské Malé Fatry jsou Veľký Rozsutec (1 610 m), Malý Rozsutec (1 343 m), Veľký Kriváň (1 709 m) a Malý Kriváň (1 671 m).

Veľký Kriváň (1709 m n.m.) – najvyšší vrch pohoria Malá Fatra v Centrálnych Západných Karpatoch na Slovensku.
Masív Veľkého Kriváňa sa nachádza v hlavnom hrebeni Malej Fatry Krivanska, medzi vrchom Pekelník (1609 m) a priesmykom Snilovské sedlo (1524 m), ktoré ho oddeľuje od Chlebu (druhý najvyšší vrch Malej Fatry). Veľký Kriváň sa vypína nad niekoľkými dolinami; na južnej strane je to Snilovská dolina a dolina potoka Studenec, na severnej strane je to Dolina za Kraviarskym a Stará dolina.
Jadro Veľkého Kriváňa tvoria kryštalické horniny (žuly), ktoré je však pokryté uzáverom vápencov a dolomitov vrcholovej série. Vrch je skalnatý a trávnatý, svahy sú pokryté kamennými zjazdmi a roklinami. Prirodzená je vrstva hál a vrstva horskej borovice, spodný a horný regiel.

Video natočené 13. júla 2022.

🇬🇧
The second part of the hike in Little Fatra Mountains. We descend from Veľký Kriváň Mountain along the red trail to the Snilovské Pass. Then, along the cableway go down the green scenic trail to Chata Vrátna. The lower part of the trail leads through a mountain forest.

🚶 Virtual hike: Descent from Veľký Kriváň Mountain to Vrátna dolina, Slovakia
🏞️ Route: Veľký Kriváň Mountain (1709 m a.s.l.; 49.187490, 19.030853) – Hrana Veľkého Kriváňa (1630 m a.s.l.; 49.189999, 19.028846) – Snilovské sedlo (1524 m a.s.l.; 49.191710, 19.038307) – Výťah, horna stanica (1490 m a.s.l.; 49.193136, 19.038219) – Vrátna, chata (752 m a.s.l.; 49.208209, 19.043188)
🆔 Trail designation: red trail, green trail
📏 Length: about 4.1 km
⏲️ Walking time: about 1:15 h
↗️ Sum of approaches: 959 m
↘️ Sum down: 8 m

00:01:47 Veľký Kriváň Mountain
00:08:49 Hrana Veľkého Kriváňa
00:20:27 Snilovské sedlo
00:23:26 Crossing of the green trail and the blue trail
00:24:23 Výťah, horna stanica
01:24:56 Vrátna, chata

Malá Fatra (English: Little Fatra or Lesser Fatra, Polish: Mała Fatra, Hungarian: Kis-Fátra) is a mountain range in the Western Carpathians in the north-west of Central Slovakia.
It is situated between the cities of Nitrianske Pravno, Strečno, Martin and Zázrivá. Turčianska kotlina (Turiec Basin) and the Oravská vrchovina Mountains are situated to the west of the range, and Žilinská kotlina (Žilina Basin) and the Kysucká vrchovina Mountains is located to the east.
Malá Fatra consists of two subdivisions separated by the Váh river near Strečno: Lúčanská Malá Fatra and Krivánska Malá Fatra.
The highest peak is Veľký Kriváň at 1,709 m a.s.l. in Krivánska Malá Fatra.
Malá Fatra is basically one large karst feature. It is made up of crystalline rocks and complexes of Mesozoic strongly folded rocks.
The main peaks of Lúčanská Malá Fatra are Veľká Lúka (1,475 m), Kľak (1,351 m) and Minčol (1,364). The main peaks of the Krivánska Malá Fatra are Veľký Rozsutec (1,610 m), Malý Rozsutec (1,343 m), Veľký Kriváň (1,709 m) and Malý Kriváň (1,671 m).

Veľký Kriváň (1709 m a.s.l.) – the highest peak of the Little Fatra (Malá Fatra) mountain range in the Central Western Carpathians in Slovakia.
The massif of Veľký Kriváň is located in the main ridge of the Malá Fatra Krivanska, between the Pekelník peak (1609 m) and the Snilovské sedlo pass (1524 m) separating it from Chleb (the second highest peak of Malá Fatra). Veľký Kriváň rises above several valleys; on the south side it is Snilovska dolina and the valley of the Studenec stream, on the north it is Dolina za Kraviarskym and Stará dolina.
The core of Veľký Kriváň is made of crystalline rocks (granites), but it is covered with a cap of limestones and dolomites of the peak series. The top is rocky and grassy, the slopes are covered with stone runs and gullies. There is a natural a layer of halls and a layer of mountain pine, lower and upper regiel.

The film was recorded on July 13, 2022.

Region