Druga część wędrówki po Beskidzie Żywiecko-Orawskim. Ze szczytu Rysianki schodzimy na widokową Halę Rysiankę pod schronisko PTTK podziwiając panoramę Pilska i Babiej Góry. Następnie czerwonym szlakiem wchodzimy na zalesiony szczyt Trzy Kopce. Stąd schodzimy przez Przełęcz Bory Orawskie do Doliny Bystrego Potoku i dalej czarnym szlakiem do Złatnej Huty.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Zejście z Rysianki przez Trzy Kopce do Złatnej Huty, Polska
🏞️ Trasa: Hala Koziorka (1316 m n.p.m.; 49.536308, 19.227040) – Rysianka (1322 m n.p.m.; 49.536628, 19.228316) – Schronisko PTTK Na Hali Rysiance (1254 m n.p.m.; 49.536404, 19.234642) – Trzy Kopce (1216 m n.p.m.; 49.531244, 19.260678) – Przełęcz Bory Orawskie (953 m n.p.m.; 49.516832, 19.242521) – Las Złotnice (896 m n.p.m.; 49.516211, 19.238331) – Złatna Huta (740 m n.p.m.; 49.511920, 19.219149)
🆔 Oznaczenie: ścieżka bez szlaku, czerwony szlak, niebieski szlak, żółty szlak, czarny szlak
📏 Długość: około 7,0 km
⏲️ Czas przejścia: około 2:10 h
↗️ Suma podejść: 112 m
↘️ Suma zejść: 673 m

00:00:22 Hala Koziorka
00:02:13 Rysianka
00:11:46 Schronisko PTTK Na Hali Rysiance
00:12:36 Hala Rysianka
00:21:53 Skrzyżowanie czerwonego i czarnego szlaku
00:28:44 Rezerwat Pod Rysianką
00:49:30 Trzy Kopce
00:50:23 Skrzyżowanie niebieskiego i czerwonego szlaku
01:26:40 Przełęcz Bory Orawskie
01:26:57 Skrzyżowanie niebieskiego, żółtego i zielonego szlaku
01:33:08 Potok Bystra
01:36:53 Las Złotnice
01:37:06 Skrzyżowanie żółtego i czarnego szlaku
01:45:03 Potok
01:46:21 Potok Bystra
01:58:00 Złatna Huta

Beskid Żywiecko-Orawski – drugie co do wysokości pasmo górskie w Polsce, będące częścią Beskidów Zachodnich. Krajobraz Beskidu Żywieckiego tworzą kopulaste szczyty z piętrowym układem roślinności, obejmującym regiel górny i środkowy, porośnięte buczyną, dębem, świerkiem, sosną i jodłą oraz kosodrzewiną w najwyższych partiach.

Rysianka – szczyt o wysokości 1322 m n.p.m. w Grupie Lipowskiego Wierchu i Romanki w Beskidzie Żywiecko-Orawskim. Sam szczyt jest zalesiony ale poniżej znajdują się dwie widokowe polany. Na jego północno-zachodnich stokach znajduje się Hala Koziorka z widokami na Beskid Śląski a na południowo-wschodnich stokach zlokalizowana jest Hala Rysianka – jedna z najbardziej widokowych polan w Beskidzie Żywiecko-Orawskim ze wspaniałą panoramą Pilska, Babiej Góry, a przy dobrej widoczności również Tatr i Małej Fatry. Na polanie znajduje się Schronisko PTTK na Hali Rysiance, pod którym krzyżuje się kilka szlaków turystycznych.

Trzy Kopce – szczyt o wysokości 1216 m n.p.m. w Grupie Pilska w Beskidzie Żywiecko-Orawskim. Znajduje się w głównym grzbiecie pomiędzy Rysianką a Palenicą. Od Rysianki oddziela go niemająca nazwy przełęcz o dużym znaczeniu topograficzne, oddziela bowiem Grupę Lipowskiego Wierchu i Romanki od Grupy Pilska.
Szczyt jest porośnięty lasem, przebiega przez nie granica polsko-słowacka. Północno-zachodnie stoki Trzech Kopców po polskiej stronie opadają do doliny potoku Sopotnia, południowo-wschodnie do doliny słowackiego potoku Mutnianka. Na Trzech Kopcach krzyżują się dwa szlaki: Główny Szlak Beskidzki (czerwony szlak) oraz niebieski szlak turystyczny Rycerzowa Wielka – Babia Góra.

Film zarejestrowany w dniu 26 marca 2022 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: Descent from Rysianka Mountain through Trzy Kopce Mountain to Złatna Huta, Poland
🏞️ Route: Hala Koziorka (1316 m a.s.l.; 49.536308, 19.227040) – Rysianka Mountain (1322 m a.s.l.; 49.536628, 19.228316) – Hala Rysianka PTTK Mountain Shelter (1254 m a.s.l.; 49.536404, 19.234642) – Trzy Kopce Mountain (1216 m a.s.l.; 49.531244, 19.260678) – Bory Orawskie Pass (953 m a.s.l.; 49.516832, 19.242521) – Złotnice Forest (896 m a.s.l.; 49.516211, 19.238331) – Złatna Huta (740 m a.s.l.; 49.511920, 19.219149)
🆔 Trail designation: path without trail, red trail, blue trail, yellow trail, black trail
📏 Length: about 7.0 km
⏲️ Walking time: about 2:10 h
↗️ Sum of approaches: 112 m
↘️ Sum down: 673 m

00:00:22 Hala Koziorka
00:02:13 Rysianka Mountain
00:11:46 Hala Rysianka PTTK Mountain Shelter
00:12:36 Hala Rysianka
00:21:53 Crossing of the red trail and the black trail
00:28:44 Nature Reserve Pod Rysianką
00:49:30 Trzy Kopce Mountain
00:50:23 Crossing of the blue trail and the red trail
01:26:40 Bory Orawskie Pass
01:26:57 Crossing of the blue trail, the yellow trail and the green trail
01:33:08 Bystra Stream
01:36:53 Złotnice Forest
01:37:06 Crossing of the yellow trail and the black trail
01:45:03 Stream
01:46:21 Bystra Stream
01:58:00 Złatna Huta

Żywiec-Orawa Beskid Mountains – the second highest mountain range in Poland, being part of the Western Beskids. The landscape of Beskid Żywiecki is formed by domed peaks with a multi-storey arrangement of vegetation, including the upper and middle regions, overgrown with beech, oak, spruce, pine and fir and mountain pine in the highest parts.

Rysianka Mountain – a peak 1322 m a.s.l. in the Lipowski Wierch and Romanka Group and in the Żywiec-Orawa Beskid Mountains. The peak itself is wooded, but below there are two scenic glades. On its north-western slopes there is the Hala Koziorka with views of the Silesian Beskids, and on the south-eastern slopes there is the Hala Rysianka – one of the most scenic clearings in the Żywiec-Orawa Beskid Mountains with a wonderful panorama of Pilsko Mountain, Babia Góra Mountain, and with good visibility also the Tatra Mountains and the Mala Fatra Mountains. In the glade there is the PTTK Shelter on Hala Rysianka, where several hiking trails cross.

Trzy Kopce Mountain – a peak with a height of 1216 m a.s.l. in the Pilsko Group in the Żywiec-Orawa Beskid Mountains. It is located in the main ridge between Rysianka Mountain and Palenica Mountain. It is separated from Rysianka by a pass without a name of great topographic significance, as it separates the Lipowski Wierch and Romanka Group from the Pilsko Group.
The summit is covered with forest and the Polish-Slovak border runs through it. The north-west slopes of the Three Mounds on the Polish side descend to the valley of the Sopotnia stream, and the south-eastern slopes to the valley of the Slovak Mutnianka stream. Two routes intersect on the Trzy Kopce Mountain: the Main Beskid Trail (red trail) and the blue tourist trail Rycerzowa Wielka – Babia Góra.

The film was recorded on March 26, 2022.

Region