Przejście Szlakiem Warowni Jurajskich spod Łysaka na Krucze Skały w Rezerwacie Góry Zborów. Łatwy, leśny szlak dla każdego turysty.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Krucze Skały, Polska
🏞️ Trasa: Pod Łysakiem (324 m n.p.m.; 50.590358, 19.543578) – Krucze Skały (50.575122, 19.524588) – Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury parking (367 m n.p.m.; 50.574155, 19.522464)
🆔 Oznaczenie: niebieski szlak, zielony szlak, czarny szlak
📏 Długość: około 3,7 km
⏲️ Czas przejścia: około 1:00 h
↗️ Suma podejść: 123 m
↘️ Suma zejść: 80 m

Jura Krakowsko-Częstochowska – makroregion geograficzny położony w południowej Polsce. Stanowi wschodnią część Wyżyny Śląsko-Krakowskiej. Na Wyżynie zbudowano system średniowiecznych zamków, niegdyś strzegących granicy Królestwa Polskiego przed napadami z Górnego Śląska (tzw. Orle Gniazda).
Krucze Skały – skały u zachodniego podnóża Góry Zborów na Wyżynie Częstochowskiej, w obrębie wsi Podlesice w województwie śląskim, powiecie zawierciańskim, w gminie Kroczyce. Mają równoleżnikowy przebieg i sąsiadują z ustawioną poprzecznie do nich (południkowo) Dwoistą Basztą, u podnóża której znajduje się wejście do Jaskini Głębokiej.

00:03 Pod Łysakiem – skrzyżowanie czerwonego i niebieskiego szlaku
23:25 Skrzyżowanie żółtego, niebieskiego i zielonego szlaku
24:11 Skrzyżowanie żółty szlak skręca w lewo
33:42 Skrzyżowanie niebieskiego i zielonego szlaku
39:51 Skrzyżowanie czerwonego i zielonego szlaku
40:30 Skrzyżowanie, początek czarnego szlaku
00:49 Krucze Skały
49:51 Wejście do Jaskini Głębokiej
50:43 Krucze Skały
56:58 Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury parking

Film zarejestrowany w dniu 12 lipca 2020 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: Raven Rocks, Poland
🏞️ Route: Pod Łysakiem (324 m n.p.m.; 50.590358, 19.543578) – Raven Rocks (50.575122, 19.524588) – Center for Natural and Cultural Heritage Jurassic Highland parking (367 m n.p.m.; 50.574155, 19.522464)
🆔 Trail designation: blue trail, green trail, black trail
📏 Length: about 3.7 km
⏲️ Walking time: about 1:00 h
↗️ Sum of approaches: 123 m
↘️ Sum down: 80 m

Jura Krakowsko-Częstochowska – geographical macroregion located in southern Poland. It is the eastern part of the Silesian-Cracow Upland. A system of medieval castles was built in the Highland, once guarding the borders of the Polish Kingdom against attacks from Upper Silesia (the so-called Eagle’s Nest).
Raven Rocks – rocks at the western foot of Góra Zborów in the Częstochowa Upland, within the village of Podlesice in the Śląskie Voivodeship, Zawiercie district, in the Kroczyce commune. They have a latitudinal course and are adjacent to the Double Tower set transversely to them (meridian), at the foot of which there is the entrance to the Głęboka Cave.

00:03 Pod Łysakiem – crossroad of the red and blue trails
23:25 Crossroads of yellow, blue and green trails
24:11 Crossroads, the yellow trail turns left
33:42 Crossroads of blue and green trail
39:51 Crossroads of green and red trail
40:30 Crossroads, beginning of the black trail
00:49 Raven Rocks
49:51 Entrance to the Głęboka Cave
50:43 Raven Rocks
56:58 Center for Natural and Cultural Heritage Jurassic Highland parking

The film was recorded on July 12, 2020.

Add comment

Region