Druga część wędrówki po Beskidzie Niskim. Z Rezerwatu Przyrody Kornuty idziemy zielonym szlakiem na Wątkową, najwyższy szczyt Pasma Magury Wątkowskiej, i dalej na Magurę. Na Magurze zaczyna się śnieżyca i ze szczytu schodzimy czerwonym szlakiem w gęsto padającym śniegu. Na Przełęczy Majdan wchodzimy na żółty szlak, który prowadzi nas do Bartnego pod Cerkiew prawosławną Świętych Kosmy i Damiana.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Wędrówka pasmem Magury Wątkowskiej do Bartnego, Polska
🏞️ Trasa: Rezerwat Kornuty, wychodnie skalne (801 m n.p.m.; 49.586905, 21.328432) – Kornuty (830 m n.p.m.; 49.585447, 21.336930) – Skrzyżowanie szlaków pod Kornutami (818 m n.p.m.; 49.582466, 21.342974) – Magura Jasielska (826 m n.p.m.; 49.582003, 21.344032) – Wątkowa (846 m n.p.m.; 49.575423, 21.366252) – Skrzyżowanie szlaków pod Wątkową (814 m n.p.m.; 49.571369, 21.371706) – Magura (829 m n.p.m.; 49.570406, 21.373826) – Skrzyżowanie szlaków pod Wątkową (814 m n.p.m.; 49.571369, 21.371706) – Przełęcz Majdan (625 m n.p.m.; 49.560442, 21.368476) – Cerkiew prawosławna Świętych Kosmy i Damiana w Bartnem (496 m n.p.m.; 49.562425, 21.336232)
🆔 Oznaczenie: zielony szlak, czerwony szlak, żółty szlak,
📏 Długość: około 8,2 km
⏲️ Czas przejścia: około 2:00 h
↗️ Suma podejść: 137 m
↘️ Suma zejść: 442 m

Beskid Niski – pasmo górskie w Karpatach między przełęczami Łupkowską na wschodzie a Tylicką na zachodzie, leżące na terenie Polski i Słowacji, w Europie Centralnej. Wschodnia granica Beskidu Niskiego jest zarazem granicą Karpat Wschodnich i Zachodnich.

Wątkowa (846 m n.p.m.) – najwyższy szczyt w paśmie Magury Wątkowskiej, w Beskidzie Niskim nad Bartnem. Północne i wschodnie zbocza należą do Magurskiego Parku Narodowego. Szczyt jest całkowicie zalesiony.

Magura (829 m n.p.m.) – szczyt w Beskidzie Niskim, w paśmie Magury Wątkowskiej, nazywany także od nazwy pasma Magurą Wątkowską. Na południowych i południowo-wschodnich zboczach Masywu Magury mają swe źródła potoki Świerzówka i Rzeszówka – lewobrzeżne dopływy Wisłoki. Natomiast na północnych stokach masywu ma swe źródła rzeczka Kłopotnica, również lewobrzeżny dopływ Wisłoki. Szczyt jest całkowicie zalesiony i leży w granicach Magurskiego Parku Narodowego. Pod szczytem znajduje się punkt widokowy.

00:00:22 Rezerwat Kornuty, wychodnie skalne
00:04:35 Skrzyżowanie zielonego szlaku i szlaku spacerowego zielonego
00:12:16 Kornuty
00:19:17 Skrzyżowanie żółtego i zielonego szlaku pod Kornutami
00:21:08 Magura Jasielska
00:38:24 Potok Bartnianka
00:48:41 Wątkowa
00:57:06 Skrzyżowanie czerwonego i zielonego szlaku pod Wątkową
00:57:35 Pomnik papieski
00:59:47 Magura
01:02:22 Skrzyżowanie czerwonego i zielonego szlaku pod Wątkową
01:19:39 Przełęcz Majdan
01:19:59 Skrzyżowanie czerwonego i żółtego szlaku
01:35:01 Potok Bartnianka
01:39:27 Potok Bartnianka
01:47:56 Cerkiew prawosławna Świętych Kosmy i Damiana w Bartnem

Film zarejestrowany w dniu 6 stycznia 2022 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: Hiking the Magura Wątkowska range to Bartne, Poland
🏞️ Route: Kornuty Reserve, rock outcrops (801 m a.s.l.; 49.586905, 21.328432) – Kornuty Mountain (830 m a.s.l.; 49.585447, 21.336930) – The crossing of trails near Kornuty (818 m a.s.l.; 49.582466, 21.342974) – Magura Jasielska Mountain (826 m a.s.l.; 49.582003, 21.344032) – Wątkowa Mountain (846 m a.s.l.; 49.575423, 21.366252) – The crossing of trails near Wątkowa (814 m a.s.l.; 49.571369, 21.371706) – Magura Mountain (829 m a.s.l.; 49.570406, 21.373826) – The crossing of trails near Wątkowa (814 m a.s.l.; 49.571369, 21.371706) – Majdan Pass (625 m a.s.l.; 49.560442, 21.368476) – The Orthodox Church of Saints Cosmas and Damian in Bartne (496 m a.s.l.; 49.562425, 21.336232)
🆔 Trail designation: green trail, red trail, yellow trail
📏 Length: about 8.2 km
⏲️ Walking time: about 2:00 h
↗️ Sum of approaches: 137 m
↘️ Sum down: 442 m

Low Beskid Mountains – a mountain range in the Carpathians between the Łupkowska Pass in the east and the Tylicka Pass in the west, located in Poland and Slovakia, in Central Europe. The eastern border of the Low Beskids is also the border of the Eastern and Western Carpathians.

Wątkowa Mounain (846 m a.s.l.) – the highest peak in the Magura Wątkowska range, in the Low Beskids Mountains, above Bartne. The northern and eastern slopes belong to the Magura National Park. The peak is completely forested.

Magura (829 m a.s.l.) – a peak in the Low Beskids Mountains, in the Magura Wątkowska range, also known as Magura Wątkowska from the name of the range. On the southern and south-eastern slopes of the Magura Massif, the Świerzówka and Rzeszówka streams, the left-bank tributaries of the Wisłoka, have their springs. On the northern slopes of the massif, the Kłopotnica River, also the left-bank tributary of the Wisłoka River, has its sources. The peak is completely forested and lies within the Magura National Park. There is a viewpoint under the summit.

00:00:22 Kornuty Reserve, rock outcrops (801 m a.s.l.)
00:04:35 Crossing of the green trail and the green walking trail
00:12:16 Kornuty Mountain
00:19:17 The crossing of the yellow and green trails near Kornuty
00:21:08 Magura Jasielska Mountain
00:38:24 Bartnianka Stream
00:48:41 Wątkowa Mountain
00:57:06 The crossing of the green and red trails near Wątkowa
00:57:35 Papal monument
00:59:47 Magura Mountain
01:02:22 The crossing of the green and red trails near Wątkowa
01:19:39 Majdan Pass
01:19:59 The crossing of the yellow and red trails
01:35:01 Bartnianka Stream
01:39:27 Bartnianka Stream
01:47:56 The Orthodox Church of Saints Cosmas and Damian in Bartne

The film was recorded on January 6, 2022.

Region