Druga część wędrówki po Górach Świętokrzyskich. Najpierw schodzimy czerwonym szlakiem z Kobylej Góry do miejscowości Trzcianka. Po drodze przekraczamy duże rozlewisko potoku Słupianka. Następnie wchodzimy do Świętokrzyskiego Parku Narodowego i nadal czerwonym szlakiem podchodzimy na Łysą Górę. Na szczycie odwiedzamy Bazylikę pw. Trójcy Świętej i Kaplicę Krzyża Świętego. Na koniec schodzimy ze szczytu Łysej Góry na platformę widokową nad gołoborzem.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Wejście na Łysą Górę przez Święty Krzyż, Polska
🏞️ Trasa: Kobyla Góra (399 m n.p.m.; 50.836058, 21.065286) – Trzcianka (365 m n.p.m.; 50.843978, 21.067534) – Klasztor Święty Krzyż (574 m n.p.m.; 50.858769, 21.052589) – Łysa Góra (595 m n.p.m.; 50.860384, 21.047546)
🆔 Oznaczenie: zielony szlak, czerwony szlak
📏 Długość: około 3,9 km
⏲️ Czas przejścia: około 1:20 h
↗️ Suma podejść: 273 m
↘️ Suma zejść: 73 m

00:00:21 Kobyla Góra
00:04:07 Skrzyżowanie zielonego i czerwonego szlaku
00:04:22 Czerwony szlak
00:12:18 Potok Słupianka
00:18:40 Trzcianka
00:20:37 Droga wojewódzka 753
00:25:00 Świętokrzyski Park Narodowy
00:47:10 Potok Słona Woda
01:03:13 Święty Krzyż
01:04:20 Bazylika pw. Trójcy Świętej i sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego
01:06:07 Bazylika pw. Trójcy Świętej (wnętrze)
01:07:37 Krużganki klasztorne
01:07:52 Zakrystia
01:08:07 Kaplica Krzyża Świętego
01:08:56 Wystawa misyjna
01:13:23 Radiowo-Telewizyjne Centrum Nadawcze
01:15:16 Łysa Góra
01:17:14 Gołoborze

Góry Świętokrzyskie – pasmo górskie leżące w centralnej Polsce na Wyżynie Kieleckiej. To jedno z najstarszych łańcuchów górskich w Europie. Najwyższym szczytem jest Łysica (614 m n.p.m.) w paśmie Łysogór. Krajobraz gór stanowią strome stoki, głęboko wcięte doliny, skałki ostańcowe i gołoborza. Góry Świętokrzyskie porośnięte są lasami jodłowymi (Puszcza Jodłowa) i bukowymi.
Kobyla Góra (399 m n.p.m.) – zalesione wzgórze w Górach Świętokrzyskich, leżące między Łysogórami a Pasmem Jeleniowskim.
Łysa Góra (594 m n.p.m.) – drugi pod względem wysokości szczyt w Górach Świętokrzyskich, położony we wschodniej części pasma Łysogór. Na szczycie znajduje się charakterystyczne dla Gór Świętokrzyskich gołoborze otoczone lasem jodłowo-bukowym.
Święty Krzyż – zespół klasztorny założony przez benedyktynów, położony na Łysej Górze, w Nowej Słupi. Przechowywane są w nim relikwie Krzyża Świętego, od których opactwo i wzgórze wzięło swoją nazwę. Klasztor obecnie zamieszkuje Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. W skład zabudowań klasztornych wchodzi Bazylika mniejsza pw. Trójcy Świętej i sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego. Jest to najstarsze polskie sanktuarium, miejsce szczególnego kultu w wieku XV.

Film zarejestrowany w dniu 27 lutego 2021 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: Ascent to Łysa Mountain through the Holy Cross (Święty Krzyż), Poland
🏞️ Route: Kobyla Mountain (399 m a.s.l.; 50.836058, 21.065286) – Trzcianka (365 m a.s.l.; 50.843978, 21.067534) – Monastery in the Holy Cross (574 m a.s.l.; 50.858769, 21.052589) – Łysa Mountain (595 m a.s.l.; 50.860384, 21.047546)
🆔 Trail designation: green trail, red trail
📏 Length: about 3.9 km
⏲️ Walking time: about 1:20 h
↗️ Sum of approaches: 273 m
↘️ Sum down: 73 m

00:00:21 Kobyla Mountain
00:04:07 Crossroads of the green and red trails
00:12:18 Słupianka stream
00:18:40 Trzcianka
00:20:37 Provincial road 753
00:25:00 Świętokrzyski National Park
00:47:10 Słona Woda stream
01:03:13 Holy Cross (Święty Krzyż)
01:04:20 Basilica of St. Trinity Church and the Sanctuary of the Relics of the Holy Cross Tree
01:06:07 Basilica of St. Trinity Church (interior)
01:07:37 Monastery cloisters
01:07:52 Sacristy
01:08:07 Chapel of the Holy Cross
01:08:56 Missionary exhibition
01:13:23 Radio and Television Broadcasting Center
01:15:16 Łysa Góra (Łysa Mountain)
01:17:14 Stone run

The Świętokrzyskie Mountains – a mountain range located in central Poland on the Kielce Upland. It is one of the oldest mountain ranges in Europe. The highest peak is Łysica (614 m a.s.l.) in the Łysogór range. The landscape of the mountains consists of steep slopes, deeply indented valleys, inselberg rocks and stone runs. The Świętokrzyskie Mountains are covered with fir (Puszcza Jodłowa) and beech forests.
Kobyla Mountain (399 m a.s.l.) – a forested hill in the Świętokrzyskie Mountains, lying between Łysogóry and the Jeleniowski Range.
Łysa Mountain (594 m a.s.l.) – the second highest peak in the Świętokrzyskie Mountains, located in the eastern part of the Łysogór range. At the top, there is a hill, typical of the Świętokrzyskie Mountains, surrounded by a fir and beech forest.
Święty Krzyż – a monastery complex founded by the Benedictines, located on Łysa Góra, in Nowa Słupia. There are kept the relics of the Holy Cross, from which the abbey and the hill took their name. The monastery is currently inhabited by the Congregation of the Missionary Oblates of Mary Immaculate. The monastery buildings include the Minor Basilica of Trinity Church and the Sanctuary of the Relics of the Holy Cross Tree. It is the oldest Polish sanctuary, a place of special worship in the 15th century.

The film was recorded on February 27, 2021.

Region