Wędrówka po Beskidzie Żywiecko-Orawskim. Ze Złatnej Huty podchodzimy na Rysiankę. Czarnym szlakiem dochodzimy do Lasu Złotnice, gdzie wchodzimy na żółty szlak, który prowadzi nas przez piękne, widokowe polany na Halę Lipowską. U góry polany mijamy schronisko PTTK i dalej kierujemy się na Halę Rysiankę. Stąd roztaczają się wspaniałe widoki na Pilsko i w oddali Babią Górę. Ze schroniska PTTK na Hali Rysiance podchodzimy jeszcze na szczyt Rysianki i Halę Koziorka z dalekimi widokami na Beskid Śląski.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Wejście na Rysiankę ze Złatnej Huty, Polska
🏞️ Trasa: Złatna Huta (740 m n.p.m.; 49.511920, 19.219149) – Las Złotnice (943 m n.p.m.; 49.517965, 19.240220) – Schronisko PTTK Hala Lipowska (1269 m n.p.m.; 49.531493, 19.225653) – Schronisko PTTK Na Hali Rysiance (1254 m n.p.m.; 49.536404, 19.234642) – Rysianka (1322 m n.p.m.; 49.536628, 19.228316) – Hala Koziorka (1316 m n.p.m.; 49.536308, 19.227040)
🆔 Oznaczenie: czarny szlak, żółty szlak, niebieski szlak, ścieżka bez szlaku
📏 Długość: około 5,4 km
⏲️ Czas przejścia: około 2:20 h
↗️ Suma podejść: 594 m
↘️ Suma zejść: 35 m

00:00:21 Złatna Huta
00:12:06 Potok Bystra
00:23:33 Skrzyżowanie czarnego i żółtego szlaku
00:29:12 Las Złotnice, skrzyżowanie czarnego i żółtego szlaku
00:54:59 Skrzyżowanie niebieskiego i żółtego szlaku
01:11:07 Hala Lipowska
01:19:09 Hala Lipowska
01:20:56 Skrzyżowanie niebieskiego, żółtego i zielonego szlaku
01:21:49 Schronisko PTTK Hala Lipowska
01:31:13 Hala Rysianka
01:34:13 Schronisko PTTK Na Hali Rysiance
01:42:26 Rezerwat Lipowska
01:48:58 Rysianka
01:50:41 Hala Koziorka

Beskid Żywiecko-Orawski – drugie co do wysokości pasmo górskie w Polsce, będące częścią Beskidów Zachodnich. Krajobraz Beskidu Żywieckiego tworzą kopulaste szczyty z piętrowym układem roślinności, obejmującym regiel górny i środkowy, porośnięte buczyną, dębem, świerkiem, sosną i jodłą oraz kosodrzewiną w najwyższych partiach.

Rysianka – szczyt o wysokości 1322 m n.p.m. w Grupie Lipowskiego Wierchu i Romanki w Beskidzie Żywiecko-Orawskim. Sam szczyt jest zalesiony ale poniżej znajdują się dwie widokowe polany. Na jego północno-zachodnich stokach znajduje się Hala Koziorka z widokami na Beskid Śląski a na południowo-wschodnich stokach zlokalizowana jest Hala Rysianka – jedna z najbardziej widokowych polan w Beskidzie Żywiecko-Orawskim ze wspaniałą panoramą Pilska, Babiej Góry, a przy dobrej widoczności również Tatr i Małej Fatry. Na polanie znajduje się Schronisko PTTK na Hali Rysiance, pod którym krzyżuje się kilka szlaków turystycznych.

Hala Lipowska – polana w Beskidzie Żywiecko-Orawskim, rozciągająca się na południowych stokach Lipowskiego Wierchu, na wysokości od 1150 do 1290 m n.p.m. Dawniej wypasane były na niej liczne stada owiec. Na górnym skraju Hali Lipowskiej, pod lasem znajduje się schronisko PTTK na Hali Lipowskiej. Z polany roztacza się rozległa panorama: od Pilska, poprzez grań Tatr, po grupę Wielkiej Raczy.

Film zarejestrowany w dniu 26 marca 2022 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: Ascent to Rysianka from Złatna Huta, Poland
🏞️ Route: Złatna Huta (740 m a.s.l.; 49.511920, 19.219149) – Złotnice Forest (943 m a.s.l.; 49.517965, 19.240220) – Hala Lipowska PTTK Mountain Shelter (1269 m a.s.l.; 49.531493, 19.225653) – Hala Rysianka PTTK Mountain Shelter (1254 m a.s.l.; 49.536404, 19.234642) – Rysianka Mountain (1322 m a.s.l.; 49.536628, 19.228316) – Hala Koziorka (1316 m a.s.l.; 49.536308, 19.227040)
🆔 Trail designation: black trail, yellow trail, blue trail, path without trail
📏 Length: about 5.4 km
⏲️ Walking time: about 2:20 h
↗️ Sum of approaches: 594 m
↘️ Sum down: 35 m

00:00:21 Złatna Huta
00:12:06 Bystra Stream
00:23:33 Crossing of the black trail and the yellow trail
00:29:12 Złotnice Forest, crossing of the yellow trail and the black trail
00:54:59 Crossing of the blue trail and the yellow trail
01:11:07 Hala Lipowska
01:19:09 Hala Lipowska
01:20:56 Crossing of the blue trail, the yellow trail and the green trail
01:21:49 Hala Lipowska PTTK Mountain Shelter
01:31:13 Hala Rysianka
01:34:13 Hala Rysianka PTTK Mountain Shelter
01:42:26 Nature Reserve Lipowska
01:48:58 Rysianka Mountain
01:50:41 Hala Koziorka

Żywiec-Orawa Beskid Mountains – the second highest mountain range in Poland, being part of the Western Beskids. The landscape of Beskid Żywiecki is formed by domed peaks with a multi-storey arrangement of vegetation, including the upper and middle regions, overgrown with beech, oak, spruce, pine and fir and mountain pine in the highest parts.

Rysianka Mountain – a peak 1322 m a.s.l. in the Lipowski Wierch and Romanka Group and in the Żywiec-Orawa Beskid Mountains. The peak itself is wooded, but below there are two scenic glades. On its north-western slopes there is the Hala Koziorka with views of the Silesian Beskids, and on the south-eastern slopes there is the Hala Rysianka – one of the most scenic clearings in the Żywiec-Orawa Beskid Mountains with a wonderful panorama of Pilsko Mountain, Babia Góra Mountain, and with good visibility also the Tatra Mountains and the Mala Fatra Mountains. In the glade there is the PTTK Shelter on Hala Rysianka, where several hiking trails cross.

Hala Lipowska – a glade in the Żywiec-Orawa Beskid Mountains, extending on the southern slopes of Lipowski Wierch Mountain, at an altitude of 1150 to 1290 m a.s.l. In the past, numerous herds of sheep used to graze there. On the upper edge of the Hala Lipowska, near the forest, there is a PTTK hostel on the Hala Lipowska. The glade offers a vast panorama: from Pilsko Mountain, through the ridge of the Tatra Mountains, to the Wielka Racza Group.

The film was recorded on March 26, 2022.

Region