Zimowa wędrówka po Beskidzie Niskim. Z miejscowości Bartne podchodzimy na szczyt Kornuty i znajdujący się na jego południowych zboczach Rezerwat Przyrody Kornuty. Wędrówkę zaczynamy pod Cerkwią prawosławną Świętych Kosmy i Damiana. Główną drogą prowadzącą przez Bartne dochodzimy do żółtego szlaku, którym podchodzimy na Kornuty. Rezerwat znajduje się kilkaset metrów dalej. W rezerwacie znajdują się skały o wysokości do 10 metrów, zbudowane z odpornego na erozję gruboławicowego piaskowca magurskiego.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Rezerwat Kornuty z Bartnego, Polska
🏞️ Trasa: Cerkiew prawosławna Świętych Kosmy i Damiana w Bartnem (496 m n.p.m.; 49.562425, 21.336232) – Bartne, bród, wejście na żółty szlak (486 m n.p.m.; 49.567008, 21.325221) – Skrzyżowanie szlaków pod Kornutami (818 m n.p.m.; 49.582466, 21.342974) – Kornuty (830 m n.p.m.; 49.585447, 21.336930) – Rezerwat Kornuty, wychodnie skalne (801 m n.p.m.; 49.586905, 21.328432)
🆔 Oznaczenie: żółty szlak, zielony szlak
📏 Długość: około 4,5 km
⏲️ Czas przejścia: około 1:30 h
↗️ Suma podejść: 358 m
↘️ Suma zejść: 29 m

Beskid Niski – pasmo górskie w Karpatach między przełęczami Łupkowską na wschodzie a Tylicką na zachodzie, leżące na terenie Polski i Słowacji, w Europie Centralnej. Wschodnia granica Beskidu Niskiego jest zarazem granicą Karpat Wschodnich i Zachodnich.

Kornuty (830 m n.p.m.) – szczyt w Beskidzie Niskim, w paśmie Magury Wątkowskiej. Na południowo-zachodnim zboczu zlokalizowany jest rezerwat przyrody Kornuty z wychodniami skalnymi i Jaskinią Mroczną.

Rezerwat Przyrody Kornuty – rezerwat przyrody nieożywionej w północno-zachodniej części pasma Magury Wątkowskiej, na zboczu góry Kornuty. Jest najstaszym rezerwatem przyrody w Beskidzie Niskim. Utworzono go w 1953 i obecnie zajmuje powierzchnię 11,90 ha. Znajdują się w nim skały o wysokości do 10 metrów, zbudowane z odporniejszego na erozję gruboławicowego piaskowca magurskiego. Skały te w wyniku wietrzenia przybierają formy ambon, baszt, maczug, ścian i progów skalnych. W rezerwacie znajduje się Jaskinia Mroczna – długość jej korytarzy wynosi prawie 200 m. Rezerwat porasta buczyna karpacka z przewagą starodrzewu buków, domieszkę stanowią: jawory, jodły, paklony, lipy drobnolistne, czereśnie.

00:00:22 Cerkiew prawosławna Świętych Kosmy i Damiana w Bartnem
00:02:05 Bartnianka
00:04:11 Cerkiew greckokatolicka Świętych Kosmy i Damiana w Bartnem
00:04:31 Bartnianka
00:07:12 Bartnianka
00:11:53 Bartne, bród, wejście na żółty szlak
00:59:20 Skrzyżowanie żółtego i zielonego szlaku pod Kornutami
01:07:53 Kornuty
01:12:32 Rezerwat Kornuty
01:15:12 Skrzyżowanie zielonego szlaku i szlaku spacerowego zielonego
01:19:20 Rezerwat Kornuty, wychodnie skalne

Film zarejestrowany w dniu 6 stycznia 2022 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: Kornuty Reserve from Bartne, Poland
🏞️ Route: The Orthodox Church of Saints Cosmas and Damian in Bartne (496 m a.s.l.; 49.562425, 21.336232) – Bartne, ford, entry to the yellow trail (486 m a.s.l.; 49.567008, 21.325221) – The crossing of trails near Kornuty (818 m a.s.l.; 49.582466, 21.342974) – Kornuty Mountain (830 m a.s.l.; 49.585447, 21.336930) – Kornuty Reserve, rock outcrops (801 m a.s.l.; 49.586905, 21.328432)
🆔 Trail designation: yellow trail, green trail
📏 Length: about 4.5 km
⏲️ Walking time: about 1:30 h
↗️ Sum of approaches: 358 m
↘️ Sum down: 29 m

Low Beskid Mountains – a mountain range in the Carpathians between the Łupkowska Pass in the east and the Tylicka Pass in the west, located in Poland and Slovakia, in Central Europe. The eastern border of the Low Beskids is also the border of the Eastern and Western Carpathians.

Kornuty (830 m a.s.l.) – a peak in the Low Beskid Mountains, in the Magura Wątkowska range. The Kornuty nature reserve with rock outcrops and the Mroczna Cave is located on the south-western slope.

Kornuty Nature Reserve – an inanimate nature reserve in the north-western part of the Magura Wątkowska range, on the slope of the Kornuty mountain. It is the oldest nature reserve in the Low Beskids. It was established in 1953 and currently covers an area of 11.90 ha. There are rocks up to 10 meters high, made of Magura sandstone, which is more resistant to erosion. Due to weathering, these rocks take the form of pulpits, towers, clubs, walls and rock thresholds. The reserve includes the Mroczna Cave – the length of its corridors is almost 200 m. The reserve is overgrown with Carpathian beech forests with a predominance of old beech trees, with an admixture of: sycamore trees, fir trees, grasslands, small-leaved linden trees and cherries.

00:00:22 The Orthodox Church of Saints Cosmas and Damian in Bartne
00:02:05 Bartnianka River
00:04:11 Greek Catholic church of Saints Cosmas and Damian in Bartne
00:04:31 Bartnianka River
00:07:12 Bartnianka River
00:11:53 Bartne, ford, entry to the yellow trail
00:59:20 The crossing of the yellow and green trails near Kornuty
01:07:53 Kornuty Mountain
01:12:32 Kornuty Reserve
01:15:12 Crossing of the green trail and the green walking trail
01:19:20 Kornuty Reserve, rock outcrops

The film was recorded on January 6, 2022.

Region