Wędrówka po Górach Świętokrzyskich w pięknej zimowej scenerii. Z parkingu w Świętej Katarzynie podchodzimy na Łysicę, najwyższy szczyt Gór Świętokrzyskich, a następnie przez Skałę Agaty schodzimy na Przełęcz Świętego Mikołaja. Po drodze odwiedzamy ośnieżone gołoborza.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Wędrówka na Przełęcz Św. Mikołaja przez Łysicę, Polska
🏞️ Trasa: Święta Katarzyna parking (347 m n.p.m.; 50.903290, 20.881147) – Kościół pw. Świętej Katarzyny (355 m n.p.m.; 50.902037, 20.881190) – Źródło Św. Franciszka (394 m n.p.m.; 50.899623, 20.883974) – Łysica (614 m n.p.m.; 50.891516, 20.896704) – Przełęcz Św. Mikołaja (542 m n.p.m.; 50.883814, 20.931637)
🆔 Oznaczenie: czerwony szlak
📏 Długość: około 4,8 km
⏲️ Czas przejścia: około 1:35 h
↗️ Suma podejść: 299 m
↘️ Suma zejść: 102 m

00:00:22 Święta Katarzyna parking
00:01:50 Kościół pw. Świętej Katarzyny
00:05:58 Skrzyżowanie czerwonego i niebieskiego szlaku
00:06:09 Świętokrzyski Park Narodowy
00:06:20 Mogiła pomordowanych w czasie II wojny światowej przez hitlerowskich Niemców
00:06:47 Grób żołnierzy Armii Krajowej z 1943 r.
00:08:27 Pomnik Partyzantów Armii Krajowej
00:08:46 Pomnik Stefana Żeromskiego
00:09:38 Źródło Świętego Franciszka
00:10:34 Kaplica Świętego Franciszka
00:40:59 Gołoborze
00:44:51 Gołoborze
00:47:33 Łysica
00:48:31 Gołoborze
01:28:47 Przełęcz Świętego Mikołaja

Góry Świętokrzyskie – pasmo górskie leżące w centralnej Polsce na Wyżynie Kieleckiej. To jedno z najstarszych łańcuchów górskich w Europie. Najwyższym szczytem jest Łysica (614 m n.p.m.) w paśmie Łysogór. Krajobraz gór stanowią strome stoki, głęboko wcięte doliny, skałki ostańcowe i gołoborza. Góry Świętokrzyskie porośnięte są lasami jodłowymi (Puszcza Jodłowa) i bukowymi.
Łysica (614 m n.p.m.) – najwyższy szczyt Gór Świętokrzyskich. Znajduje się w zachodniej części Łysogór. Góra ma dwa wierzchołki. Wschodni wierzchołek, nazywany Skałą Agaty wznosi się na wysokość 614 m n.p.m. Jest to skalna grań (wychodnia kwarcytów) o długości około pół kilometra. Na wierzchołku zachodnim (613 m n.p.m.) znajduje się replika pamiątkowego krzyża z 1930 r.
Przełęcz Świętego Mikołaja – zalesiona przełęcz, położona na terenie Łysogór w Górach Świętokrzyskich na wysokości 544 m n.p.m. Na przełęczy znajduje się kapliczka pod wezwaniem Świętego Mikołaja – patrona pielgrzymów i podróżnych.

Film zarejestrowany w dniu 9 stycznia 2021 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: Hike to the Saint Nicholas Pass through Łysica Mountain, Poland
🏞️ Route: Saint Catherine parking (347 m a.s.l.; 50.903290, 20.881147) – Church of Saint Catherine (355 m a.s.l.; 50.902037, 20.881190) – The Source of Saint Francis (394 m a.s.l.; 50.899623, 20.883974) – Łysica (614 m a.s.l.; 50.891516, 20.896704) – Saint Nicholas Pass (542 m a.s.l.; 50.883814, 20.931637)
🆔 Trail designation: red trail
📏 Length: about 4.8 km
⏲️ Walking time: about 1:35 h
↗️ Sum of approaches: 299 m
↘️ Sum down: 102 m

00:00:22 Saint Catherine parking
00:01:50 Church of Saint Catherine
00:05:58 Crossroads of red and blue trail
00:06:09 Świętokrzyski National Park
00:06:20 The grave of those murdered during World War II by Nazi Germans
00:06:47 The grave of Home Army soldiers from 1943
00:08:27 Monument to the Home Army Partisans
00:08:46 Stefan Żeromski Monument
00:09:38 The Source of Saint Francis
00:10:34 Chapel of Saint Francis
00:40:59 Stone run
00:44:51 Stone run
00:47:33 Łysica Mountain
00:48:31 Stone run
01:28:47 Saint Nicholas Pass

The Świętokrzyskie Mountains – a mountain range located in central Poland on the Kielce Upland. It is one of the oldest mountain ranges in Europe. The highest peak is Łysica (614 m above sea level) in the Łysogór range. The landscape of the mountains consists of steep slopes, deeply indented valleys, inselberg rocks and stone runs. The Świętokrzyskie Mountains are covered with fir (Puszcza Jodłowa) and beech forests.
Łysica Mountain (614 m above sea level) – the highest peak of the Świętokrzyskie Mountains. It is located in the western part of Łysogóry. The mountain has two peaks. The eastern peak, called Agata’s Rock, rises to a height of 614 m above sea level. It is a rocky ridge (quartzite outcrop) about half a kilometer long. On the western peak (613 m above sea level) there is a replica of the commemorative cross from 1930.
Saint Nicholas Pass – a forested pass, located in Łysogóry in the Świętokrzystkie Mountains, at an altitude of 544 m above sea level. On the pass there is a chapel dedicated to Saint Nicholas – the patron saint of pilgrims and travelers.

The film was recorded on January 9, 2021.

Region