Wejście na Koskową Górę z miejscowości Bieńkówka. Początkowo szlak prowadzi wzdłuż uroczego Potoku Wenców. Po wyjściu z lasu mijamy Kapliczkę pod Koskową Górą a następnie przez osiedle Koski, podziwiając piękne widoki, wchodzimy na szczyt Koskowej Góry. Łatwy szlak ze średnio intensywnym podejściem.

🇵🇱
Trasa: Bieńkówka-Celakówka (486 m n.p.m.; 49.776118, 19.771775) – Koskowa Góra (867 m n.p.m.; 49.750694, 19.782889)
Oznaczenie: niebieski szlak
Długość: około 3,8 km
Czas przejścia: około 1:40 h
Suma podejść: 375 m
Suma zejść: 26 m

Beskid Makowski – grupa górska, część Beskidów Zachodnich, leżąca w południowej Polsce, w Europie Środkowej.
Bieńkówka – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie suskim.
Celakówka (U Celaka)- jednostka administracyjna (kolonia) wsi Bieńkówka zwana „rolą”.
Koskowa Góra – najwyższy szczyt pasma Koskowej Góry w Beskidzie Makowskim. Wznosi się pomiędzy miejscowościami Bogdanówką a Bieńkówką.

0:24 Początek szlaku, z drogi głównej szlak odbija w górę w kierunku kolonii „U Wenca”.
1:16 Potok Jachówka.
4:12 Potok Wenców po prawej stronie, szlak w dolnej części prowadzi wzdłuż tego potoku.
8:40 Mały wodospad na potoku Wenców.
12:11 Lewy dopływ potoku Wenców.
12:35 Kapliczka na drzewie, szlak przechodzi na drugą stronę potoku Wenców.
16:26 Szlak skręca w prawo.
26:44 Widok na Babicę Zachodnią.
37:14 Kapliczka na drzewie.
52:14 Skrzyżowanie leśnych dróg, szlak skręca ostro w lewo.
1:00:03 Przydrożna kapliczka, szlak skręca w prawo.
1:01:42 Kapliczka pod Koskową Górą, niebieski szlak łączy się z żółtym szlakiem.
1:04:59 Skrzyżowanie dróg, szlak skręca w lewo.
1:11:20 Osiedle Koski (Koskowa), cześć wsi Bogdanówka, rozwidlenie szlaków. Niebieski szlak prowadzi na wprost w kierunku Jordanowa a żółty szlak skręca w prawo do Makowa Podhalańskiego.
1:18:15 Zejście z niebieskiego szlaku, polna droga prowadzi na szczyt Koskowej Góry.
1:22:00 Koskowa Góra 867 m n.p.m.

Prywatne rozmowy zostały wyciszone.
Film zarejestrowany w dniu 2 lutego 2020 roku.

🇬🇧
Route: Bieńkówka-Celakówka (486 m a.s.l.; 49.776118, 19.771775) – Koskowa Mountain (867 m a.s.l.; 49.750694, 19.782889)
Trail designation: blue trail
Length: about 3.8 km
Walking time: about 1:40 h
Sum of approaches: 375 m
Sum down: 26 m

The Makowski Beskid – a mountain group, part of the Western Beskids, located in southern Poland, in Central Europe.
Bieńkówka – a village in Poland located in the Lesser Poland Voivodeship, in the Suski Poviat.
Celakówka (U Celaka) – administrative unit (colony) of the village of Bieńkówka called „the role”.
Koskowa Mountain – the highest peak of the Koskowa Góra range in the Makowski Beskid. It rises between the villages of Bogdanówka and Bieńkówka.

0:24 The beginning of the trail, from the main road the trail goes up towards the „U Wenca” colony.
1:16 The Jachówka stream.
4:12 The Wenców stream on the right, the trail at the bottom runs along this stream.
8:40 A small waterfall on the Wenców stream.
12:11 Left tributary of the Wenców stream.
12:35 A chapel on a tree, the trail goes to the other side of the Wenców stream.
16:26 The trail turns right.
26:44 View of Babica Zachodnia.
37:14 A chapel on a tree.
52:14 Intersection of forest roads, the trail turns sharply left.
1:00:03 Wayside chapel, the trail turns right.
1:01:42 The chapel under Koskowa Mountain, the blue trail connects with the yellow trail.
1:04:59 Crossing the road, the trail turns left.
1:11:20 Koski (Koskowa) colony, honor of the village of Bogdanówka, fork of trails. The blue trail leads straight towards Jordanów and the yellow trail turns right to Maków Podhalański.
1:18:15 Descent to the right from the blue trail, a dirt road leads to the top of Koskowa Mountain.
1:22:00 Koskowa Mountain 867 867 m a.s.l..

Private conversations have been muted.
The film was recorded on February 2, 2020.

Add comment

Region