Trzecia część wędrówki po Górach Świętokrzyskich. Z platformy widokowej na Łysej Górze idziemy do Klasztoru Święty Krzyż. Zwiedzamy Bazylikę pw. Trójcy Świętej i Kaplicę Krzyża Świętego. Następnie Drogą Królewską, niebieskim szlakiem schodzimy do Nowej Słupi. Po drodze jeszcze odwiedzamy przewrócony już pomnik przyrody Buk Jagiełły.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Zejście ze Świętego Krzyża do Nowej Słupi, Polska
🏞️ Trasa: Łysa Góra (595 m n.p.m.; 50.860384, 21.047546) – Klasztor Święty Krzyż (574 m n.p.m.; 50.858769, 21.052589) – Nowa Słupia parking (330 m n.p.m.; 50.860382, 21.078140)
🆔 Oznaczenie: czerwony szlak, niebieski szlak
📏 Długość: około 2,3 km
⏲️ Czas przejścia: około 0:45 h
↗️ Suma podejść: 3 m
↘️ Suma zejść: 269 m

00:00:21 Gołoborze na Łysej Górze
00:03:35 Łysa Góra
00:04:44 Radiowo-Telewizyjne Centrum Nadawcze
00:07:14 Skrzyżowanie czerwonego i niebieskiego szlaku
00:08:06 Święty Krzyż
00:09:02 Bazylika pw. Trójcy Świętej i sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego
00:10:22 Bazylika pw. Trójcy Świętej
00:12:07 Krużganki klasztorne
00:12:38 Kaplica Krzyża Świętego
00:14:19 Wystawa misyjna
00:16:47 Dzwonnica
00:20:17 Stacja Drogi Krzyżowej
00:20:59 Stacja Drogi Krzyżowej
00:21:28 Krzyże
00:23:35 Stacja Drogi Krzyżowej
00:24:59 Stacja Drogi Krzyżowej
00:25:36 Kapliczka
00:26:03 Kopiec Adama Czartoryskiego
00:27:29 Stacja Drogi Krzyżowej
00:31:30 Stacja Drogi Krzyżowej
00:33:31 Stacja Drogi Krzyżowej
00:39:24 Stacja Drogi Krzyżowej
00:43:09 Buk Jagiełły
00:47:06 Stacja Drogi Krzyżowej
00:48:52 Stacja Drogi Krzyżowej
00:51:47 Stacja Drogi Krzyżowej
00:52:49 Potok
00:54:28 Pielgrzym Świętokrzyski Emeryk
00:54:36 Nowa Słupia parking

Góry Świętokrzyskie – pasmo górskie leżące w centralnej Polsce na Wyżynie Kieleckiej. To jedno z najstarszych łańcuchów górskich w Europie. Najwyższym szczytem jest Łysica (614 m n.p.m.) w paśmie Łysogór. Krajobraz gór stanowią strome stoki, głęboko wcięte doliny, skałki ostańcowe i gołoborza. Góry Świętokrzyskie porośnięte są lasami jodłowymi (Puszcza Jodłowa) i bukowymi.
Łysa Góra (594 m n.p.m.) – drugi pod względem wysokości szczyt w Górach Świętokrzyskich, położony we wschodniej części pasma Łysogór. Na szczycie znajduje się charakterystyczne dla Gór Świętokrzyskich gołoborze otoczone lasem jodłowo-bukowym.
Święty Krzyż – zespół klasztorny założony przez benedyktynów, położony na Łysej Górze, w Nowej Słupi. Przechowywane są w nim relikwie Krzyża Świętego, od których opactwo i wzgórze wzięło swoją nazwę. Klasztor obecnie zamieszkuje Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. W skład zabudowań klasztornych wchodzi Bazylika mniejsza pw. Trójcy Świętej i sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego. Jest to najstarsze polskie sanktuarium, miejsce szczególnego kultu w wieku XV.
Nowa Słupia – miasto w Polsce, województwo świętokrzyskie, powiat kielecki. Położone jest w Górach Świętokrzyskich u podnóża Łysej Góry (zwanej również Świętym Krzyżem) – drugiego co do wielkości wzniesienia Łysogór. Miasto graniczy ze Świętokrzyskim Parkiem Narodowym i dlatego jest atrakcyjnym celem turystycznym.

Film zarejestrowany w dniu 27 lutego 2021 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: Descent from the Holy Cross to Nowa Słupia, Poland
🏞️ Route: Łysa Mountain (595 m a.s.l.; 50.860384, 21.047546) – Monastery in the Holy Cross (574 m a.s.l.; 50.858769, 21.052589) – Nowa Słupia parking (330 m n.p.m.; 50.860382, 21.078140)
🆔 Trail designation: red trail, blue trail
📏 Length: about 2.3 km
⏲️ Walking time: about 0:45 h
↗️ Sum of approaches: 3 m
↘️ Sum down: 269 m

00:00:21 Łysa Mountain – stone run
00:03:35 Łysa Góra (Łysa Mountain)
00:04:44 Radio and Television Broadcasting Center
00:07:14 Crossroads of the red and the blue trails
00:08:06 Holy Cross (Święty Krzyż)
00:09:02 Basilica of St. Trinity Church and the Sanctuary of the Relics of the Holy Cross Tree
00:10:22 Basilica of St. Trinity Church
00:12:07 Monastery cloisters
00:12:38 Chapel of the Holy Cross
00:14:19 Missionary exhibition
00:16:47 The belfry
00:20:17 The Way of the Cross station
00:20:59 The Way of the Cross station
00:21:28 Crosses
00:23:35 The Way of the Cross station
00:24:59 The Way of the Cross station
00:25:36 Chapel
00:26:03 Adam Czartoryski’s Mound
00:27:29 The Way of the Cross station
00:31:30 The Way of the Cross station
00:33:31 The Way of the Cross station
00:39:24 The Way of the Cross station
00:43:09 Jagiełło beech
00:47:06 The Way of the Cross station
00:48:52 The Way of the Cross station
00:51:47 The Way of the Cross station
00:52:49 Stream
00:54:28 Emeryk pilgrim
00:54:36 Nowa Słupia parking

The Świętokrzyskie Mountains – a mountain range located in central Poland on the Kielce Upland. It is one of the oldest mountain ranges in Europe. The highest peak is Łysica (614 m a.s.l.) in the Łysogór range. The landscape of the mountains consists of steep slopes, deeply indented valleys, inselberg rocks and stone runs. The Świętokrzyskie Mountains are covered with fir (Puszcza Jodłowa) and beech forests.
Łysa Mountain (594 m a.s.l.) – the second highest peak in the Świętokrzyskie Mountains, located in the eastern part of the Łysogór range. At the top, there is a hill, typical of the Świętokrzyskie Mountains, surrounded by a fir and beech forest.
Święty Krzyż – a monastery complex founded by the Benedictines, located on Łysa Góra, in Nowa Słupia. There are kept the relics of the Holy Cross, from which the abbey and the hill took their name. The monastery is currently inhabited by the Congregation of the Missionary Oblates of Mary Immaculate. The monastery buildings include the Minor Basilica of Trinity Church and the Sanctuary of the Relics of the Holy Cross Tree. It is the oldest Polish sanctuary, a place of special worship in the 15th century.
Nowa Słupia – a city in Poland, Świętokrzyskie Province, Kielce County. It is situated in the Świętokrzyskie Mountains at the foot of Łysa Góra (also known as the Holy Cross) – the second highest hill in Łysogóry. The city borders with the Świętokrzyski National Park and is therefore an attractive tourist destination.

The film was recorded on February 27, 2021.

Region