Wejście na Koskową Górę z miejscowości Bieńkówka. Początkowo szlak prowadzi wzdłuż uroczego Potoku Wenców. Po wyjściu z lasu mijamy Kapliczkę pod Koskową Górą a następnie przez osiedle Koski, podziwiając piękne widoki, wchodzimy na szczyt Koskowej Góry. Łatwy szlak ze średnio intensywnym podejściem.

🇵🇱
Trasa: Bieńkówka-Celakówka (486 m n.p.m.; 49.776118, 19.771775) – Kapliczka pod Koskową Górą (802 m n.p.m.; 49.758333, 19.785240) – Koskowa Góra (867 m n.p.m.; 49.750694, 19.782889)
Oznaczenie: niebieski szlak
Długość: około 3,8 km
Czas przejścia: około 1:40 h
Suma podejść: 375 m
Suma zejść: 26 m

Beskid Makowski – grupa górska, część Beskidów Zachodnich, leżąca w południowej Polsce, w Europie Środkowej.
Bieńkówka – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie suskim.
Celakówka (U Celaka) – jednostka administracyjna (kolonia) wsi Bieńkówka zwana „rolą”.
Koskowa Góra – najwyższy szczyt pasma Koskowej Góry w Beskidzie Makowskim. Wznosi się pomiędzy miejscowościami Bogdanówką a Bieńkówką.

0:24 Początek szlaku, z drogi głównej szlak odbija w górę w kierunku kolonii „U Wenca”.
1:16 Potok Jachówka.
4:12 Potok Wenców po prawej stronie, szlak w dolnej części prowadzi wzdłuż tego potoku.
8:40 Mały wodospad na potoku Wenców.
12:11 Lewy dopływ potoku Wenców.
12:35 Kapliczka na drzewie, szlak przechodzi na drugą stronę potoku Wenców.
16:26 Szlak skręca w prawo.
26:44 Widok na Babicę Zachodnią.
37:14 Kapliczka na drzewie.
52:14 Skrzyżowanie leśnych dróg, szlak skręca ostro w lewo.
1:00:03 Przydrożna kapliczka, szlak skręca w prawo.
1:01:42 Kapliczka pod Koskową Górą, niebieski szlak łączy się z żółtym szlakiem.
1:04:59 Skrzyżowanie dróg, szlak skręca w lewo.
1:11:20 Osiedle Koski (Koskowa), cześć wsi Bogdanówka, rozwidlenie szlaków. Niebieski szlak prowadzi na wprost w kierunku Jordanowa a żółty szlak skręca w prawo do Makowa Podhalańskiego.
1:18:15 Zejście z niebieskiego szlaku, polna droga prowadzi na szczyt Koskowej Góry.
1:22:00 Koskowa Góra 867 m n.p.m.

Prywatne rozmowy zostały wyciszone.
Film zarejestrowany w dniu 2 lutego 2020 roku.

🇬🇧
Ascent to Koskowa Góra from Bieńkówka. Initially, the trail leads along the charming Wenców Stream. After leaving the forest, we pass the Chapel under Koskowa Góra and then through the Koski housing estate, admiring beautiful views, we climb to the top of Koskowa Góra. An easy trail with a moderately intense approach.

Route: Bieńkówka-Celakówka (486 m a.s.l.; 49.776118, 19.771775) – Chapel under Koskowa Góra (802 m a.s.l.; 49.758333, 19.785240) – Koskowa Mountain (867 m a.s.l.; 49.750694, 19.782889)
Trail designation: blue trail
Length: about 3.8 km
Walking time: about 1:40 h
Sum of approaches: 375 m
Sum down: 26 m

The Makowski Beskid – a mountain group, part of the Western Beskids, located in southern Poland, in Central Europe.
Bieńkówka – a village in Poland located in the Lesser Poland Voivodeship, in the Suski Poviat.
Celakówka (U Celaka) – administrative unit (colony) of the village of Bieńkówka called „the role”.
Koskowa Mountain – the highest peak of the Koskowa Góra range in the Makowski Beskid. It rises between the villages of Bogdanówka and Bieńkówka.

0:24 The beginning of the trail, from the main road the trail goes up towards the „U Wenca” colony.
1:16 The Jachówka stream.
4:12 The Wenców stream on the right, the trail at the bottom runs along this stream.
8:40 A small waterfall on the Wenców stream.
12:11 Left tributary of the Wenców stream.
12:35 A chapel on a tree, the trail goes to the other side of the Wenców stream.
16:26 The trail turns right.
26:44 View of Babica Zachodnia.
37:14 A chapel on a tree.
52:14 Intersection of forest roads, the trail turns sharply left.
1:00:03 Wayside chapel, the trail turns right.
1:01:42 The chapel under Koskowa Mountain, the blue trail connects with the yellow trail.
1:04:59 Crossing the road, the trail turns left.
1:11:20 Koski (Koskowa) colony, honor of the village of Bogdanówka, fork of trails. The blue trail leads straight towards Jordanów and the yellow trail turns right to Maków Podhalański.
1:18:15 Descent to the right from the blue trail, a dirt road leads to the top of Koskowa Mountain.
1:22:00 Koskowa Mountain 867 867 m a.s.l..

Private conversations have been muted.
The film was recorded on February 2, 2020.

Region