Wejście na Świerzową z Mrukowej w Beskidzie Niskim. Po drodze mijamy stacje Drogi Krzyżowej, na końcu której znajduje się Kaplica Matki Boskiej Mrukowskiej. Leśny szlak, którego atrakcją są liczne Salamandry plamiste. Łatwa trasa dla każdego turysty.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Świerzowa z Mrukowej, Polska
🏞️ Trasa: Mrukowa parking (385 m n.p.m.; 49.584605, 21.447866) – Świerzowa (805 m n.p.m.; 49.572269, 21.412289)
🆔 Oznaczenie: żółty szlak, czerwony szlak
📏 Długość: około 4,8 km
⏲️ Czas przejścia: około 1:50 h
↗️ Suma podejść: 420 m
↘️ Suma zejść: 4 m

Beskid Niski – pasmo górskie w Karpatach między przełęczami Łupkowską na wschodzie a Tylicką na zachodzie, leżące na terenie Polski i Słowacji, w Europie Centralnej. Wschodnia granica Beskidu Niskiego jest zarazem granicą Karpat Wschodnich i Zachodnich.
Mrukowa – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie jasielskim, w gminie Osiek Jasielski.
Świerzowa (805 m n.p.m.; 49.572269, 21.412289) – szczyt górski w zachodniej części Beskidu Niskiego.

0:24 Mrukowa parking pod lasem
12:31 Salamandra plamista – gatunek płaza ogoniastego z rodziny salamandrowatych o charakterystycznym wyglądzie i szerokim zasięgu występowania
13:18 Potok Szczawa – lewobrzeżny dopływ Wisłoki, przepływa przez Beskid Niski i Pogórze Jasielskie
18:16 Pod Zamkową (470 m n.p.m.; 49.579447, 21.434594) – skrzyżowanie szlaków, zielony szlak odbija na Zamkową
29:30 Stacja Drogi Krzyżowej
31:13 Stacja Drogi Krzyżowej
34:29 Stacja Drogi Krzyżowej
36:10 Stacja Drogi Krzyżowej
39:43 Stacja Drogi Krzyżowej
41:42 Kaplica MB Mrukowskiej zbudowana przez braci Jakuba i Wojciecha Balom z Samoklęsk na przełomie XIX i XX w.
56:40 Pod Trzema Kopcami (643 m n.p.m.; 49.565863, 21.434423) – skrzyżowanie szlaków, żółty łączy się z czerwonym
1:23:52 Świerzowa szczyt (805 m n.p.m.; 49.572269, 21.412289)

Film zarejestrowany w dniu 2 maja 2020 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: Świerzowa Mountain from Mrukowa, Poland
🏞️ Route: Mrukowa parking (385 m a.s.l.; 49.584605, 21.447866) – Świerzowa (805 m a.s.l.; 49.572269, 21.412289)
🆔 Trail designation: yellow trail, red trail
📏 Length: about 4.8 km
⏲️ Walking time: about 1:50 h
↗️ Sum of approaches: 420 m
↘️ Sum down: 4 m

The Low Beskids – a mountain range in the Carpathians between the Łupkowska passes in the east and Tylicka in the west, located in Poland and Slovakia, in Central Europe. The eastern border of the Low Beskids is also the border of the Eastern and Western Carpathians.
Mrukowa – a village in Poland located in the Podkarpackie Voivodeship, in the Jasielski poviat, in the Osiek Jasielski commune.
Świerzowa (805 m a.s.l.; 49.572269, 21.412289) – mountain peak in the western part of the Low Beskids.

0:24 Mrukowa parking near the forest
12:31 Spotted Salamander – a species of the caudate amphibian from the salamander family with a characteristic appearance and wide range of occurrence
13:18 Szczawa stream – left-bank tributary of the Wisłoka River, flows through the Low Beskids and the Jasielskie Foothills
18:16 Under the Zamkowa (470 m a.s.l.; 49.579447, 21.434594) – crossroads, green trail reflects on Zamkowa
29:30 The Way of the Cross station
31:13 The Way of the Cross station
34:29 The Way of the Cross station
36:10 The Way of the Cross station
39:43 The Way of the Cross station
41:42 The chapel of Our Lady of Mrukowska built by brothers Jakub and Wojciech Balom from Samoklęski at the turn of the 20th century
56:40 Under the Three Mounds (643 m a.s.l.; 49.565863, 21.434423) – crossroads, the yellow trail joins the red
1:23:52 Świerzowa peak (805 m a.s.l.; 49.572269, 21.412289)

The film was recorded on May 2, 2020.

Add comment

Region