Wirtualny spacer po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej w miejscowości Ryczów. Tym razem schodzimy z głównych szlaków turystycznych i nieznakowanymi leśnymi drogami odwiedzamy kolejno: malowniczy Wąwóz Ruska z Jaskinią w Straszykowej Górze, Straszykowe Skały z pięknymi widokami na Jurę oraz Jaskinię w Ścianie pod Ruską Górą. Do Ryczowa wracamy przez porośnięte młodym lasem sosnowym dawne pola uprawne.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Straszykowe Skały w Ryczowie, Polska
🏞️ Trasa: Ryczów, ul. Ogrodzieniecka (433 m n.p.m.; 50.422092, 19.591246) – Wąwóz Ruska (441 m n.p.m.; 50.412691, 19.605415) – Straszykowe Skały (475 m n.p.m.; 50.418323, 19.606932) – Jaskinia w Ścianie pod Ruską Górą (475 m n.p.m.; 50.414774, 19.611354) – Ryczów, ul. Ogrodzieniecka (433 m n.p.m.; 50.422092, 19.591246)
🆔 Oznaczenie: częściowo żółty szlak
📏 Długość: około 6,5 km
⏲️ Czas przejścia: około 2:00 h
↗️ Suma podejść: 166 m
↘️ Suma zejść: 167 m

Jura Krakowsko-Częstochowska – makroregion geograficzny położony w południowej Polsce tworzący pas o długości około 80 km pomiędzy Krakowem a Częstochową. Składa się z czterech mezoregionów: Wyżyny Częstochowskiej, Wyżyny Olkuskiej, Rowu Krzeszowickiego i Garbu Tenczyńskiego.
Na terenie Jury znajduje się system średniowiecznych zamków, niegdyś strzegących granicy Królestwa Polskiego przed napadami z Górnego Śląska, są to tak zwane Orle Gniazda.

Ryczów – wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie zawierciańskim, w gminie Ogrodzieniec. Ryczów znajduje się na Wyżynie Częstochowskiej. W okolicach wsi znajduje się wiele zbudowanych z wapieni wzniesień oraz liczne pojedyncze, lub tworzące grupy skały wapienne. Skały tworzą tzw. Ryczowski Mikroregion Skałkowy.

Straszykowe Skały – grupa skał w miejscowości Ryczów, wznoszą się w lesie po południowo-wschodniej stronie zabudowań wsi, na Straszykowej Górze, będącej jednym z najwyższych wzniesień Wyżyny Częstochowskiej (500 m n.p.m.).

Wąwóz Ruska – wąwóz na Wyżynie Częstochowskiej, pomiędzy wzgórzami Ruska Góra (481 m) z jednej strony, a Straszykowa Góra (także Straszakowa Góra, 500 m) i Góra Dębowa (437 m) z drugiej.
Jest to głęboki i przeważnie suchy wąwóz. W jego południowej części znajdują się wysokie, wapienne skały o pionowych lub przewieszonych ścianach. W jednej z tych skał znajduje się Jaskinia w Straszykowej Górze.

00:00:21 Ryczów, ulica Ogrodzieniecka
00:09:56 Kapliczka upamiętniająca pacyfikację wsi Ryczów w 1944 r.
00:19:25 Zejście ze szlaku
00:23:16 Wąwóz Ruska
00:25:00 Jaskinia w Straszykowej Górze
00:37:25 Straszykowe Skały
00:37:37 Skrzynia
00:40:21 Fircyk
00:43:10 Felin
00:44:44 Straszykowa Góra
00:46:08 Felin
01:04:00 Jaskinia w Ścianie pod Ruską Górą
01:44:20 Powrót na żółty szlak
01:49:52 Ryczów, ulica Ogrodzieniecka

Film zarejestrowany w dniu 5 kwietnia 2021 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: Straszykowe Rocks in Ryczów, Poland
🏞️ Route: Ryczów, Ogrodzieniecka Street (433 m a.s.l; 50.422092, 19.591246) – Ruska Gorge (441 m a.s.l; 50.412691, 19.605415) – Straszykowe Rocks (475 m a.s.l; 50.418323, 19.606932) – Cave in the Wall under Ruska Hill (475 m a.s.l; 50.414774, 19.611354) – Ryczów, Ogrodzieniecka Street (433 m n.p.m.; 50.422092, 19.591246)
🆔 Trail designation: partially yellow trail
📏 Length: about 6.5 km
⏲️ Walking time: about 2:00 h
↗️ Sum of approaches: 166 m
↘️ Sum down: 167 m

Polish Jurassic Highland – a geographic macroregion located in southern Poland, forming a 80 km long belt between Kraków and Częstochowa. It consists of four mesoregions: the Częstochowa Upland, the Olkusz Upland, the Krzeszowice Trench and the Tenczyński Garb.
In the territory of the Jura there is a system of medieval castles that used to guard the border of the Kingdom of Poland against attacks from Upper Silesia, these are the so-called Eagles’ Nests.

Ryczów – a village in Poland located in the Silesian Province, Zawiercie County, Ogrodzieniec Commune. Ryczów is located in the Częstochowa Upland. In the vicinity of the village, there are many hills made of limestone and numerous individual or groups of limestone. Rocks form the so-called Ryczowski Rock Microregion.

Straszykowe Rocks – a group of rocks in the village of Ryczów, rise in the forest on the south-eastern side of the village buildings, on Straszykowa Góra, which is one of the highest hills of the Częstochowa Upland (500 m a.s.l.).

Ruska Gorge – a gorge in the Częstochowa Upland, between the Ruska Góra hills (481 m) on one side, and Straszykowa Góra (also Straszakowa Góra, 500 m) and Dębowa Mountain (437 m) on the other. It is a deep and mostly dry gorge. In its southern part there are high limestone rocks with vertical or overhanging walls. In one of these rocks there is a Cave in Straszykowa Hill.

00:00:21 Ryczów, Ogrodzieniecka Street
00:09:56 The chapel dedicated to the Pacification of the Village of Ryczów
00:19:25 Going off the trial
00:23:16 Ruska Gorge
00:25:00 Cave in Straszykowa Hill
00:37:25 Straszykowe Rocks
00:37:37 Skrzynia
00:40:21 Fircyk
00:43:10 Felin
00:44:44 Straszykowa Hill
00:46:08 Felin
01:04:00 Cave in the Wall under Ruska Hill
01:44:20 Return to the yellow trail
01:49:52 Ryczów, Ogrodzieniecka Street

The film was recorded on April 5, 2021.

Region