Wchodzimy na Łysicę, najwyższy szczyt Gór Świętokrzyskich, z Przełęczy Świętego Mikołaja. Po drodze schodzimy ze szlaku pod Skałę Agaty i sprawdzamy co widać po jej drugiej stronie. Na Łysicy podziwiamy pięknie ośnieżone gołoborza.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Wędrówka na Łysicę z Przełęczy Św. Mikołaja, Polska
🏞️ Trasa: Przełęcz Św. Mikołaja (542 m n.p.m.; 50.883814, 20.931637) – Skała Agaty (614 m n.p.m.; 50.888598, 20.905037) – Łysica (614 m n.p.m.; 50.891516, 20.896704) – Źródło Św. Franciszka (394 m n.p.m.; 50.899623, 20.883974)
🆔 Oznaczenie: czerwony szlak
📏 Długość: około 4,3 km
⏲️ Czas przejścia: około 1:10 h
↗️ Suma podejść: 100 m
↘️ Suma zejść: 246 m

00:00:04 Przełęcz Świętego Mikołaja
00:00:13 Kapliczka Świętego Mikołaja
00:30:10 Zejście ze szlaku pod Skałę Agaty
00:31:50 Skała Agaty
00:35:07 Powrót na szlak
00:44:49 Łysica
00:45:18 Gołoborze
00:49:33 Gołoborze
01:15:36 Źródło Świętego Franciszka
01:16:25 Kaplica Świętego Franciszka

Góry Świętokrzyskie – pasmo górskie leżące w centralnej Polsce na Wyżynie Kieleckiej. To jedno z najstarszych łańcuchów górskich w Europie. Najwyższym szczytem jest Łysica (614 m n.p.m.) w paśmie Łysogór. Krajobraz gór stanowią strome stoki, głęboko wcięte doliny, skałki ostańcowe i gołoborza. Góry Świętokrzyskie porośnięte są lasami jodłowymi (Puszcza Jodłowa) i bukowymi.
Łysica (614 m n.p.m.) – najwyższy szczyt Gór Świętokrzyskich. Znajduje się w zachodniej części Łysogór. Góra ma dwa wierzchołki. Wschodni wierzchołek nazywany jest Skałą Agaty.
Skała Agaty – 614 m n.p.m., wschodni wierzchołek najwyższego szczytu Gór Świętokrzyskich Łysicy (614 m n.p.m.). Jest to skalna grań (wychodnia kwarcytów) o długości około pół kilometra.
Przełęcz Świętego Mikołaja – zalesiona przełęcz, położona na terenie Łysogór w Górach Świętokrzyskich na wysokości 544 m n.p.m. Na przełęczy znajduje się kapliczka pod wezwaniem Świętego Mikołaja – patrona pielgrzymów i podróżnych.

Film zarejestrowany w dniu 9 stycznia 2021 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: Hiking to Łysica Mountain from Saint Nicholas Pass, Poland
🏞️ Route: Saint Nicholas Pass (542 m a.s.l.; 50.883814, 20.931637) – Agata’s Rock (614 m a.s.l.; 50.888598, 20.905037) – Łysica (614 m a.s.l.; 50.891516, 20.896704) – The Source of Saint Francis (394 m a.s.l.; 50.899623, 20.883974)
🆔 Trail designation: red trail
📏 Length: about 4.3 km
⏲️ Walking time: about 1:10 h
↗️ Sum of approaches: 100 m
↘️ Sum down: 246 m

00:00:04 Saint Nicholas Pass
00:00:13 Saint Nicholas Chapel
00:30:10 Going off the trail toward the Agata’s Rock
00:31:50 Agata’s Rock
00:35:07 Return to the red trail
00:44:49 Łysica Mountain
00:45:18 Stone run
00:49:33 Stone run
01:15:36 The Source of Saint Francis
01:16:25 Chapel of Saint Francis

The Świętokrzyskie Mountains – a mountain range located in central Poland on the Kielce Upland. It is one of the oldest mountain ranges in Europe. The highest peak is Łysica (614 m a.s.l.) in the Łysogór range. The landscape of the mountains consists of steep slopes, deeply indented valleys, inselberg rocks and stone runs. The Świętokrzyskie Mountains are covered with fir (Puszcza Jodłowa) and beech forests.
Łysica Mountain (614 m a.s.l.) – the highest peak of the Świętokrzyskie Mountains. It is located in the western part of Łysogóry. The mountain has two peaks. The eastern peak is called Agatha’s Rock.
Agata’s Rock – 614 m above sea level, eastern peak of the highest peak of the Świętokrzyskie Mountains, Łysica (614 m a.s.l.). It is a rocky ridge (quartzite outcrop) about half a kilometer long.
Saint Nicholas Pass – a forested pass, located in Łysogóry in the Świętokrzystkie Mountains, at an altitude of 544 m a.s.l. On the pass there is a chapel dedicated to Saint Nicholas – the patron saint of pilgrims and travelers.

The film was recorded on January 9, 2021.

Region