Wędrówka po Beskidzie Makowskim. Z przepięknie położonej miejscowości Zawadka wchodzimy na Kotoń, najwyższy szczyt w masywie Kotonia. Najpierw czarnym szlakiem podchodzimy na Kotoń Zachodni, niższy jego wierzchołek, a następnie żółtym szlakiem podchodzimy na właściwy szczyt. Na wierzchołek prowadzi leśna dróżka poza szlakiem.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Kotoń z Zawadki, Polska
🏞️ Trasa: Zawadka (654 m n.p.m.; 49.757105, 19.898102) – Kotoń Zachodni (766 m n.p.m.; 49.771980, 19.879632 – Kotoń (857 m n.p.m.; 49.769098, 19.896111)
🆔 Oznaczenie: czarny szlak, zółty szlak
📏 Długość: około 4,1 km
⏲️ Czas przejścia: około 1:10 h
↗️ Suma podejść: 226 m
↘️ Suma zejść: 40 m

Beskid Makowski – grupa górska stanowiąca część Beskidów Zachodnich, leżąca w południowej Polsce, w Europie Środkowej. Składa się z wielu rozczłonkowanych pasm górskich i wzniesień pomiędzy którymi wyrzeźbione zostały doliny górskie. Według nowej regionalizacji fizycznogeograficznej z 2018 roku najwyższym szczytem jest Lubomir (904 m n.p.m.).

Kotoń (Solnisko) – najwyższy szczyt w masywie Kotonia należącym do Pasma Koskowej Góry wznoszący się na wysokość 857 m n.p.m. Kotoń znajduje się w grzbiecie głównym masywu Kotonia, pomiędzy Kotoniem Zachodnm (Groń, 766 m) na zachodzie a Pękalówką (838 m) na wschodzie. Szczyt i górna część stoków Kotonia są zalesione, ale w pobliżu wierzchołka znajdują się dwie zarastające polany. W czasie II wojny światowej, w listopadzie 1944 r. stoki Kotonia były miejscem walki partyzantów AK z wojskami niemieckimi. Na grzbiecie Kotonia, obok żółtego szlaku turystycznego znajduje się krzyż upamiętniający miejsce śmierci w dniu 29 listopada 1944 r. ppor. Jana Korzeniowskiego ps. „Waga”, dowódcy oddziału AK „Żelbet III”.

00:00:38 Zawadka
00:01:42 Pomnik upamiętniający walki z 1944 r. i pacyfikację wsi przez hitlerowców.
00:05:17 Kapliczka
00:08:17 Kapliczka
00:30:58 Skrzyżowanie czarnego, zielonego i żółtego szlaku
00:32:40 Zejście ze szlaku
00:33:28 Kotoń Zachodni
00:35:00 Powrót na szlak
00:35:45 Skrzyżowanie czarnego, zielonego i żółtego szlaku
00:40:38 Krzyż upamiętniający miejsce śmierci w dniu 29 listopada 1944 r. ppor. Jana Korzeniowskiego ps. „Waga”, dowódcy oddziału AK „Żelbet III”
00:55:34 Zejście ze szlaku
01:01:33 Kotoń

Film zarejestrowany w dniu 29 czerwca 2021 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: Kotoń Mountain from Zawadka Village, Poland
🏞️ Route: Zawadka Village (654 m a.s.l.; 49.757105, 19.898102) – Kotoń Zachodni Mountain (766 m a.s.l.; 49.771980, 19.879632 – Kotoń Mountain (857 m a.s.l.; 49.769098, 19.896111)
🆔 Trail designation: black trail, yellow trail
📏 Length: about 4.2 km
⏲️ Walking time: about 1:10 h
↗️ Sum of approaches: 226 m
↘️ Sum down: 40 m

Makowski Beskid – a mountain group that is part of the Western Beskids, located in southern Poland, in Central Europe. It consists of many fragmented mountain ranges and hills between which mountain valleys have been carved. According to the new 2018 physical and geographic regionalization, the highest peak is Lubomir (904 m a.s.l.).

Kotoń Mountain (Solnisko) – the highest peak in the Kotoń Massif belonging to the Koskowa Mountain Range rising to a height of 857 m a.s.l. Kotoń is located in the main ridge of the Kotoń Massif, between the Kotoń Zachodni Mountain (Groń, 766 m) in the west and Pękalówka Mountain (838 m) in the east. The peak and upper part of the Kotoń slopes are wooded, but there are two overgrown glades near the top. During the Second World War, in November 1944, the slopes of Kotoń were the place where the Home Army partisans fought with the German army. On the ridge of Kotoń, next to the yellow tourist trail, there is a cross commemorating the place of death of 2nd Lt. Jan Korzeniowski pseudonym „Libra”, commander of the Home Army unit „Żelbet III”.

00:00:38 Zawadka Village
00:01:42 Monument commemorating the fighting of 1944 and the pacification of the village by the Nazis.
00:05:17 Chapel
00:08:17 Chapel
00:30:58 Crossroads of the black trail, the yellow trail and green trail
00:32:40 Going off the trail
00:33:28 Kotoń Zachodni Mountain
00:35:00 Return to the green, the yellow and the black trails
00:35:45 Crossroads of the black trail, the yellow trail and green trail
00:40:38 Cross commemorating the place of death on November 29, 1944 of 2nd Lt. Jan Korzeniowski pseudonym „Libra”, commander of the Home Army unit „Żelbet III”
00:55:34 Going off the trail
01:01:33 Kotoń Mountain

The film was recorded on June 29, 2021.

Region