Wirtualna wędrówka po Beskidzie Makowskim. Z Myślenickiego Zarabia czerwonym szlakiem podchodzimy na Uklejnę. Już na samym początku czeka nas duża atrakcja, przechodzimy przez niewielki ale przepiękny Rezerwat Zamczysko nad Rabą. Następnie dochodzimy leśnym szlakiem do punku widokowego pod Krzyżem. Dalej grzbietem Uklejny wchodzimy na jej szczyt, gdzie przez nieco przerzedzony las możemy cieszyć się widokami na Jezioro Dobczyckie. Schodzimy na widokową polanę przysiółka Styrek, skąd roztacza się fantastyczny widok na Kamiennik Północny i Południowy oraz na Łysinę. Niebieskim szlakiem prowadzącym w większości przez las wracamy do Myślenic na Zarabie.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Wejście na Ulejnę z Myślenic, Polska
🏞️ Trasa: Myślenice Zarabie, parking (283 m n.p.m.; 49.821663, 19.947365) – Rezerwat Przyrody Zamczysko nad Rabą (301 m n.p.m.; 49.818223, 19.947588) – Uklejna (680 m n.p.m.; 49.810372, 19.976213) – Styrek, przysiółek wsi Łęki (599 m n.p.m.; 49.805491, 19.983830) – Bulina, przysiółek wsi Łęki (509 m n.p.m.; 49.812242, 19.987556 ) – Myślenice Zarabie, parking (283 m n.p.m.; 49.821663, 19.947365)
🆔 Oznaczenie: czerwony szlak, droga bez szlaku, niebieski szlak
📏 Długość: około 9,6 km
⏲️ Czas przejścia: około 2:30 h
↗️ Suma podejść: 406 m
↘️ Suma zejść: 406 m

00:00:22 Myślenice Zarabie, parking
00:03:16 Skrzyżowanie czerwonego i zielonego szlaku
00:07:03 Rezerwat Przyrody Zamczysko nad Rabą
00:38:04 Kapliczka
00:51:41 Krzyż
01:04:25 Uklejna
01:04:36 Kopiec Jana Pawła II
01:08:16 Zejście ze szlaku
01:11:55 Powrót na czerwony szlak
01:28:11 Zejście ze szlaku
01:28:23 Styrek, przysiółek wsi Łęki
01:37:53 Kapliczka
01:39:05 Bulina, przysiółek wsi Łęki
02:24:37 Myślenice Zarabie, parking

Beskid Makowski – grupa górska stanowiąca część Beskidów Zachodnich, leżąca w południowej Polsce, w Europie Środkowej. Składa się z wielu rozczłonkowanych pasm górskich i wzniesień pomiędzy którymi wyrzeźbione zostały doliny górskie. Według nowej regionalizacji fizycznogeograficznej Polski z 2018 roku najwyższym szczytem jest Lubomir (904 m n.p.m.).

Uklejna – szczyt o wysokości 680 m n.p.m. w Beskidzie Makowskim. Zachodnie zbocze opada w dolinę Raby, południowy stok obniża się ku dolinie Kobylaka (Talagówki), wschodni – Trzemeśnianki, zaś na północny wschód odbiega grzbiet Grodziska (502 m) i Krowiej Góry (456 m). Szczyt jest porośnięty lasem, w miejscach przerzedzonych drzew na północnych i południowych stokach pojawiają się dalekie widoki na Pogórze Wielickie, Beskid Makowski i Beskid Wyspowy. Na zachodnim zboczu, nad myślenickim Zarabiem znajduje się Rezerwat Przyrody Zamczysko nad Rabą.

Film zarejestrowany w dniu 17 marca 2022 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: Ascent to Ulejna Mountain from Myślenice, Poland
🏞️ Route: Myślenice Zarabie, parking (283 m a.s.l.; 49.821663, 19.947365) – Zamczysko nad Rabą Nature Reserve (301 m a.s.l.; 49.818223, 19.947588) – Uklejna Mountain (680 m a.s.l.; 49.810372, 19.976213) – Styrek, hamlet of the Łęki village (599 m a.s.l.; 49.805491, 19.983830) – Bulina, hamlet of the Łęki village (509 m a.s.l.; 49.812242, 19.987556 ) – Myślenice Zarabie, parking (283 m a.s.l.; 49.821663, 19.947365)
🆔 Trail designation: red trail, road without trail, blue trail
📏 Length: about 9.6 km
⏲️ Walking time: about 2:30 h
↗️ Sum of approaches: 406 m
↘️ Sum down: 406 m

00:00:22 Myślenice Zarabie, parking
00:03:16 Crossing of the red trail and the green trail
00:07:03 Zamczysko nad Rabą Nature Reserve
00:38:04 Chapel
00:51:41 Cross
01:04:25 Uklejna Mountain
01:04:36 John Paul II Mound
01:08:16 Going off the trail
01:11:55 Return to the red trail
01:28:11 Going of the trail
01:28:23 Styrek, hamlet of the Łęki village
01:37:53 Chapel
01:39:05 Bulina, hamlet of the Łęki village
02:24:37 Myślenice Zarabie, parking

Makowski Beskid – a mountain group that is part of the Western Beskids, located in southern Poland, in Central Europe. It consists of many fragmented mountain ranges and hills between which mountain valleys have been carved. According to the new 2018 physical and geographic regionalization, the highest peak is Lubomir (904 m a.s.l.).

Uklejna – a peak with a height of 680 m a.s.l in the Makowski Beskids. The western slope descends into the Raba valley, the southern slope descends towards the Kobylak (Talagówka) valley, the eastern one – Trzemeśnianka valley, and to the north-east it divides the ridge of Grodzisk (502 m) and Krowia Góra (456 m). The summit is covered with forest, in places of thinned trees on the northern and southern slopes, there are distant views of the Wieliczka Foothills, Beskid Makowski and Beskid Wyspowy. On the western slope, above the Myślenice Zarabie, there is the Zamczysko nad Raba Nature Reserve.

The film was recorded on March 17, 2022.

Region