Wędrówka Szlakiem Orlich Gniazd z Góry Zborów na Górę Popielową. Z Góry Zborów rozpościerają się malownicze widoki na Jurę Krakowsko-Częstochowską. Łatwy, leśny szlak dla każdego turysty.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Góra Zborów, Polska
🏞️ Trasa: Pod Górą Zborów parking (379 m n.p.m.; 50.570896, 19.524499) – Góra Zborów (467 m n.p.m.; 50.572611, 19.530306) – Góra Popielowa (415 m n.p.m.; 50.582222, 19.545278) – Pod Łysakiem (324 m n.p.m.; 50.590358, 19.543578)
🆔 Oznaczenie: czerwony szlak
📏 Długość: około 3,1 km
⏲️ Czas przejścia: około 0:55 h
↗️ Suma podejść: 75 m
↘️ Suma zejść: 130 m

Jura Krakowsko-Częstochowska – makroregion geograficzny położony w południowej Polsce. Stanowi wschodnią część Wyżyny Śląsko-Krakowskiej. Na Wyżynie zbudowano system średniowiecznych zamków, niegdyś strzegących granicy Królestwa Polskiego przed napadami z Górnego Śląska (tzw. Orle Gniazda).
Góra Zborów (467 m n.p.m.; 50.572611, 19.530306) – skaliste wzgórze znajdujące się na Wyżynie Mirowsko-Olsztyńskiej, będącej częścią Wyżyny Częstochowskiej w obrębie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Znajduje się na nim rezerwat przyrody Góra Zborów. Góra Zborów sąsiaduje z położonym bardziej na północ Kołaczykiem. Obydwa te wzgórza wchodzą w skład pasma Skał Kroczyckich.
Góra Popielowa (415 m n.p.m.; 50.582222, 19.545278) – wzgórze na Wyżynie Częstochowskiej w obrębie pasma wzgórz zwanego Skałami Kroczyckimi. Wzgórze jest całkowicie porośnięte lasem. Występują w nim rzadkie w Polsce płaty buczyny storczykowej z drzewami liczącymi ponad 100 lat.

00:32 Pod Górą Zborów parking, droga wojewódzka nr 792
08:51 Jaskinia Garaż
13:37 Góra Zborów
24:54 Kapliczka
27:40 Skrzyżowanie, początek czarnego szlaku po lewej
28:06 Skrzyżowanie, zielony szlak skręca w prawo
38:37 Skrzyżowanie, żółty szlak łączy się z czerwonym
41:14 Skrzyżowanie, żółty szlak skręca w lewo
58:06 Góra Popielowa
01:06:48 Skrzyżowanie Pod Łysakiem czerwonego i niebieskiego szlaku

Film zarejestrowany w dniu 12 lipca 2020 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: Góra Zborów, Poland
🏞️ Route: Pod Górą Zborów parking (379 m a.s.l.; 50.570896, 19.524499) – Góra Zborów (467 m a.s.l.; 50.572611, 19.530306) – Góra Popielowa (415 m a.s.l.; 50.582222, 19.545278) – Pod Łysakiem (324 m a.s.l.; 50.590358, 19.543578)
🆔 Trail designation: red trail
📏 Length: about 3.1 km
⏲️ Walking time: about 0:55 h
↗️ Sum of approaches: 75 m
↘️ Sum down: 130 m

Jura Krakowsko-Częstochowska – geographical macroregion located in southern Poland. It is the eastern part of the Silesian-Cracow Upland. A system of medieval castles was built in the Highland, once guarding the borders of the Polish Kingdom against attacks from Upper Silesia (the so-called Eagle’s Nest).
Góra Zborów (467 m above sea level; 50.572611, 19.530306) – a rocky hill located in the Mirów-Olsztyn Upland, which is part of the Częstochowa Upland within the Kraków-Częstochowa Upland. It is home to the Góra Zborów nature reserve. Zborów Mountain is adjacent to Kołaczyk, located more to the north. Both of these hills are part of the Kroczyckie Rocks.
Góra Popielowa (415 m above sea level; 50.582222, 19.545278) – a hill in the Częstochowa Upland within a range of hills called the Kroczyce Rocks. The hill is completely covered with forest. There are rare in Poland patches of orchid beech with trees over 100 years old.

00:32 Pod Górą Zborów parking, provincial road No. 792
08:51 Garage cave
13:37 Góra Zborów
24:54 Chapel
27:40 Crossroads, beginning of the black trail on the left
28:06 Crossroads, the green trail turns right
38:37 Crossroads, the yellow trail joins the red one
41:14 Crossroads, the yellow trail turns left
58:06 Góra Popielowa
01:06:48 Crossroad Pod Łysakiem of the red and blue trails

The film was recorded on July 12, 2020.

Add comment

Region