Jesienna wędrówka po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Z malowniczo położonej miejscowości Żelazko wędrujemy czarnym szlakiem na Świniuszkę, wzgórze otoczone skałami jurajskimi. Trzeba zejść ze szlaku aby leśną drogą dojść na szczyt wzgórza. Po zejściu ze Świniuszki dochodzimy do Źródła Miłości, cenionego szczególnie ze względu na walory smakowe i dużą czystość wody. Następnie kierujemy się do miejscowości Rodaki, skąd dochodzimy do zielonego szlaku i już szlakiem zmierzamy do Rezerwatu Góra Chełm.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Wędrówka ze wsi Żelazko przez Świniuszkę na Górę Chełm, Polska
🏞️ Trasa: Żelazko parking (446 m n.p.m.; 50.416701, 19.557424) – Świniuszka (488 m n.p.m.; 50.407930, 19.542317) – Źródło Miłości (392 m n.p.m.; 50.403129, 19.540021) – Rodaki przystanek (382 m n.p.m.; 50.400879, 19.526535) – Rezerwat Góra Chełm (401 m n.p.m.; 50.408682, 19.496682)
🆔 Oznaczenie: czarny szlak, droga bez szlaku, zielony szlak
📏 Długość: około 7,2 km
⏲️ Czas przejścia: około 2:15 h
↗️ Suma podejść: 202 m
↘️ Suma zejść: 250 m

00:00:22 Żelazko parking
00:05:45 Żelazko przystanek, skrzyżowanie zielonego i czarnego szlaku
00:21:20 Zejście ze szlaku
00:34:35 Świniuszka
00:49:11 Potok Dębiesznica
00:50:02 Źródło Miłości
00:59:04 Kapliczka
01:05:32 Rodaki przystanek
01:06:04 Pomnik Św. Antoniego Padewskiego
01:43:44 Rezerwat Góra Chełm

Jura Krakowsko-Częstochowska – makroregion geograficzny położony w południowej Polsce tworzący pas o długości około 80 km pomiędzy Krakowem a Częstochową. Składa się z czterech mezoregionów: Wyżyny Częstochowskiej, Wyżyny Olkuskiej, Rowu Krzeszowickiego i Garbu Tenczyńskiego.
Na terenie Jury znajduje się system średniowiecznych zamków, niegdyś strzegących granicy Królestwa Polskiego przed napadami z Górnego Śląska, są to tak zwane Orle Gniazda.

Świniuszka – wzgórze o wysokości 488 m n.p.m. na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej we wsi Rodaki w województwie małopolskim. Znajduje się tu duża ilość jurajskich skał, grot oraz jaskiń. Na północno-zachodnim stoku wzgórza, wśród skałek znajduje się wejście do jednej z najgłębszych jaskiń na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej – Jaskinia na Świniuszce. Jest długa na 127 m i szeroka na 37 m. U stóp wzgórza wybija Źródło Miłości z krystalicznie czystą wodą, cenioną szczególnie ze względu na smak. Wzgórze porasta las mieszany z przewagą sosny, występują tu także jodły, buki, lipy i świerki.

Źródło Miłości – źródło wypływające u południowo-zachodnich podnóży wzgórza Świniuszka na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Daje początek potokowi Dębiesznica, który jest prawym dopływem Białej Przemszy. Woda wypływa z warstwy wodonośnej margli i wapieni pochodzących z późnej jury. Charakteryzuje się dobrymi walorami smakowymi i dużą czystością.

Film zarejestrowany w dniu 21 listopada 2021 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: Hiking from the village of Żelazko through Świniuszka to Góra Chełm, Poland
🏞️ Route: Żelazko parking (446 m a.s.l.; 50.416701, 19.557424) – Świniuszka Hill (488 m a.s.l.; 50.407930, 19.542317) – Source of Love (392 m a.s.l.; 50.403129, 19.540021) – Rodaki bus stop (382 m a.s.l.; 50.400879, 19.526535) – Góra Chełm Reserve (401 m a.s.l.; 50.408682, 19.496682)
🆔 Trail designation: black trail, road without trail, green trail
📏 Length: about 7.2 km
⏲️ Walking time: about 2:15 h
↗️ Sum of approaches: 202 m
↘️ Sum down: 250 m

00:00:22 Żelazko parking
00:05:45 Żelazko bus stop, crossroads of green and black trails
00:21:20 Going off the trail
00:34:35 Świniuszka Hill
00:49:11 Dębiesznica Stream
00:50:02 Source of Love
00:59:04 Chapel
01:05:32 Rodaki bus stop
01:06:04 Monument to St. Antoni Padewski
01:43:44 Góra Chełm Reserve

Kraków-Częstochowa Upland – a geographic macroregion located in southern Poland, forming a 80 km long belt between Kraków and Częstochowa. It consists of four mesoregions: the Częstochowa Upland, the Olkusz Upland, the Krzeszowice Trench and the Tenczyński Garb.
In the territory of the Jura there is a system of medieval castles that used to guard the border of the Kingdom of Poland against attacks from Upper Silesia, these are the so-called Eagles’ Nests.

Świniuszka – a hill 488 m a.s.l. in the Kraków-Częstochowa Upland in the village of Rodaki in the Lesser Poland Voivodeship. There is a large number of Jurassic rocks, grottos and caves. On the north-west slope of the hill, among the rocks, there is an entrance to one of the deepest caves in the Kraków-Częstochowa Upland – the Świniuszka Cave. It is 127 m long and 37 m wide. At the foot of the hill there is a Spring of Love with crystal clear water, especially appreciated for its taste. The hill is covered with a mixed forest with a predominance of pine, there are also firs, beeches, lindens and spruces.

Source of Love – a source from the Southwestern Foothills of the Świniuszka Hill on the Kraków-Częstochowa Upland. It gives the beginning of the Dębiesznica Stream, which is the right tributary of Biała Przemsza River. Water flows out of the aquifer layer of margins and limestones coming from a late jura. It is characterized by good flavors and high purity.

The film was recorded on November 21, 2021.

Region