Letná turistika v Malej Fatre. Zo Starej doliny vystúpime na Veľký Kriváň, najvyšší vrch tohto pohoria. Spočiatku ideme lesom po zelenom chodníku do Priesmyku Za Kraviarskym, kde značku meníme na modry chodník. Ďalej vystúpime pomedzi borovicu do Bublenského priesmyku s krásnymi výhľadmi na okolité štíty. Z priesmyku po červenom chodníku na vrchol Pekelník, odkiaľ môžeme obdivovať krásy Malej Fatry v plnej kráse. Z Pekelníka vyhliadkovým hrebeňom vystúpime na Veľký Kriváň.

🇸🇰
🚶 Virtuálna prechádzka: Výstup na Veľký Kriváň zo Starej doliny, Slovensko
🏞️ Trasa: Stará dolina, parkovisko (691 m n.m..; 49.212419, 19.038784) – Sedlo za Kraviarskym (1230 m n.m.; 49.204271, 19.015641) – Chrapáky (1417 m n.m.; 49.196793, 19.014271) – Sedlo Bublen (1510 m n.m.; 49.192919, 19.013895) – Pekelník (1609 m n.m.; 49.190539, 19.018074) – Hrana Veľkého Kriváňa (1630 m n.m.; 49.189999, 19.028846) – Veľký Kriváň (1709 m n.m.; 49.187490, 19.030853)
🆔 Označenie chodníka: modry chodník, zelený chodník, žltý chodník, červený chodník
📏 Dĺžka: približne 5,5 km
⏲️ Čas chôdze: približne 3:00 h
↗️ Suma prístupov: 1037 m
↘️ Zostup: 19 m

00:00:30 Stará dolina, parkovisko
00:02:02 Rieka Varínka
01:08:22 Sedlo za Kraviarskym
01:31:32 Chrapáky
01:43:49 Sedlo Bublen
01:56:17 Hora Pekelník
02:13:33 Hrana Veľkého Kriváňa
02:22:40 Veľký Kriváň

Malá Fatra (anglicky: Malá Fatra nebo Malá Fatra, polsky: Mała Fatra, maďarsky: Kis-Fátra) je pohoří v Západních Karpatech na severozápadě středního Slovenska.
Nachází se mezi městy Nitrianske Pravno, Strečno, Martin a Zázrivá. Na západ od pohoří se rozkládá Turčianska kotlina a Oravská vrchovina, na východ Žilinská kotlina a Kysucká vrchovina.
Malá Fatra se skládá ze dvou částí oddělených řekou Váh u Strečna: Lúčanská Malá Fatra a Krivánska Malá Fatra.
Nejvyšším vrcholem je Veľký Kriváň 1 709 m n. m. v Krivánské Malé Fatře.
Malá Fatra je v podstatě jeden velký krasový útvar. Je tvořen krystalickými horninami a komplexy druhohorních silně zvrásněných hornin.
Hlavními vrcholy Lúčanské Malé Fatry jsou Veľká Lúka (1 475 m), Kľak (1 351 m) a Minčol (1 364). Hlavními vrcholy Krivánské Malé Fatry jsou Veľký Rozsutec (1 610 m), Malý Rozsutec (1 343 m), Veľký Kriváň (1 709 m) a Malý Kriváň (1 671 m).

Veľký Kriváň (1709 m n.m.) – najvyšší vrch pohoria Malá Fatra v Centrálnych Západných Karpatoch na Slovensku.
Masív Veľkého Kriváňa sa nachádza v hlavnom hrebeni Malej Fatry Krivanska, medzi vrchom Pekelník (1609 m) a priesmykom Snilovské sedlo (1524 m), ktoré ho oddeľuje od Chlebu (druhý najvyšší vrch Malej Fatry). Veľký Kriváň sa vypína nad niekoľkými dolinami; na južnej strane je to Snilovská dolina a dolina potoka Studenec, na severnej strane je to Dolina za Kraviarskym a Stará dolina.
Jadro Veľkého Kriváňa tvoria kryštalické horniny (žuly), ktoré je však pokryté uzáverom vápencov a dolomitov vrcholovej série. Vrch je skalnatý a trávnatý, svahy sú pokryté kamennými zjazdmi a roklinami. Prirodzená je vrstva hál a vrstva horskej borovice, spodný a horný regiel.

Video natočené 13. júla 2022.

🇬🇧
Summer hiking in the Little Fatra Mountains. From the Old Valley, we ascend to Veľký Kriváň Mountain, the highest peak of this mountain range. Initially, we go through the forest along the green trail to the Za Kraviarskym Pass, where we change the trail to the blue one. Next, we ascend among the mountain pine to the Bublen Pass enjoying beautiful views of the surrounding peaks. From the pass, follow the red trail to the Pekelník peak, from where we can admire the beauty of the Malá Fatra in all its glory. From Pekelník, we ascend to Veľký Kriváň via the lookout ridge.

🚶 Virtual hike: Ascent to Veľký Kriváň Mountain from Stará dolina, Slovakia
🏞️ Route: Stará dolina, parking (691 m a.s.l.; 49.212419, 19.038784) – Sedlo za Kraviarskym (1230 m a.s.l.; 49.204271, 19.015641) – Chrapáky (1417 m a.s.l.; 49.196793, 19.014271) – Sedlo Bublen (1510 m a.s.l.; 49.192919, 19.013895) – Pekelník Mountain (1609 m a.s.l.; 49.190539, 19.018074) – Hrana Veľkého Kriváňa (1630 m a.s.l.; 49.189999, 19.028846) – Veľký Kriváň Mountain (1709 m a.s.l.; 49.187490, 19.030853)
🆔 Trail designation: green, blue, yellow and red trail
📏 Length: about 5.5 km
⏲️ Walking time: about 3:00 h
↗️ Sum of approaches: 1037 m
↘️ Sum down: 19 m

00:00:30 Stará dolina, parking
00:02:02 Varínka River
01:08:22 Sedlo za Kraviarskym
01:31:32 Chrapáky
01:43:49 Sedlo Bublen
01:56:17. Pekelník Mountain
02:13:33 Hrana Veľkého Kriváňa
02:22:40 Veľký Kriváň Mountain

Malá Fatra (English: Little Fatra or Lesser Fatra, Polish: Mała Fatra, Hungarian: Kis-Fátra) is a mountain range in the Western Carpathians in the north-west of Central Slovakia.
It is situated between the cities of Nitrianske Pravno, Strečno, Martin and Zázrivá. Turčianska kotlina (Turiec Basin) and the Oravská vrchovina Mountains are situated to the west of the range, and Žilinská kotlina (Žilina Basin) and the Kysucká vrchovina Mountains is located to the east.
Malá Fatra consists of two subdivisions separated by the Váh river near Strečno: Lúčanská Malá Fatra and Krivánska Malá Fatra.
The highest peak is Veľký Kriváň at 1,709 m a.s.l. in Krivánska Malá Fatra.
Malá Fatra is basically one large karst feature. It is made up of crystalline rocks and complexes of Mesozoic strongly folded rocks.
The main peaks of Lúčanská Malá Fatra are Veľká Lúka (1,475 m), Kľak (1,351 m) and Minčol (1,364). The main peaks of the Krivánska Malá Fatra are Veľký Rozsutec (1,610 m), Malý Rozsutec (1,343 m), Veľký Kriváň (1,709 m) and Malý Kriváň (1,671 m).

Veľký Kriváň (1709 m a.s.l.) – the highest peak of the Little Fatra (Malá Fatra) mountain range in the Central Western Carpathians in Slovakia.
The massif of Veľký Kriváň is located in the main ridge of the Malá Fatra Krivanska, between the Pekelník peak (1609 m) and the Snilovské sedlo pass (1524 m) separating it from Chleb (the second highest peak of Malá Fatra). Veľký Kriváň rises above several valleys; on the south side it is Snilovska dolina and the valley of the Studenec stream, on the north it is Dolina za Kraviarskym and Stará dolina.
The core of Veľký Kriváň is made of crystalline rocks (granites), but it is covered with a cap of limestones and dolomites of the peak series. The top is rocky and grassy, the slopes are covered with stone runs and gullies. There is a natural a layer of halls and a layer of mountain pine, lower and upper regiel.

The film was recorded on July 13, 2022.

Region