Wędrówka po mało znanych trasach w Gorcach. Ze Szczawy Bukówka podchodzimy na Kiczorę Kamienicką. Początkowo idziemy drogą przez las do osiedla Polany. Następnie wchodzimy na ponownie wyznaczoną w 2020 roku czerwoną ścieżkę spacerową, która przez widokową Polanę Jeziorne prowadzi na Kiczorę Kmaienicką. Szczyt jest położony kilkadziesiąt metrów od szlaku.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Kiczora Kamienicka ze Szczawy, Polska
🏞️ Trasa: Zatoka przy drodze ze Szczawy Bukówka na Osiedle Polany (657 m n.p.m.; 49.618801, 20.278959) – Szczawa, Osiedle Polany (783 m n.p.m.; 49.608680, 20.277286) – Polana Jeziorne (951 m n.p.m.; 49.606956, 20.256858) – Kiczora Kamienicka (1007 m n.p.m.; 49.603146, 20.255345)
🆔 Oznaczenie: droga bez szlaku, czerwony szlak spacerowy
📏 Długość: około 4,6 km
⏲️ Czas przejścia: około 1:40 h
↗️ Suma podejść: 368 m
↘️ Suma zejść: 24 m

00:00:22 Zatoka przy drodze ze Szczawy Bukówka na Osiedle Polany
00:20:57 Szczawa, Osiedle Polany
00:26:52 Szczawa, Osiedle Polany, skrzyżowanie, na którym dołącza się czerwony szlak spacerowy
01:04:50 Polana Jeziorne
01:12:42 Zejście ze szlaku
01:13:39 Kiczora Kamienicka

Gorce – pasmo górskie należące do Beskidów Zachodnich. Położone jest miedzy dolinami rzek Raba i Dunajec. Na północy graniczy z Beskidem Wyspowym, a na południu z Podhalem. Krajobraz Gorców stanowią rozchodzące się promieniście różnej długości grzbiety rozdzielone głęboko wciętymi dolinami o stromych zboczach. Szczególną wartość dla krajobrazu i przyrody Gorców mają polany reglowe. Powstały w wyniku tradycyjnej gospodarki pasterskiej. Znajdują się na nich liczne drewniane szałasy pasterskie reprezentujące regionalne budownictwo zagórzańskie i podhalańskie. Utworzony w 1981 roku Gorczański Park Narodowy chroni centralną część Gorców, obejmuje najmniej zmienione przez człowieka dolnoreglowe lasy mieszane, zwane buczyną karpacką.

Kiczora Kamienicka (1007 m n.p.m.) – szczyt w północno-wschodniej części Gorców obok Wielkiego Wierchu. Obie sąsiadujące góry opływa z trzech stron Kamienica Gorczańska. Pomiędzy Kiczorą Kamienicką a Wielkim Wierchem znajduje się przełęcz, na której znajduje się widokowa Polana Jeziorne. Wierzchołek Kiczory jest porośnięty lasem. Od połudnowej strony znajduje się druga widokowa polana z miejscem na postój.

Film zarejestrowany w dniu 10 września 2021 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: Kiczora Kamienicka Mountain from Szczawa, Poland
🏞️ Route: The bay by the road from Szczawa Bukówka to the Polany estate (657 m a.s.l.; 49.618801, 20.278959) – Szczawa, Polany estate (783 m a.s.l.; 49.608680, 20.277286) – Jeziorne Glade (951 m a.s.l.; 49.606956, 20.256858) – Kiczora Kamienicka Mountain (1007 m a.s.l.; 49.603146, 20.255345)
🆔 Trail designation: road without trail, red walking trail
📏 Length: about 4.6 km
⏲️ Walking time: about 1:40 h
↗️ Sum of approaches: 368 m
↘️ Sum down: 24 m

00:00:22 The bay by the road from Szczawa Bukówka to the Polany estate
00:20:57 Szczawa, Polany estate
00:26:52 Szczawa, Polany estate, crossroads where the red walking trail joins
01:04:50 Jeziorne Glade
01:12:42 Going off the trail
01:13:39 Kiczora Kamienicka Mountain

Gorce Mountains – a mountain range belonging to the Western Beskids. It is situated between the valleys of the rivers Raba and Dunajec. It borders with Beskid Wyspowy in the north and Podhale in the south. The landscape of the Gorce Mountains consists of radially diverging ridges of various lengths separated by deeply cut valleys with steep slopes. The mountain clearings are of particular value for the landscape and nature of the Gorce Mountains. They were created as a result of the traditional pastoral economy. There are numerous wooden shepherd’s huts representing the regional architecture of Zagórze and Podhale. Created in 1981, the Gorce National Park protects the central part of the Gorce Mountains, and includes the least changed by man mixed forests, known as the Carpathian beech forest.

Kiczora Kamienicka Mountain (1007 m a.s.l.) – the peak in the north-eastern part of the Gorce Mountains next to Wielki Wierch Mountain. The Kamienica Gorczańska River flows around the two neighboring mountains on three sides. Between Kiczora Kamienicka and Wielki Wierch there is a pass with a scenic Jeziorna Glade. The top of Kiczora is covered with forest. On the south side there is a second viewing glade with a stopover.

The film was recorded on September 10, 2021.

Region